Γενικά

Στις σχολές του ΚΕΠΑΛ εκτελούνται τα Σταδιοδρομικά και Επιμορφωτικά Σχολεία αρμοδιότητας ΔΝΕ σύμφωνα με τον ετήσιο Προγραμματισμό.

Το σύνολο των διενεργούμενων Σταδιοδρομικών και Επιμορφωτικών Σχολείων Αρμοδιότητας ΔΝΕ αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε Σχολή.

Επιπροσθέτως παρέχεται εκπαίδευση στα στελέχη του Π.Ν. στους προσομοιωτές Ναυτιλίας τύπου MISTRAL – 4000 και NTPRO – 4000, καθώς και σε προσομοιωτές Πυρκαγιάς και Καπνού και στον προσομοιωτή Κ/Β HITTS ΙΙ.

Η εκπαίδευση στελεχών του Π.Ν. στη Σχολή Ο.Α. – Χ.Α.Μ. αφορά την έκδοση αδειών οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων Β’ – Γ’ – Δ’ – Ε’ κατηγορίας.

Τα Σταδιοδρομικά Σχολεία αφορούν:

  • ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΝΔ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ

  • ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

Το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται από το Μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στις Σχολές του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, από το αντίστοιχο Μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στις Ε.Δ γενικότερα και από ιδιώτες ωρομίσθιους καθηγητές οι οποίοι διορίζονται για κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών.

Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού γίνεται κατόπιν απόφασης του Εκπαιδευτικού συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της κάθε Σχολής. Οι καθηγητές προτείνονται βάσει της προηγούμενης διδακτικής εμπειρίας τους, της αποδεδειγμένης πείρας τους στο γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξουν, της φοίτησης τους στη Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ, ενώ είναι απόφοιτοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ: 

1.         ΕΜΦΑΝΙΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

             α.         Οι μαθητές θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην προβλεπόμενη εμφάνιση (στολές, κουρά, ξύρισμα). Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται με στολή ημέρας.(χειμώνα-θέρους). Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν το σύνολο των προβλεπόμενων στολών,  εν όψει συμμετοχής τους σε υπηρεσιακές δραστηριότητες.

     β.         Ευπρεπής στάση την ώρα των μαθημάτων.

     γ.         Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν τους κοινοχρήστους χώρους και τις αίθουσες διδασκαλίας καθαρές και τακτοποιημένες.

     δ.         Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.

     ε.         Οι μαθητές θα πρέπει να συμμορφώνονται μετά των εντελλομένων των οικείων επιτηρητών και των κανονισμών εκπαίδευσης.

     στ.       Υπενθυμίζεται οτι οι μαθητές των ανωτέρω σχολείων ευρίσκονται στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ υπό καθεστώς «ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ».

2.         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

            α.         Κατά την διάρκεια της φοίτησης, οι μαθητές, αναλόγως του βαθμού τους, εκτελούν φυλακές εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.  Οι εν λόγω φυλακές δεν είναι 24ωρες.

            β.         Τήρηση και συμμόρφωση με το εν ισχύει ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων, ήτοι από 0745 έως την 1420. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ωράριο είναι ετήσιο και δεν μεταβάλλεται, αναλόγως περιόδου.

            γ.         Ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων, ορίζεται ο διαγραμμισμένος χώρος της κεντρικής πλατείας. Οι χώροι στάθμευσης πέριξ των κτηρίων εκάστης Σχολής, προορίζεται αποκλειστικά για το μόνιμο προσωπικό.

            δ.         Επιπλέον, μαθητής , ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας του έκαστου διεξαγόμενου σχολειού,  θεωρείται ότι δεν φοίτησε.

3.         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΜ

            α.         Μαθητές, οι όποιοι προέρχονται από υπηρεσίες μακράν  Ν.Αττικής, δύνανται να στεγασθούν στη Λέσχη της ΔΝΕ, αφού προηγουμένως έχει αιτηθεί ιεραρχικά το συγκεκριμένο αίτημα τους από την υπηρεσία τους.

            β.         Σε περίπτωση μη κατοχής άδειας εισόδου οχήματος στο Ν.ΟΧ Σκαραμαγκά, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας μέσω του Οπλονομείου των μαθητών.

            γ.         Οι μαθητές που αιτούνται άδειας απομάκρυνσης από το Ν.Αττικής, θα πρέπει να λαμβάνουν σχετική έγκριση από τη Γενική Επιστασία μαθητών και τη Διεύθυνση Σπουδών.

            δ.         Οι εκτελούντες φυλακή, δύνανται να σιτίζονται στην τραπεζαρία πληρώματος της ΝΒ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ