Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ) - Οργάνωση/Αποστολή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Αποστολή της Γενικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτικού είναι:

α. Να διεξάγει Επιθεωρήσεις Ναυτικών Δυνάμεων, Μεγάλων Διοικήσεων, Ναυτικών Συγκροτημάτων ,Διοικήσεων Ομάδαα Πλοίων, Μοιρών, Μονάδων ήτοι Π.Πλοίων, Ιπταμένων Μέσων και Ν.Υπηρεσιών, για την διαπίστωση της γενικής κατάστασης αυτών ως προς την επιχειρησιακή ικανότητα σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων, την οργάνωση, το επίπεδο εκπαιδεύσεως, το ηθικό, καθως και την συντήρηση του υλικού και εγκαταστάσεων, την τεχνική υποστήριξη, την οικονομική μέριμνα, το λογιστικό, τον εφοδιασμό, την ασφάλεια, την υγιεινή, τα θέματα περιβαλλοντολογικής προστασίας και διασφάλισης ποιότητας.
β. Να αξιολόγεί τις Μονάδες για την Διαπίστωση της Δυνατότητας και ικανότητας αυτών να εκπλήρώσουν την, από πάσης φύσεως σχεδίων, προβλεπόμενη αποστολή των.

γ. Να εισηγείται την λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση παρατηρήσεων προαναφερθείσων επιθεωρήσεων/ελέγχων .

δ. Να ελέγχει την αποκατάσταση των σοβαρών παρατηρήσεων


ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Της ΓΕΠΝ προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού και υπό αυτόν υπάγονται:

- Ο Συντονιστής Επιθεωρήσεων

- Η Επιθεώρηση Επιχειρησιακής Ικανότητας

- Η Τεχνική Επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Δημόσιων Ναυτικών Έργων

- Η Οικονομική Επιθεώρηση


ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ) προΐσταται της Γενικής Επιθεωρήσεως του Πολεμικού Ναυτικού. Έχει αρμοδιότητες για όλα τα θέματα της Γενικής Επιθεώρησης και για τις Επιθεωρήσεις που του ανατίθενται από τον Α/Γ.Ε.Ν και εισηγείται στον Α/Γ.Ε.Ν το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και προτείνει έκτακτες και ειδικές επιθεωρήσεις. Μετά το πέρας των επιθεωρήσεων υποβάλει στον Α/Γ.Ε.Ν εκθέσεις για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και εισηγείται μέτρα για την βελτίωση της καταστάσεως.

Στο γενικό επιθεωρητή υπάγονται ,μέσω του Συντονιστή Επιθεωρήσεων, οι:
(α).Επιθεωρητής Επιθεώρησης Επιχειρησιακής Ικανότητας , ο οποίος φέρει τον τίτλο του Επιχειρησιακού Επιθεωρητή

(β).Επιθεωρητής Τεχνικής Επιθεώρησης, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Τεχνικού Επιθεωρητή.

(γ).Επιθεωρητής Οικονομικής Επιθεώρησης , ο οποίος φέρει τον τίτλο του Οικονομικού Επιθεωρητή

Στο Γενικό Επιθεωρητή επίσης υπάγεται απευθείας η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έχει αρμοδιότητες για τα θέματα συντονισμού των Γενικών Επιθεωρήσεων, των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, των Εκτάκτων Ειδικών Επιθεωρήσεω και των Επιθεωρήσεων Ναυτικών Έργων και εισηγείται στο Γενικό Επιθεωρητή Π.Ν το ετήσιο πρόγραμμα των επιθεωρήσεων και των προκυπτουσών επανεπιθεωρήσεων. Συντονίζει την εκτέλεση αυτών, την άρτια σύνταξη των εκθέσεων ,καθώς και την ανάληψη ενεργειών αποκατάστασης των παρατηρήσεων,που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις, ενώ δύναται να υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή Π.Ν προτάσεις για βελτίωση των κριτηρίων και τών ελέγχων των επιθεωρήσεων. Έπισης εισηγειται μέτρα αφενός για την εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠ.ΕΘ.Α για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π) στις Υπηρεσίες του Π.Ν,αφετέρου για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Υγιεινής και Ασφαλείας (Σ.Υ.Α) για το προσωπικό του Π.Ν


ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΕΠΝ

Κάθε επιθεωρητής Προϊσταται της αντιστοίχου Επιθεωρήσεως και είναι Υπεύθυνος απέναντι στον Γενικό Επιθεωρητή Π.Ν για θέματα αρμοδιότητας της Επιθεωρήσεως του, όμως και για εκείνα για τα οποία η Επιθεώρηση του έχει συντονιστική αρμοδιότητα, επειδή αφορούν περισσότερες της μία Επιθεωρήσεως.
Οι τρείς επιθεωρήσεις έχουν στελεχωθεί επαρκώς με έμπειρους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων και των περισσοτέρων εξειδικεύσεων .Το προσωπικό που τοποθετείται στην ΓΕΠΝ, πέραν της εμπειρίας και επιμορφώσεως του ,έχει καθιερωθεί να πιστοποιείται από Αναγνωρισμένους Φορείς στους ακόλουθους τομείς:

• Εσωτερικές - Εξωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητος κατά ISO (Auditor -Lead Auditor )
• Κώδικας Ασφαλούς Διαχειρίσεως Πλοίων ( ISM)
• Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμένων (ISPS)
• Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ( HACCP )
• Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων ( OHSAS )
• Σύστημα Προστασίας Περιβάλλοντος (EMS)

Η προαναφερθείσα επιμόρφωση και πιστοποίηση είναι αναγκαία για τους νέους κυρίως Αξιωματικούς Επιθεωρητές, ώστε να ακολουθήσουν αμέσως αναγνωρισμένες μεθόδους επιθεωρήσεων για εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων στηριζόμενα σε αντικειμενικά κριτήρια. Οι Μονάδες πλέον επιθεωρούνται με ελέγχους, δοκιμές και κυρίως γυμνάσια που άπτονται άμεσα προς την κύρια αποστολή τους, ώστε να αξιολογηθούν επακριβώς σε ότι αφορά την:

- καταλληλότητα πιστοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού
- ασφαλή λειτουργία του υλικού στα κατασκευαστικά όρια
- επάρκεια και τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών.
Επίσης η Γενική Επιθεώρηση στο ευρύτερο πλαίσιο του ΠΝ για συνεχή βελτίωση, αφενός έχει τον έλεγχο για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχειρίσεως ποιότητας (Quality Management Systems) στις Υπηρεσίες. και αφετέρου μετά από μελέτη την πρόταση, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, υιοθετήσεως κανονισμών-και των προκυπτουσών από αυτούς διαδικασιών φορέων του εμπορικού ναυτικού (π.χ. IMO, SOLAS, MARPOL, Νηογνωμόνων κλπ), οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια των εγκατεστημένων συστημάτων των πλοίων και του προσωπικού.

Το Π.Ν. πέραν της σημασίας που δίνει για την διαμόρφωση ασφαλών και Υγιεινών Συνθηκών στους χώρους εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού ελέγχοντας το σύστημα Άνθρωπος + Χώρος, ευαισθητοποιείται ακόμη περισσότερο με τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, συμμορφούμενο με τις νομοθετικές διατάξεις και λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα αποφυγής ρύπανσης και περιορισμού της ρύπανσης. Η Γενική Επιθεώρηση στον τομέα αυτό συμβάλλει αποφασιστικά μέσω των ελέγχων που διενεργεί τόσο στο υλικό (βιολογικοί καθαρισμοί, συστήματα αντιρρύπανσης, φράγματα, διαχείριση απορριμμάτων και επικινδύνων και τοξικών ουσιών, όπως αμίαντος, κλοφέν, κλπ, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων, εκπομπή καυσαερίων σε αυτοκίνητα, πλοία και λεβητοστάσια κτιρίων, ζώνες πυροπροστασίας σε δασικές εκτάσεις), όσο και στο προσωπικό για εκπαίδευση στην αποφυγή και αντιμετώπιση ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ