Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΕΕΠΝ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Πολεμικού Ναυτικού. Αντί ατού από το 2008 διεξάγονταν σχολεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) με μέριμνα και εποπτεία της σχολής ΗΛ/ΗΝ. Η σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Πολεμικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 με σκοπό την ταχύρυθμη παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτών που προορίζονται να διδάξουν στις Σχολές του ΠΝ μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου (θεωρητικά ή/και πρακτικά-εργαστηριακά) ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές του κατά περίπτωση στρατιωτικού ή και πολιτικού προσωπικού που καλούνται να εκπαιδεύσουν. Οι συμμετέχοντες στα Σχολεία που διοργανώνει η ΣΕΕΠΝ έχουν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο ΠΝ . Επίσης, να εκπαιδευτούν σε ενεργητικές εκ-παιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Να σχεδιάζουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης και να διδάσκουν μέσα από τον παγκόσμιο ιστό.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

α. Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν (ΣΕΕΠΝ-101, βασικό Σχολείο εκμάθησης εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας.

β. Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν (ΣΕΕΠΝ-110), σχολείο που απευθύνεται στους αποφοίτους του ΣΕΕΠΝ -101 και τους προετοιμάζει ως εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

γ. Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν (ΣΕΕΠΝ-120), Βιωματικό Σχολείο που απευθύνεται κυρίως στους αποφοίτους του ΣΕΕΠΝ-101.

δ. Παρουσίαση διάλεξης με θέμα: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

ε. Παρουσίαση διάλεξης με θέμα: «Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης – e-learning»

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ