Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Διεξαγωγής της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΣ και της ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ.

                β.   Συντονισμού επί αντικειμένων διοικητικής φύσης και μέριμνας, που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του ΝΣ.

                γ.   Κοστολόγησης των ευκολιών και εργασιών, που παρέχονται από το Ναύσταθμο σε τρίτους, καθώς επίσης και συλλογής στοιχείων κόστους για τις εκτελούμενες, από τις Διευθύνσεις του ΝΣ, εργασίες.

                δ.  Συντονισμού επί αντικειμένων, που αφορούν στα κτήματα του Π.Ν, αρμοδιότητας ΝΣ.