Εφάπαξ, Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΠΝ

 

Μετά την αποστρατεία του ο/η ενδιαφερόμενος/η ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για την απόκτηση του ΕΦΑΠΑΞ και του Μερίσματος:


ΕΦΑΠΑΞ

στο ΕΛΟΑΝ (Γλάδστωνος 1, τηλ. 210-3322065-6, 210-3842404):


Προσκομίζει:


Αίτηση προς ΕΛΟΑΝ
Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας.
Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (από ΓΕΝ/Β3).
Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (από Ε/ΔΔΜΝ).
Βεβαίωση χρεών προς ταμεία (από Ε/ΔΔΜΝ).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (εάν υφίσταται).
Πτυχίο Πανεπιστημίου (εάν υφίσταται).
Πτυχίο ΑΔΣΕΝ (εάν υφίσταται).
Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας(εάν υφίσταται).
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
Αποδεσμευτικό

*Σε περίπτωση αποστρατείας λόγω σωματικής ανικανότητας γνωμάτευση ΑΥΕΝ.
*Σε περίπτωση θανάτου ληξιαρχική πράξη θανάτου (αντί για ΠΔ).
*Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (αν πρόκειται για ΕΛΧΑΟΣ).
*Σε περίπτωση που υπάρχει δάνειο από ΤΠΚ ή ΤΤΤ αποδεσμευτικό για παραλαβή εφάπαξ και όχι για κατάθεση αιτήσεως.
*Σε περίπτωση μη συμπληρώσεως 25ετίας & προκειμένου περί αποστρατείας με παραίτηση χρειάζεται πράξη συντάξεως από ΓΛΚ για παραλαβή εφάπαξ & όχι για κατάθεση αιτήσεως. ΜΕΡΙΣΜΑ και ΕΚΟΕΜΠΝΣτο ΜΤΝ (Γλάδστωνος 1, τηλ. 210-3322053-4):


Προσκομίζει:


Αίτηση προς ΜΤΝ
Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (από ΓΕΝ/Β3).
Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (από ΔΔΜΝ).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία 1ης σελίδας Βιβλιαρίου Καταθέσεων.
Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας ή Φορολογική Ενημερότητα.
Βεβαίωση Χρεών προς ταμεία (από Ε/ΔΔΜΝ).
Πράξη Κανονισμού Σύνταξης (από ΓΛΚ).