Γενική Επιθεώρηση Ναυτικού (ΓΕΠΝ) - Γενικά

Η ΓΕΠΝ είναι το θεσμοθετημένο όργανο έλεγχου του ΠΝ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γ.Ε.Ν.

Διεξάγει Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Επιθεωρήσεις, Επανεπιθεωρήσεις, Ειδικές Επιθεωρήσεις, ελέγχους και Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις, σύμφωνα με κατευθύνσεις του Αρχηγού Γ.Ε.Ν.

Στις Ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος (ΑΜΑ) των Υπηρεσιών του ΠΝ, συμμετέχει, ως παρατηρητής, με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας των ισχυόντων Σχεδίων και Διαταγών και της ετοιμότητας των Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Εφαρμόζει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ, ασκώντας τον έλεγχο και το συντονισμό για την εφαρμογή του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), σε όλες τις δομές του ΠΝ.

Καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες και επιλέγει μεθόδους εκτέλεσης:

α. Των Γενικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων, των Ειδικών Επιθεωρήσεων (Επιθεωρήσεων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους, Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας και Επιθεωρήσεων επί ειδικών αντικειμένων Γενικής Επιθεώρησης).

β. Των Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Μεγάλων Διοικήσεων, Ναυτικών Διοικήσεων, Ναυτικών Συγκροτημάτων και Ναυτικών Υπηρεσιών.

γ. Των Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, ελέγχων, Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Π. Πλοίων, κατόπιν εντολής Αρχηγού Γ.Ε.Ν. Ειδικότερα, για τις Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις σε Π. Πλοία, το έργο της ΓΕΠΝ συνεπικουρείται από κλιμάκια του Αρχηγείου Στόλου.

Συντονίζει και εποπτεύει το έργο της πορείας υλοποίησης των στόχων και της υιοθέτησης μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των δομών του ΠΝ.

Ενημερώνει τον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. για τα αποτελέσματα των Επιθεωρήσεων και Αξιολογήσεων και εισηγείται τη λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων για τη βελτίωση της καταστάσεως, εκδίδοντας αναλυτική Έκθεση.

Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στατιστικά στοιχεία προβλημάτων και αδυναμιών των Υπηρεσιών, όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις, με σκοπό τον καθορισμό μέτρων βελτίωσης και την εκπόνηση, κατά περίπτωση, σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων.

Χειρίζεται θέματα Επιθεωρήσεων/ελέγχων των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιθεωρεί τα πάσης φύσεως Ναυτικά Έργα, και εγκαταστάσεις υποδομής (Δομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Ηλεκτρονικές, Λιμενικές) συνεπικουρούμενη κατάλληλα, κατά περίπτωση, από εξειδικευμένο προσωπικό λοιπών δομών του ΠΝ, που τίθενται υπό τη ΓΕΠΝ.

Ελέγχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα λαμβανόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτρέπουν τη ρύπανση και την υποβάθμισή του, διασφαλίζουν την ανθρώπινη υγεία και διατηρούν την οικολογική ισορροπία και κατευθύνει, ως προς τη λήψη αντίστοιχων μέτρων βελτίωσης.

Εισηγείται την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται επιτελικά θέματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική/διεθνή νομοθεσία και πρακτική, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΠΝ, είναι εναρμονισμένο με αυτές.

Παρακολουθεί μέσω Επιθεωρήσεων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) την εφαρμογή όλων των σχετικών με την ΑΠΕ και την αξιοπλοΐα, διαταγών και θεσμικών κειμένων καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης ατυχημάτων, που εκτελούνται στις ΔΑΝ, ΜΕΝ, ΜΑΝ, στα πλοία φορείς Ε/Π, σε Ν. Υπηρεσίες φορείς Ε/Δ-πεδίων προσγείωσης καθώς και στις λοιπές δομές ΠΝ, που εμπλέκονται με πτήσεις/διαδικασίες Ιπτάμενων Μέσων (ΙΜ).

Εξετάζει τα πορίσματα των διερευνήσεων ατυχημάτων Ε/Π και Α/Φ ΠΝ ή έτερων ΙΜ, κάθε επιπέδου και μεριμνά καθ' αρμοδιότητα για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά ή στρατιωτικά συνέδρια και σεμινάρια, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα, οι τομείς επιθεώρησης των Ναυτικών Δυνάμεων και Υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

- Επιχειρησιακή Επιθεώρηση

Είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

α. Τον προγραμματισμό των Τακτικών Γενικών Επιθεωρήσεων, Επανεπιθεωρήσεων και Ειδικών Επιθεωρήσεων των δομών του ΠΝ καθώς και των Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Μεγάλων Διοικήσεων, Ναυτικών Διοικήσεων, Ναυτικών Συγκροτημάτων και Ναυτικών Υπηρεσιών.

β. Την προπαρασκευή των Γενικών Επιθεωρήσεων, Ειδικών Επιθεωρήσεων (ειδικών αντικειμένων Γενικής Επιθεώρησης αρμοδιότητάς του) και των Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων.

γ. Το συντονισμό και την εκτέλεση των:

    (1) Επιθεωρήσεων των δομών ΠΝ για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της γενικής κατάστασης αυτών, ως προς την επιχειρησιακή ικανότητα, την οργάνωση, το επίπεδο εκπαιδεύσεως, το ηθικό, τη λειτουργικότητα, τη συντήρηση του υλικού και των εγκαταστάσεων, τη διοικητική μέριμνα, την ασφάλεια (χειρισμός και λειτουργία του υλικού/ασφάλεια εγκαταστάσεων) καθώς και των Διοικητικών Επιθεωρήσεων σε θέματα εφοδιαστικής υποστήριξης.

     (2) Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων Μεγάλων Διοικήσεων, Ναυτικών Διοικήσεων, Ναυτικών Συγκροτημάτων και ΝΥ, για την αποτίμηση της δυνατότητας και ικανότητας αυτών να εκπληρώσουν την προβλεπόμενη αποστολή τους, όπως απορρέει από τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, θεσμικά κείμενα, σχέδια, διαταγές/ οδηγίες καθώς και της σύνταξης των αντιστοίχων Εκθέσεων αυτών.

     (3) Εκτάκτων Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων, ελέγχων, σε Πολεμικά Πλοία (κύριες και βοηθητικές μονάδες) κατόπιν εντολής Αρχηγού Γ.Ε.Ν., κατά τις οποίες, κλιμάκιο του Αρχηγείου Στόλου τίθεται υπό τον Γενικό Επιθεωρητή ΠΝ και εκτελεί αντικείμενα Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων ή/και ελέγχων αρμοδιότητάς της.

- Τεχνική Επιθεώρηση

Είναι αρμόδια για τα ακόλουθα θέματα:

α. Το συντονισμό και την εκτέλεση Επιθεωρήσεων των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, των ηλεκτρονικών συστημάτων, των συστημάτων σκάφους, των συστημάτων ΧΒΡΠ (Χημικού Βιολογικού Ραδιολογικού Πυρηνικού) πολέμου, των εκτελούμενων και υφιστάμενων (σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα του ΠΝ και τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων) δομικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών συναφών έργων του ΠΝ, Εθνικής και Διασυμμαχικής Υποδομής καθώς και για τη σύνταξη των Εκθέσεων Γενικών, Ειδικών (αρμοδιότητάς του) Επιθεωρήσεων και Επανεπιθεωρήσεων, σε δομές του ΠΝ.

β. Τη διερεύνηση συμβάντων, σοβαρών αστοχιών του εξοπλισμού/εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, βλαβών, ατυχημάτων κ.λπ. (πλην Ναυτικών ατυχημάτων, εκτός αν άλλως διαταχθεί) προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που τα προκάλεσαν και να αποφαίνεται για τα διορθωτικά μέτρα, τα οποία πρέπει να αναληφθούν για την αποφυγή τους στο μέλλον.

γ. Το συντονισμό και την εκτέλεση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων Προστασίας Περιβάλλοντος στις δομές του ΠΝ, καθώς και για τη σύνταξη των αντιστοίχων τμημάτων Εκθέσεων Γενικής Επιθεώρησης, Επανεπιθεώρησης ή της Ειδικής Επιθεώρησης.

- Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας Προσωπικού

Είναι αρμόδια για την επιτελική επεξεργασία, παρακολούθηση και εισήγηση στα ακόλουθα θέματα:

α. Του συντονισμού και της εκτέλεσης Ειδικών Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας (Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Προστασίας Περιβάλλοντος και Υγιεινής Διαβίωσης Προσωπικού) σε δομές του ΠΝ.

β. Της τήρησης της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και αντίστοιχης ενημέρωσης όλων των δομών του ΠΝ.

γ. Του προγραμματισμού διεξαγωγής εκπαιδεύσεων επ’ ωφελείας του προσωπικού που στελεχώνει τα Γραφεία Υγείας και Ασφάλειας των δομών του ΠΝ, συνυπολογίζοντας τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες.

δ. Την έκδοση Παγίων Διαταγών και Οδηγιών επί των διαδικασιών, που αφορούν το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ) στο ΠΝ.

ε. Την εφαρμογή του ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ από όλες τις δομές του ΠΝ, σύμφωνα με το εν ισχύι θεσμικό πλαίσιο.

- Επιθεώρηση Ασφάλειας Πτήσεων Και Εδάφους

Είναι αρμόδια για την επιτελική επεξεργασία, παρακολούθηση και εισήγηση σε θέματα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) και ελέγχων αξιοπλοϊμότητας (airworthiness) των Ιπτάμενων Μέσων του ΠΝ. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εισηγείται, προγραμματίζει και προπαρασκευάζει την εκτέλεση Επιθεωρήσεων ΑΠΕ και Ελέγχων Αξιοπλοΐας ΙΜ (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας-ΕΣΑΑ) στις δομές του ΠΝ, ελέγχοντας εάν τα σχετικά ζητήματα εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο/ διατάξεις.

β. Παρακολουθεί μέσω Επιθεωρήσεων ΑΠΕ την εφαρμογή όλων, των σχετικών με την ΑΠΕ, θεσμικών κειμένων και διαταγών. Συγκεκριμένα, εκτελεί Έκτακτες και Τακτικές Επιθεωρήσεις Ελέγχου Ασφάλειας Πτήσεων, σε ΔΑΝ, ΜΕΝ, ΜΑΝ, στα πλοία φορείς Ε/Π, καθώς και στις λοιπές δομές ΠΝ, που εμπλέκονται με πτήσεις/διαδικασίες ΙΜ. Επιπλέον προγραμματίζει και συντονίζει την εκτέλεση Επανεπιθεωρήσεων επί των αντιστοίχων θεμάτων.

γ. Ελέγχει κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων ΑΠΕ την εφαρμογή των απαιτήσεων αξιοπλοϊμότητας ΙΜ του ΠΝ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.

δ. Εκπονεί, αναθεωρεί και εισηγείται τροποποίηση των θεσμικών κειμένων, που αφορούν στην πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και μεριμνά για τον εναρμονισμό τους με το εθνικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο και τις ισχύουσες συμφωνίες σε συμμαχικό και διακρατικό επίπεδο.

ε. Εκπονεί το Πρόγραμμα Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΠΡΟΠΑΑ) και παρακολουθεί τα απορρέοντα προγράμματα πρόληψης ατυχημάτων που εκτελούνται στις ΔΑΝ, ΜΕΝ, ΜΑΝ, στα πλοία φορείς Ε/Π, καθώς και στις λοιπές δομές ΠΝ, που εμπλέκονται με πτήσεις/διαδικασίες ΙΜ και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες ή αναθεωρήσεις αυτών.

στ. Συντάσσει τις Εκθέσεις Επιθεωρήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του, οι οποίες εμπεριέχουν αξιολόγηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των Επιθεωρήσεων και την εισήγηση για τη λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων, όσο και την άρση των επισημανθεισών παρατηρήσεων.

ζ. Εξετάζει τα πορίσματα των διερευνήσεων ατυχημάτων ΙΜ του ΠΝ και μεριμνά καθ' αρμοδιότητα για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών με σκοπό την πρόληψη αυτών.

η. Συντονίζει και ενημερώνει έγκαιρα τους εμπλεκόμενους για τις γενόμενες εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες, που αφορούν σε θέματα ΑΠΕ.

θ. Συνεργάζεται με τα ΕΣΑΑ, ΓΕΠΣ/ΔΑΠΕ, ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ και τα αντίστοιχα γραφεία των Σωμάτων Ασφαλείας σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ι. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με την ΑΠΕ και τα θέματα Αξιοπλοϊμότητας ΙΜ και συντονίζει κατά περίπτωση την ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται στα αντίστοιχα  θέματα καθώς και τις σχετικές διαδικασίες ΙΜ.

ια. Συμμετέχει σε συσκέψεις Ασφάλειας Πτήσεων με τους έτερους κλάδους των ΕΔ καθώς και με άλλους φορείς ΑΠΕ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ