Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς

 

Αποτελείται από δύο (2) τάξεις και απονέμεται ως εξής:
    (α) Η Α' Τάξη σε ανωτάτους Αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι της ΣΕΘΑ και της ΝΣΠ ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού και έχουν συμπληρώσει 6μηνη υπηρεσία σε επιτελικές θέσεις ΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΝΕ και ΔΔΜΝ.

    (β) Η Β' Τάξη σε ανωτέρους Αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι ΝΣΠ ή ΣΕΘΑ και έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στις επιτελικές θέσεις προηγούμενης υποπαραγράφου. Επίσης, απονέμεται και σε αποφοίτους ισοτίμων Σχολών Πολέμου εσωτερικού και εξωτερικού.

 

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ