Σχολή ΜΗΧ. - ΤΕΧ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η ιστορία της Σχολής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ αρχίζει την 25-9-1925 με την ίδρυση στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας της Σχολής Υπαξιωματικών Μηχανικών σε κατάργηση της Νυκτερινής Σχολής Τεχνιτών. Το 1938 μεταφέρθηκε στο Κ.Ε ΚΑΝ και λειτούργησε ως της 15-11-1984 όπου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ΚΕΤΕΧ) με έδρα το Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Στις 12-4-1984 το ΚΕΤΕΧ μετονομάσθηκε σε Κ.Ε ΣΑΚΙΠΗΣ. Στις 30-4-2001 με την ενοποίηση των Κέντρων Εκπαιδεύσεως καταργήθηκε το Κ.Ε.ΣΑΚ και οι Σχολές Μηχανικών και Τεχνιτών ανήκαν πλέον στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ως Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ/ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Τον Οκτώβριο 2005 οι Σχολές Μηχανικών και Τεχνιτών μεθεγκατίστανται στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ ( κτίριο Σχολής ΣΝ ) ενώ την 11η Μαΐου 2007 ολοκληρώθηκε η παράδοση των κτιρίων Σαλαμίνας στο ΝΣ/ΔΤ, ως είχε καθοριστεί από ΓΕΝ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

 • Σχολείο Αξκών Επιστασιών Πλοίων (ΣΑΕΠ) - Ειδικό Μέρος Ανθυποπλοιάρχων (Μ) Π.Ν.

 • Σχολείο Υποτεταγμένων Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (ΣΥΑΕΠ) - Ειδικό Μέρος Σημαιοφόρων (Μ) Π.Ν.

 • Σχολείο Ειδικής Επιμορφώσεως Ανθυπασπιστών (ΜΗΧ).

 • Σχολείο Πτυχίου Α΄ Επικελευστών (ΜΗΧ).

 • Σχολείο Πτυχίου Γ΄ ΕΠΟΠ (ΜΗΧ).

 • Σεμινάριο Συστήματος Μεταβλητού Βήματος Φ/Γ τ. "S"

 • Σχολείο A/S TYNE-OLYMPUS Consolidated systems 1 consisting of MGT 1,2.

 • Σχολείο Marine Gas Turbine Inspector LM 2500 Φ/Γ τύπου ΥΔΡΑ.

 • Σεμινάριο Μεταβλητού Βήματος (CPP) φ/γ τ. ΜΕΚΟ

 • Αir compressor units

 • Sewage treatment plant

 • Oily bilge water separator

 • Σχολείο βοηθητικών συστημάτων-μηχανημάτων Α/Γ τ.ΣΑΜΟΣ

 • Σεμινάριο ηλεκτρομηχανών Α/Γ τ.ΣΑΜΟΣ

 • Σεμινάριο γερανού Liebherr RBW 10/12

 • Σεμινάριο συστημάτων φορτοεκφορτώσεως Μac Gregor

 • Σεμινάριο εργατών προσδέσεως- βαρούλκων σχοινιών

 • Σεμινάριο χειριστών και συντηρητών γερανών Flydimecanica

 • Σεμινάριο σύστημα πηδαλιουχίας Κ/Φ τ. ΝΑΥΜΑΧΟΣ

 • Σεμινάριο Stability Book

 • Σχολείο Συστήματος Προειδοποιήσεων και Αναφορών ΧΒΡΠ Άμυνας

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Τεχνιτών ιδρύθηκε την 19-9-1920 με έδρα τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και η φοίτηση σε αυτή ήταν πενταετής, σε δύο στάδια εκπαιδεύσεως. Το πρώτο ονομαζόταν ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και το δεύτερο ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η διάρκεια του πρώτου ήταν τριετής, του δε δευτέρου διετής. Οι μαθητές της τότε Σχολής πήγαιναν τις πρωινές ώρες εργασίας στα συνεργεία ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ για πρακτική εξάσκηση, τις δε νυχτερινές παρακολουθούσαν θεωρητικά μαθήματα. Για τον λόγο αυτό η Σχολή ονομαζόταν ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ. Μέχρι το έτος 1925 η Σχολή λειτουργούσε όπως παραπάνω οπότε με ΝΔ καταργήθηκε την 25-9-1925. Το έτος 1938 δημιουργήθηκε και πάλι η σχολή Τεχνιτών, αλλά τετραετούς φοιτήσεως με βάση τον οργανισμό λειτουργίας της παλιάς Σχολής Τεχνιτών, με σχετικά χαμηλή θεωρητική εκπαίδευση, επειδή αυτή λειτούργησε με πρόχειρα προγράμματα εκπαιδεύσεως. Το έτος 1940-45 λόγω του κηρυχθέντος πολέμου διακόπηκε η λειτουργία της και οι μαθητές διατέθηκαν στα συνεργεία, καθ΄ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1945, με διαταγή της τότε Δ/νσης Τεχνιτών Εφοριών, ξανάρχισε η λειτουργία της Σχολής Τεχνιτών, και κατά τις ώρες της ημέρας οι μαθητές εκπαιδεύονταν σε συνεργεία Ναυστάθμου για πρακτική εξάσκηση, τις δε βραδινές ώρες παρακολουθούσαν θεωρητικά μαθήματα. Κατά το έτος 1949 με υπουργική απόφαση η Σχολή είχε τεθεί υπό Διοικητική Εξάρτηση του Αρχηγού Ναυστάθμου. Με την ίδια απόφαση ετέθη προσωρινά σε ισχύ ο οργανισμός αυτής, καθώς και οι κανονισμοί χειμερινής εκπαιδεύσεως. Κατά το έτος 1952 οι υπηρεσίες και το προσωπικό της σχολής εγκαταστάθηκαν στο νεόκτιστο κτίριο το οποίο είχε σύγχρονες για την εποχή εγκαταστάσεις. Ο Οργανισμός Σχολής Τεχνιτών αφού τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε με ΠΔ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/22-9-58 τεύχος Α. Μέχρι το 1969 οι απόφοιτοι της Σχολής ονομάζονταν δίοποι τεχνίτες και μετά από παραμονή 3 1/2 ετών στο βαθμό αυτό προάγονταν σε Υπαξιωματικούς. Από τον Απρίλιο του 1969 με το υπ’ αριθ. 171 ΝΔ οι απόφοιτοι της σχολής ονομάζονταν Δόκιμοι κελευστές και μετά παραμονή 20 μηνών στο βαθμό αυτό και επιτυχή φοίτηση στο σχολείο πτυχίου Β΄ Δόκιμων Κελευστών Τεχνιτών, προάγονται σε Υπαξιωματικούς. Την 25η Φεβρουαρίου 1970 με το υπ’ αριθ. 170 ΒΔ η Σχολή Τεχνιτών μετονομάσθηκε σε Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτών (Σ.ΔΥΤΕ.Ν.) και η διάρκεια της φοίτησης σε αυτήν καθορίσθηκε σε τρία χρόνια. Την 15 Ιουνίου 1970 με απόφαση ΑΝΣ η Σ.ΔΥΤΕ.Ν εντάχθηκε στην Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. Την 1η Ιουλίου 1980 με απόφαση του ΓΕΝ η Σ.ΔΥΤΕ.Ν έγινε κέντρο εκπαιδεύσεως Τεχνιτών (Κ.Ε ΤΕΧ.) πλην όμως επειδή ακόμα φοιτούσε τελευταία τάξη της Σ.ΔΥΤΕ.Ν, η υλοποίηση της απόφασης έγινε την 1η Αυγούστου 1981. Για εναρμονισμό της ονομασίας του κέντρου με τα άλλα κέντρα εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού και με απόφαση ΑΝΣ υπ’ αριθ. 23 από 12-4-84 το Κ.Ε ΤΕΧ μετονομάσθηκε σε Κ.Ε ΣΑΚΙΠΗΣ. Στις 30-4-2001 με την ενοποίηση των Κέντρων Εκπαιδεύσεως καταργήθηκε το Κ.Ε ΣΑΚ και οι Σχολές Μηχανικών και Τεχνιτών ανήκαν πλέον στο ΚΕΠΑΛ ως ΚΕΠΑΛ/ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Τον Οκτώβριο 2005 οι Σχολές Μηχανικών και Τεχνιτών μεθεγκατίστανται στο ΚΕΠΑΛ (κτίριο Σχολής ΣΝ) ενώ την 11η Μαΐου 2007 ολοκληρώθηκε η παράδοση των κτιρίων Σαλαμίνας στο ΝΣ/ΔΤ, ως είχε καθοριστεί από ΓΕΝ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

α. Σχολείο Πτυχίου Α΄ Επικελευστών (ΤΕΧΝ).

β. Σχολείο Πτυχίου Γ΄ ΕΠΟΠ (ΤΕΧΝ).

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ