Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ) - Υγιεινή και Ασφάλεια

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μόνιμος στόχος του Π.Ν. είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας των Μονάδων του (Πολεμικών Πλοίων, Διοικήσεων, Υπηρεσιών Ξηράς και Μέσων), με τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας και ποιότητας του εκτελούμενου έργου τους. Η έννοια της «ποιότητας» του εκτελουμένου από τα πλοία και υπηρεσίες έργου, τα τελευταία χρόνια άρχισε για το Π.Ν. να αποκτά διαστάσεις όπου υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες με την ανάλογη βαρύτητά τους, πέραν της επιτεύξεως του αντικειμενικού σκοπού, όπως η:
- διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος
- εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του εργαζομένου και υπηρετούντος προσωπικού
προστασία του περιβάλλοντος
συμφερότερη οικονομικά λειτουργία των Υπηρεσιών και Πλοίων.
Η Γενική Επιθεώρηση του πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ) είναι ένας πιστοποιημένος πολύμορφος μηχανισμός ελέγχου, αξιοποιούμενος πλήρως από τον Αρχηγό του ΓΕΝ ως υπαγόμενη απευθείας σε αυτόν.

Όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, πάγια θέση του Π.Ν. είναι ότι το προσωπικό αποτελεί τον μεγαλύτερο σε αξία πόρο και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προστατεύεται από ατυχήματα και πιθανούς κινδύνους, που ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία του και την εν γένει ικανότητά του για υπηρεσία.

Η Γενική Επιθεώρηση σε αυτή την κατεύθυνση εκπαιδεύει το προσωπικό της ως επιθεωρητές ασφάλειας και υγιεινής εργασίας καθώς επίσης διενεργεί και τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε κάθε είδους δραστηριότητα. Κατά τις επιθεωρήσεις εκτελούνται και μικροβιολογικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο πόσιμο νερό, στα νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα, στις διαδικασίες παρασκευής φαγητών, καθώς και έλεγχο στην καθαριότητα μαγειρείων, τροφαποθηκών, χώρων σίτισης, ενδιαιτήσεων, εργαστηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, στον φωτισμό και εξαερισμό αυτών, στην διαχείριση και διατήρηση των αποβλήτων, του εξοπλισμού, καθώς και της υγείας, ενδυμασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με αυτά. Το Π.Ν. απαιτεί την εφαρμογή αναλόγου συστήματος HACCP και από όλους τους προμηθευτές του.


ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΝ

Οι επιθεωρήσεις Υπηρεσιών ΠΝ εκτελούνται από επιτροπές στελεχωμένες με εκπαιδευμένους Τεχνικούς Ασφαλείας και καταγράφονται οι πηγές κινδύνου. Μετά την κατηγοριοποίηση τους, γίνεται αξιολόγηση και αποκαθίστανται άμεσα όσα προβλήματα κατατάχθηκαν στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας με διάθεση πιστώσεων από ΥΠΕΘΑ. Όλες οι υπηρεσίες ΠΝ καλύπτονται πλέον με Τεχνικούς Ασφαλείας.


ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Το Πολεμικό Ναυτικό δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών για τη διαβίωση και εργασία του προσωπικού του (στρατιωτικού και πολιτικού) έχει θεσπίσει από το 2006 τη διεξαγωγή Ασκήσεων Μείζονος Ατυχήματος (ΑΜΑ), (ασκήσεις ευρείας κλίμακας στις μεγάλες Διοικήσεις του Π.Ν) για έλεγχο της υψηλής ετοιμότητας του υλικού και του προσωπικού του, στην αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων όπως μείζονα ατυχήματα προσωπικού, πυρκαγιές μεγάλης εκτάσεως, φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κ.α.) εντός ή και πλησίον Μονάδων ΠΝ. Οι Ασκήσεις διεξάγονται με την συνεργασία φορέων της Πολιτικής Προστασίας (Δήμοι, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ) και μονάδων ΥΠΕΘΑ εκτός ΠΝ (ΣΞ, ΠΑ) με στόχο την βελτιστοποίηση του επίπεδου εκπαιδεύσεως του προσωπικού και τον συντονισμό, με σκοπό την επαύξηση της ασφάλειας προσωπικού, υλικού και εγκαταστάσεων. Ειδικότερα η συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, είναι απαραίτητη και ιδίως η συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις και γυμνάσια, προκειμένου να υπάρχει ενιαίο δόγμα αντιμετωπίσεως και βέλτιστος συντονισμός ενεργειών όπου σε περιπτώσεις μείζονος ατυχήματος η ταχύτητα εκτελέσεως των προβλεπόμενων μέτρων, είναι ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας για την ελαχιστοποίηση των τραυματισμών, απωλειών προσωπικού και υλικού.

Οι ασκήσεις σχεδιάζονται και διεξάγονται υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιθεωρητού του Πολεμικού Ναυτικού. Με βάση τα συμπεράσματα που εξάγονται, συντάσσεται ένα πλήρες σύγχρονο ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο Σχέδιο Αντιμετωπίσεως Εκτάκτου Καταστάσεως στην ευρεία περιοχή όπου συνυπάρχουν πολλές Υπηρεσίες.Το Πολεμικό Ναυτικό έχει θεσπίσει τις Ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος σε ετήσια βάση σε όλες τις μεγάλες Διοικήσεις του.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενα σενάριο ασκήσεως δύναται να προβλέπει εκδήλωση πυρκαγιάς από άγνωστη αιτία σε δύσβατες δασώδεις περιοχές του Ναυστάθμου και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να καούν ή να απειληθούν εγκαταστάσεις κτιρίων με ενδιαιτήσεις προσωπικού, συνεργεία, δεξαμενές καυσίμων - λιπαντικών, αποθήκες υλικών και ορμούντα στον Ναύσταθμο πολεμικά πλοία. Από τις πληγείσες και απειλούμενες περιοχές, εκκενώνονται τα κτίρια από προσωπικό,απομακρύνονται εύφλεκτα υλικά και συγχρόνως επεμβαίνουν τα αγήματα των Υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το έργο της κατασβέσεως. Παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κατάλληλο σταθμό διαλογής τραυματιών και από εκεί διακομίζονται με ασθενοφόρα και ελικόπτερα στα πλησιέστερα και καταλληλότερα νοσοκομεία ανάλογα με τον τραυματισμό που έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα προκειμένου διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των πολεμικών πλοίων που απειλούντο στην περιοχή, διατάσσεται ο απόπλους των και η διασπορά τους ενώ συγχρόνως ενεργοποιούνται/δοκιμάζονται τα εγκατεστημένα και φορητά συστήματα πυρόσβεσης των Ναυτικών Υπηρεσιών. 

Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ) - Υγιεινή και Ασφάλεια

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ