ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ (ΣΕΕΠΝ)

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ (ΣΕΕΠΝ)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΝ (ΣΕΕΠΝ)

Γενικά

Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Πολεμικού Ναυτικού. Αντί αυτού από το 2008 διεξάγονταν σχολεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) με μέριμνα και εποπτεία της σχολής ΗΛ/ΗΝ.

Η Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Πολεμικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ε.Π.Ν) δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 με σκοπό την ταχύρυθμη παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτών που προορίζονται να διδάξουν στις Σχολές του ΠΝ μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου (θεωρητικά ή/και πρακτικά-εργαστηριακά) ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές του κατά περίπτωση στρατιωτικού ή και πολιτικού προσωπικού που καλούνται να εκπαιδεύσουν.

Οι συμμετέχοντες στα Σχολεία που διοργανώνει η ΣΕΕΠΝ έχουν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν, να μελετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα τα διεθνή standards της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο ΠΝ . Επίσης, να εκπαιδευτούν στις θεωρίες μάθησης, τα μαθησιακά μοντέλα, σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, να σχεδιάζουν μαθήματα, να έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν εκπαιδευτική έρευνα, να διδάσκουν σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από διαδραστικότητα και να διαχειρίζονται βέλτιστα τον εκπαιδευτικό τους χρόνο. Να μάθουν τη τεχνική των παρουσιάσεων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης. Να σχεδιάζουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης και να διδάσκουν μέσα από τον παγκόσμιο ιστό.

Οι εκπαιδευόμενοι στο Βασικό Σχολείο με κωδικό ΣΕΕΠΝ-101 εκτελούν 20λεπτες μικροδιδασκαλίες οι οποίες βιντεοσκοπούνται και αξιολογούνται από επιτροπή και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις Πιστοποίσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ .

Οι εκπαιδευόμενοι στο Προχωρημένο Σχολείο με κωδικό ΣΕΕΠΝ-110 πρέπει να έχουν εκπαιδευτική επάρκεια (απόφοιτοι του ΣΕΕΠΝ-101) και εκπαιδεύονται στη διαδικτυακή μάθηση (τηλεκπαίδευση). Μαθαίνουν πώς να μετατρέπουν το μάθημάτους με τη βοήθεια εργαλείων ώστε να τα αναρτήσουν σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, να τα υποστηρίζουν και να τα επικαιροποιούν.

Επίσης λειτουργεί το Σχολείο με κωδικό ΣΕΕΠΝ-120 και είναι μια τριήμερη διημερίδα όπου παρουσιάζονται νέες τάσεις στην εκπαίδευση, εφαρμογή καλών πρακτικών, σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, από Πανεπιστημιακούς, Φορείς Εκπαίδευσης, Φορείς Πιστοποίησης, Εταιρείες εκπαιδευτικού Λογισμικού, κλπ. Τη Τρίτη ημέρα γίνεται βιωματική εκπαίδευση αποφοίτων της ΣΕΕΠΝ.

Η ΣΕΕΠΝ έχει εκπονήσει το εγχειρίδιο του Ναυτικού Εκπαιδευτή.

ΣΕΕΠΝ-101

Διάρκεια εκπαίδευσης : 25 εργάσιμες ημέρες.

Διδασκόμενα μαθήματα:

 1. Ειδική Διδακτική-Θεωρίες Μάθησης
 2. Μικροδιδασκαλίες Ι και ΙΙ
 3. Σχέδιο Μαθήματος
 4. Αξιολόγηση –Portfolio
 5. Ενεργητικές Εκαπιδευτικές Τεχνικές
 6. Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
 7. Γνωστική Ψυχολογία-Μοντέλα Μάθησης
 8. Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Διδακτικά Μέσα
 9. Εκπαιδευτική Έρευνα στη Πράξη

ΣΕΕΠΝ-101α

Διάρκεια εκπαίδευσης : 10 εργάσιμες ημέρες.

Διδασκόμενα μαθήματα:

 1. Θεωρίες Μάθησης
 2. Μικροδιδασκαλίες
 3. Σχέδιο Μαθήματος
 4. Αξιολόγηση –Portfolio
 5. Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 6. Γνωστική Ψυχολογία
 7. Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Διδακτικά Μέσα

ΣΕΕΠΝ-110

Διάρκεια εκπαίδευσης : 20 εργάσιμες ημέρες.

Διδασκόμενα μαθήματα:

 • Αξιολόγης-Στοχοποίηση
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Λογισμικό της Εκπαίδευσης
 • Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Μαθήματος