Αποστολή

Η αποστολή του Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ είναι, να μεριμνά για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και την εξειδίκευση του ανωτέρου και κατώτερου μόνιμου και εθελοντικού στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων, όπως και άλλου προσωπικού που ανήκει ή όχι στο Π.Ν, στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας αυτών, με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής της ΔΝΕ.

Από την ανωτέρω αποστολή, απορρέουν τα κάτωθι επιμέρους έργα:

  • Η συγκρότηση και λειτουργία σχολείων σύμφωνα με το
    ετήσιο πρόγραμμα ναυτικής εκπαίδευσης
  • Η βελτίωση συνθηκών και υποδομών εκπαίδευσης
  • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο προσωπικό του Π.Ν.
     για την άρτια επαγγελματική του κατάρτιση.
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ