Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια

 

(1) Τα στρατιωτικά μετάλλια διέπονται από το Νομοθετικό Διάταγμα 376/1974 (ΦΕΚ 98, τεύχος Α') και διακρίνονται σε πολεμικά και σε μη πολεμικά.
(2) Τα Πολεμικά στρατιωτικά μετάλλια είναι:
    (α) Το Αριστείο Ανδραγαθίας.
    (β) Το Αριστείο Ανδρείας.
    (γ) Ο Πολεμικός Σταυρός.
    (δ) Το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων.
    (ε) Τα Αναμνηστικά Μετάλλια.
(3) Τα σχετικά με τα πολεμικά στρατιωτικά μετάλλια (κατηγορίες, προυποθέσεις, διαδικασία απονομής και ο τρόπος που φέρονται) θα καταχωρηθούν με νεώτερη διαταγή, δεδομένου ότι εκκρεμεί η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του ΝΔ 376/1974. Επίσης, με συμπληρωματική διαταγή, αφού ολοκληρωθεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα καθορίζουν τον τύπο των διασήμων (σωμάτων), των διεμβολών (ταινιών) και των διπλωμάτων των εν λόγω μεταλλίων, θα προστεθεί στην παρούσα και η απεικόνισή τους.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ