1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
  3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  4. ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχολείο Υ/ΚΤ

 

1. Για να κριθεί κατάλληλος ένας υποψήφιος να συμμετάσχει στο Σχολείο Υ/ΚΤ θα πρέπει:

α. Να είναι άρρεν Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή αντίστοιχης βαθμίδος στέλεχος των Ε.Δ. και Σ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητος και στρατολογικής καταστάσεως

β. Να έχει γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

γ. Να ανήκει στο κλάδο του ΠΝ ή και σε άλλους κλάδους των ΕΔ ή σωμάτων ασφαλείας, με τις κάτωθι επισημάνσεις:

(1) Μόνιμοι Αξιωματικοί 
Άνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος, την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(2) Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και ΕΜΘ του ΠΝ 
Άνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας και τεχνών, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(3) Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ)
Άνδρες των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(4) Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α) 
Άνδρες ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου και έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

(5) Στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους.

δ. Να υπογράψει (μετά την παρουσίασή του στη ΣΥΚ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Σχολείο ΥΚ/τ, έχοντας γνώση της ιδιαίτερης φύσεως δυσκολίας και επικινδυνότητος της εκπαιδεύσεως στην οποία θα υποβληθεί.

ε. Να ολοκληρώσει επιτυχώς την δοκιμασία θαλάμου επαναπιέσεως.

στ. Να κριθεί κατάλληλος από την Α.Ν.Υ.Ε για φοίτηση στο Σχολείο Υ/ΚΤ.

ζ. Να ολοκληρώσει επιτυχώς τις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται προ της ενάρξεως της Φάσεως Εντάξεως και αφού ο υποψήφιος έχει προσκομίσει στη ΣΥΚ, απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε που τον κρίνει κατάλληλο:

(1) Τροχάδην ενός (1) μιλίου ξηράς (1.609m) σε χρόνο μικρότερο των επτάμιση (7½) λεπτών, με στολή επιχειρήσεων ή φόρμα παραλλαγής και άρβυλα.

(2) Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες κάμψεις (push ups), άνευ χρονικού περιορισμού.

(3) Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες αναδιπλώσεις κοιλιακών, άνευ χρονικού περιορισμού.

(4) Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες έλξεις στο μονόζυγο (λαβή λίγο πιο ανοιχτή από το ύψος των ώμων με τις παλάμες αντίθετα του προσώπου (να μην κοιτάνε το πρόσωπο)), άνευ χρονικού περιορισμού.

(5) Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες βυθίσεις στο δίζυγο άνευ χρονικού περιορισμού.

(6) Αναρρίχηση επί κάλω (μπόντζος) πέντε (5) μέτρων, άνευ υποβοηθήσεως ποδιών (άνευ χρονικού περιορισμού).

(7) Συνεχής κολύμβηση τριακοσίων (300) μέτρων σε ελεύθερο στυλ (άνευ πτερυγίων) με περιβολή κολυμβήσεως, σε χρόνο μικρότερο των επτά (7) λεπτών (Εκτελείται στο κολυμβητήριο).

(8) Υποβρύχια κολύμβηση (μακροβούτι) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων με περιβολή κολυμβήσεως, άνευ χρονικού περιορισμού.

2. Κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δοκιμασιών με α/α (2) έως (6), μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) λεπτών.