Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας

 

(1) Αποτελείται από τρεις (3) τάξεις και απονέμεται σε ανωτάτους και ανωτέρους Αξιωματικούς Σωμάτων - Κοινών Σωμάτων, για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, ως εξής:
    (α) Η Α' Τάξη σε ανωτάτους Αξιωματικούς, μετά τη συμπλήρωση εξάμηνης τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.
    (β) Η Β' Τάξη σε ανωτέρους Αξιωματικούς, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας ως Αξιωματικοί.
    (γ) Η Γ' Τάξη σε ανωτέρους Αξιωματικούς, μετά τη συμπλήρωση 13ετούς υπηρεσίας ως Αξιωματικοί. 

 

Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ