Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως

(1) Αποτελείται από τρεις (3) τάξεις και απονέμεται ως εξής:
    (α) Η Α' Τάξη σε Αρχιπλοιάρχους.
    (β) Η Β' Τάξη σε Πλοιάρχους - Αντιπλοιάρχους.
    (γ) Η Γ' Τάξη σε Πλωτάρχες.
(2) Προυπόθεση απονομής είναι οι προτινόμενοι να έχουν συμπληρώσει:
    (α) Τον προβλεπόμενο χρόνο διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Νόμο 2439/1996 "Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 219, τεύχος Α'), προσαυξημένο όμως κατά το ήμισυ, στον προηγούμενο του κατεχομένου βαθμού.
    (β) Εξάμηνη τουλάχιστον υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 

 

 Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ