Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης λόγω Συνταξιοδότησης ΜΠΥ-ΠΣΕΙΔ

Αρμόδιος φορέας Καταβολής: ΑΝΕΠ/ΔΔΜΝ/Β Χρηματική Διαχείριση
Εμπλεκόμενοι Φορείς: ΓΕΝ/Ε4-IV
Κωδικός Αναλήψεως Εξόδου: 712
Νομικό Πλαίσιο: Ν. 2685/99 ‘’Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.’’
Ν.3833/2010 ‘’ Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
Δικαιούχοι: Πολιτικό Προσωπικό
Χρόνος ισχύος της παροχής: Δύο (2) έτη από την αναγραφόμενη ημερομηνία απόλυσης.Δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο αντίγραφο πράξης απόλυσης (από ΓΕΝ Β5 για ΜΠΥ ή από την Υπηρεσία για ΠΣΕΙΔ).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 θεωρημένη από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τα μετακινούμενα μέλη της οικογένειας, το επάγγελμα της / του συζύγου, και η ηλικία των παιδιών. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο/η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του 20ου έτους της ηλικίας ή μέχρι του 25ου εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (απαιτείται Βεβαίωση φοίτησης από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα), ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας (απαιτείται Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής), οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης. Εκδίδεται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λ. Συγγρού 80 κοντά στο σταθμό μετρό ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ) ή από οποιαδήποτε Περιφέρεια ή βεβαίωση μιλιομετρικής απόστασης (από οποιοδήποτε Λιμεναρχείο).
5. Σε περίπτωση μετακίνησης με ΚΤΕΛ ή Πλοίο θα επισυνάπτονται αποκόμματα και αποδείξεις εισιτηρίων των μετακινουμένων καθώς και ναύλου του Ι.Χ αυτοκινήτου (αν υπάρχει).
6. Εξοφλημένη φορτωτική μεταφοράς οικοσκευής στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόπου εγκατάστασης του απολυόμενου. Ο ναύλος του φορτηγού θα αναγράφεται χωριστά στην φορτωτική. (Με την προϋπόθεση ότι η φορτωτική ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία, θα καλύπτουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) της δικαιούμενης δαπάνης).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 θεωρημένη από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση από τον Δήμαρχο της περιοχής για τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
9. Απόδειξη οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε9).


Διαδικασία:

Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών από τον δικαιούχο στη Β' Χρηματική Διαχείριση ΔΔΜΝ, αιτείται έγκριση καταβολής οδοιπορικών εξόδων από την προϊστάμενη αρχή (ΓΕΝ). Κατόπιν εγκρίσεως ακολουθεί η εξόφληση του δικαιούχου.

Σημειώσεις:

α. Τα οδοιπορικά έξοδα μπορούν να παραληφθούν εκτός από τον δικαιούχο, και από έτερο πρόσωπο με προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικής πράξης.
β. Παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχο σε ελληνική τράπεζα με την προσκόμιση του αριθμού λογαριασμού στον οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρώτος δικαιούχος. Τυχόν χρημ/κά έξοδα τραπέζης βαρύνουν τον δικαιούχο.