Ξενώνες

 

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος, διατίθενται δεκαπέντε (15) ξενώνες προς παραθερισμό, με μέγιστο χρόνο παραμονής μια (1) βδομάδα.

  Δικαιούμενοι παραθερισμού είναι οι μόνιμοι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ΠΝ, οι οποίοι επιλέγονται και κατόπιν αιτήσεως τους με μέριμνα ΓΕΝ. Διατίθεται επίσης ένας δίκλινος ξενώνας για τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς ΠΝ.

  Το  ημερήσιο  κόστος  διαμονής στους διατιθέμενους ξενώνες, όπως έχει καθορισθεί από το ΓΕΝ,  ανέρχεται στο ποσό των 5€  , 8€ , 10€  αναλόγως χωρητικότητας διαμερίσματος για τις καθημερινές ή για χρήση ολόκληρης περιόδου, ενώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 7€ ,10€ ,και 15€ αντίστοιχα για  μεμονωμένη διαμονή  τα Σαββατοκύριακα.

  Η  οικονομική  τακτοποίηση  εκτελείται  με  την  άφιξη των παραθεριστών στο Γραφείο Ξενώνων του ΚΕ ΠΟΡΟΣ, ενώ σε περίπτωση διακοπής του παραθερισμού, για οιοδήποτε λόγο, το μίσθωμα δεν επιστρέφεται.

  Επισημαίνεται ότι η  αναχώρηση την τελευταία ημέρα διαμονής πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 10:00 με σκοπό την προετοιμασία του Ξενώνα για τη φιλοξενία του επόμενου παραθεριστή από τις 14:00 της ίδιας ημέρας.

Για  την  ευκολία  των  παραθεριστών  σε  κάθε  Ξενώνα υπάρχει μικρό οικιακό  ψυγείο, κλιματιστική μονάδα και τηλεόραση. Επιπλέον οι παραθεριστές δύνανται να κάνουν χρήση της Πλαζ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, με   τον υπάρχοντα εξοπλισμό της, η οποία ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου

Ξενώνες

  Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, οι ένοικοι των Ξενώνων / παραθεριστές υποχρεούνται να υπακούουν-συμμορφώνονται σε κάποιους κανόνες. Αναλυτική περιγραφή τους μπορεί κάποιος να δει εδώ. (link με το έγγραφο κανόνες παραθεριστών)

  Για  οποιοδήποτε  πρόβλημα ή ερώτηση  ανακύπτει στους παραθεριστές  κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ αυτοί μπορούν να απευθύνονται, στα κάτωθι τηλέφωνα:

         α.   Κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα  τηλ. (22980) εσωτ. 20230 , 20231 (Γραφείο Υποδοχής & Ξενώνων).

         β.    Κατά τις  μη εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. (22980) εσωτ. 20136, 20137  καθώς και στο κινητό (VPN 1) 6947159762. (Α.Φ. Στρατοπέδου).

         δ.     Τηλεφωνικό κέντρο Κ.Ε ΠΟΡΟΣ: εσωτ. 99 ή (22980) εσωτ. 20100.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, οι ένοικοι των Ξενώνων / παραθεριστές   υποχρεούνται:

ΓΕΝΙΚΑ

          α.   Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοικήσεως σε θέματα ασφαλείας, καθαριότητας, υγιεινής, ευπρέπειας και συμπεριφοράς κατά την διαμονή τους στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ. Ιδιαίτερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος παραθεριστές είναι προσωπικά υπεύθυνοι, για την ενημέρωση των μελών της οικογενείας τους, ή των τυχόν φιλοξενούμενών τους, όσον  αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αναγράφονται στην  παρούσα Διαταγή.

          β.   Να γνωρίζουν ότι για τη φύλαξη, την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών που παραθερίζουν, υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά και μόνο οι γονείς ή οι συνοδοί αυτών. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους σε όλους τους χώρους του Θέρετρου με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς της παραλίας (Πλαζ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ) και της παιδικής χαράς όπου η παρουσία του γονέα είναι υποχρεωτική.

ΑΦΙΞΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ

          γ.   Με την άφιξή τους στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, να μεταβαίνουν στο Γραφείο Υποδοχής & Ξενώνων  που είναι  αρμόδιο για την ενδιαίτηση  και την παροχή βοήθειας και κατευθύνσεων προς τους παραθεριστές. Ειδικότερα ο δικαιούχος, παραλαμβάνει  (μετά από έλεγχο) με απόδειξη τον Ξενώνα και τον υφιστάμενο εξοπλισμό του, την  άδεια εισόδου Στρατοπέδου, και συμπληρώνει  υπεύθυνη δήλωση για τα μέλη που θα παραθερίσουν μαζί του τα οποία θα πρέπει πάντα να συνοδεύει εντός του Κέντρου. Υποδείγματα των παραπάνω εντύπων καθορίζονται  στα συνημμένα Παραρτήματα «Α»,  «Β» και  «Γ»,  της παρούσης Διαταγής. 

          δ.   Πριν την αναχώρησή τους από το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ να γνωρίζουν ότι μπορούν να αξιολογήσουν την διαμονή τους σε έντυπο που θα τους παρέχεται από το Γραφείο Ξενώνων, με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωσή του Θέρετρου. Υπόδειγμα του παραπάνω εντύπου καθορίζεται στο συνημμένο Παράρτημα της  «Δ»,  παρούσης Διαταγής.

ΜΙΣΘΩΜΑ

          ε.       Να γνωρίζουν ότι η οικονομική τακτοποίηση εκτελείται με την άφιξη τους ή την επόμενη εργάσιμη, στο Γραφείο Ξενώνων & Υποδοχής του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ 

          στ.      Να επιδεικνύουν πάντοτε στην πύλη του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ (Β. Πύλη) την άδεια εισόδου Στρατοπέδου που θα τους χορηγηθεί με την άφιξή, καθώς και τα δελτία ταυτότητάς τους όποτε τους ζητηθεί. 

          ζ.       Να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται η άσκοπη μετακίνησή τους  στις μη παρεχόμενες για παραθερισμό εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου χωρίς την άδεια της Διοίκησης και συνοδεία αρμόδιου βαθμοφόρου του Κ.Ε ΠΟΡΟΣ. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

          η.       Να ξέρουν πως επιτρέπεται η πρόσκληση και η φιλοξενία στο θέρετρο περιορισμένου αριθμού συγγενικών και φιλικών προσώπων τους, για μικρό κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και εφόσον προηγηθεί αίτημα από τον δικαιούχο και εγκριθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες – φιλοξενούμενοι έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τούς παραθεριστές  που για λόγους ασφαλείας όταν  προσκαλούν, υποχρεούνται να αναφέρουν στο Γραφείο Ξενώνων του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ την ώρα άφιξης και αναχώρησης των προσκεκλημένων τους

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

          θ.       Εάν κάποιος από το προσωπικό του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ παρεκτραπεί, να αναφέρουν το γεγονός στην Διοίκηση του Κέντρου, χωρίς να έρχονται σε προστριβές με αυτόν.

          ι.        Να μην έρχονται σε προστριβές με λοιπούς παραθεριστές στο Κ.Ε ΠΟΡΟΣ, καθώς και με τους επισκέπτες. Σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος οφείλουν να το αναφέρουν στο Γραφείο Ξενώνων και Υποδοχής ή στον Α/Φ προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών από την Διοίκηση.

          ια.      Να μη θορυβούν με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ

          ιβ.      Να φροντίζουν για τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου γύρω από τους ξενώνες και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Θέρετρου, ο οποίος βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής.

          ιγ.      Να μη ρυπαίνουν την ακτή και τη θάλασσα, να διατηρούν τους κοινόχρηστους και τους περιβάλλοντες χώρους καθαρούς. Ακάθαρτα νερά, απορρίμματα ή άχρηστα αντικείμενα απαγορεύεται να ρίπτονται στους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τους ξενώνες, καθώς και στη θάλασσα.

          ιδ.      Να μεριμνούν, όπως τα οικιακά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε σακούλες απορριμμάτων  και στη συνέχεια, να μεταφέρονται μέσα στους κάδους συγκέντρωσης απορριμμάτων .

          ιε.       Να μην ρίχνουν στις τουαλέτες  χαρτιά και απορρίμματα,  γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα  στους αγωγούς αποχέτευσης και στο αυτόνομο βιολογικό σύστημα που διαθέτει το Κέντρο.

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

          ιστ.     Οφείλουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους μόνο στους καθοριζόμενους  χώρους στάθμευσης του Κέντρου που διατίθενται  για τους Ξενώνες ως ακολούθως:

1.         Για τους Ξενώνες του Κεντρικού Κτιρίου θέσεις από 17 εώς 21.

2.         Για τους Ξενώνες της Πολυκατοικίας θέσεις από από 12 εώς 18.

3.         Για τους Ξενώνες του Θεραπευτηρίου θέσεις  από 1 εως 3.

          ιζ.       Να συμμορφώνονται πλήρως ως οδηγοί οχήματος με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδουν κατά την κίνηση και διέλευση των οχημάτων τους εντός της περιοχής ευθύνης Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ λόγω συχνής κίνησης πεζών, τηρώντας μέγιστο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ./ώρα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

          ιθ.      Οφείλουν να κάνουν λογική  χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και  νερού .

          κ.       Κατά το διάστημα απουσία τους, να ασφαλίζουν τα προσωπικά τους είδη και τον Ξενώνα, κλειδώνοντάς τον και απενεργοποιώντας τα κλιματιστικά και τις λοιπές ηλεκτρικές συσκευές του διαμερίσματος στα πλαίσια οικονομίας / περιορισμού των καταναλώσεων, αλλά και για λόγους ασφαλείας.

ΞΕΝΩΝΕΣ

          κα.     Να κάνουν σωστή χρήση των δωματίων, των εγκαταστάσεων και των διατιθέμενων σε αυτούς ειδών. Οι φυσιολογικές φθορές αυτών βαρύνουν το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, ενώ οι μη φυσιολογικές βαρύνουν τους παραθεριστές. Οφείλουν δε να  παραδίδουν τον Ξενώνα καθαρό, χωρίς σκουπίδια και διάφορα προσωπικά τους είδη και χωρίς να έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην διαρρύθμιση των επίπλων. Επισημαίνεται ότι η αναχώρηση την τελευταία ημέρα θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. με σκοπό την προετοιμασία του Ξενώνα για τη φιλοξενία του επομένου παραθεριστή από τις 14:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

          κβ.     Να  μην απομακρύνουν οποιοδήποτε είδος εξοπλισμού / απογραφής από τον Ξενώνα.

          κγ.     Να κάνουν χρήση άλλης μορφής θέρμανσης / ψύξης, πέραν εκείνης που υπάρχει στον Ξενώνα όπου διαμένουν.

          κδ.     Να γνωρίζουν πως δεν επιτρέπεται να φυλάσσουν / διατηρούν εύφλεκτα υλικά στους Ξενώνες καθώς επίσης απαγορεύεται και η χρήση ψησταριάς στα μπαλκόνια και το περιβάλλοντα χώρο των Ξενώνων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

          κε.      Τέλος, υποχρέωση πρέπει να θεωρείται, κάθε εισήγηση που έχει σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη λειτουργικότητα / αναβάθμιση του Θέρετρου.

          κστ.    Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, έχει ο δικαιούχος βαθμοφόρος στον οποίο διατίθεται ο Ξενώνας. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των παραθεριστών, η Διοίκηση του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, δύναται να εισηγηθεί προς ΓΕΝ την επιβολή στους βαθμοφόρους – παραθεριστές αριθμό κυρώσεων, όπως χρέωση για τυχόν φθορές, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, κ.λ.π.

     9.   Επιπλέον  των  ανωτέρω, και για λόγους Υγιεινής-Ασφάλειας και ευπρεπισμού, οι ένοικοι των Ξενώνων/ παραθεριστές υπόκεινται στις ακόλουθες ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

          α.       Απαγορεύεται η είσοδος παραθεριστών στο μαγειρείο – τραπεζαρία, στις αποθήκες, στα κτίρια και γενικότερα σε χώρους που διατίθεται για το προσωπικό του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

          β.       Απαγορεύεται  η είσοδος και παραμονή οικόσιτων ζώων στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

          γ.       Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή η απασχόληση του προσωπικού του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ για ιδιωτικές εξυπηρετήσεις.

          δ.       Απαγορεύεται το πλύσιμο ΙΧΕ οχημάτων εντός των χώρων του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

          ε.       Απαγορεύεται κάθε είδους αλιεία εντός της θαλάσσιας περιοχής του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ καθώς και ο ελλιμενισμός και η κίνηση ιδιωτικών πλωτών μέσων.

          στ.      Απαγορεύεται το κάπνισμα σε περιοχές με εύφλεκτα υλικά, θάμνους, δένδρα, εξωτερικές δεξαμενές και στους εσωτερικούς χώρους, για την αποφυγή πυρκαγιών. Κάθε εμφάνιση φωτιάς πρέπει να αναφέρεται αμέσως.

          ζ.       Απαγορεύεται η χρήση φορητών φιαλών υγραερίου, συσκευών / μηχανημάτων φλόγας και η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στις οικίες και στον περιβάλλοντα χώρο.

          η.       Απαγορεύεται το άπλωμα ρουχισμού στην πρόσοψη των οικημάτων, στα δένδρα και γενικά στον περιβάλλοντα χώρο των οικιών.

          θ.       Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από άτομα κάτω των 18 ετών.

          ι.        Απαγορεύεται αυστηρώς η παρουσία μικρών παιδιών χωρίς συνοδούς στους κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στη παιδική χαρά, την παραλία (πλαζ) και στις παραθαλάσσιες περιοχές του θέρετρου. Η χρήση της παιδικής χαράς θα γίνεται μόνο με την παρουσία και ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων / συνοδών των παιδιών.

          ια.      Την ευθύνη για τη μετακίνηση και την ασφάλεια των μικρών παιδιών φέρουν αποκλειστικά οι γονείς, η δε διέλευση απάντων από τον χώρο του Στρατοπέδου που βρίσκεται η πολυκατοικία, στον χώρο του Στρατοπέδου που βρίσκεται το Διοικητήριο θα γίνεται πάντοτε με προσωπική ευθύνη και συνοδεία του δικαιούχου βαθμοφόρου.

          ιβ.      Απαγορεύεται η διαμονή στους Ξενώνες των μικρών παιδιών, χωρίς την παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων / συνοδών.

          ιγ.      Απαγορεύεται αυστηρώς η υπενοικίαση ή παραχώρηση του Ξενώνα και η διαμονή σε αυτό ατόμων άλλων από τον εγκεκριμένο δικαιούχο βαθμοφόρο..

          ιδ.      Απαγορεύεται η παραμονή και η περιφορά των παραθεριστών με ενδυμασία κολυμβήσεως ( μαγιό ) εντός της περιοχής ευθύνης Κ.Ε ΠΟΡΟΣ πλην της παραλίας πλαζ.

          ιε.       Απαγορεύεται κάθε  μορφή πίστωσης στο  κυλικείο Αξιωματικών και την πλαζ  του Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

          ιστ.     Απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση και η παραμονή των παραθεριστών στις ταράτσες των κτηρίων Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

          ιζ.       Απαγορεύεται η κολύμβηση στην πλάζ σε χρόνο που δεν καθορίζεται από το εν ισχύ πρόγραμμα λειτουργίας της .

          ιη.      Απαγορεύεται η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, πέραν του προκαθορισμένου χρόνου που προβλέπεται από το πρόγραμμα χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Κέντρου για το κοινό.

    10.   Για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  / ερώτηση  ανακύπτει στους παραθεριστές  κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ αυτοί μπορούν να απευθύνονται, στα κάτωθι τηλέφωνα:

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ