Οι Διευθύνσεις (Κλάδοι) του Επιτελείου

 

Το επιτελείο ΔΝΕ αποτελείται από πέντε (5) Διευθύνσεις (Κλάδους) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα κατανεμημένα ανά Κλάδο, όπως αναλυτικότερα φαίνεται παρακάτω:

Α' ΚΛΑΔΟΣ

Έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Πολεμικής Σχεδίασης.

β. Πληροφοριών.

γ. Ασφάλειας.

δ. Επιχειρήσεων.

ε. Επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

στ. Επικοινωνιών και Ην Πολέμου.
 

Β' ΚΛΑΔΟΣ

Έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Διοικητικής οργάνωσης της Διοίκησης και των υποτεταγμένων Υπηρεσιών της ΔΝΕ.

β. Διοίκησης και μέριμνας του προσωπικού του επιτελείου και των Υπηρεσιών της ΔΝΕ.

γ. Στρατολογίας και επιστράτευσης, του κατώτερου μονίμου στρατιωτικού και στρατευμένου θητείας, προσωπικού του Π.Ν.


Γ' ΚΛΑΔΟΣ

 

Έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Συντονισμού Σχεδίασης, Κατάρτισης Εισήγησης και Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού ΔΝΕ.

β. Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ.).

γ. Οπλισμού.

δ. Δημοσίων Ναυτικών 'Έργων, της Διοίκησης και των υποτεταγμένων Υπηρεσιών ΔΝΕ.

ε. Υγειονομικού.
 

Δ' ΚΛΑΔΟΣ

Έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Οργάνωσης, προγραμματισμού και υλοποίησης της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Π.Ν, στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε επίπεδο ΔΝΕ.

β. Ελέγχου και εφαρμογής των οργανισμών, κανονισμών, διαταγών, οδηγών εκπαίδευσης, των Σχολών των Κέντρων Εκπαίδευσης, καθώς και των Σχολών ΔΝΕ.


Ε' ΚΛΑΔΟΣ

Έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Εφοδιασμού.

β. Συμβάσεων.

γ. Απογραφών.

δ. Χρηματικού.

ε. Τροφοδοσίας.

στ. Ιματισμού.

ζ. Οικονομικών δικαιωμάτων προσωπικού.

η. Διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων στις υποτεταγμένες Υπηρεσίες και τα Εκπαιδευτικά Πλοία ΔΝΕ.
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η «φύση» των έργων ή η ισχύουσα νομοθεσία το επιβάλλει, είναι δυνατό να συγκροτούνται Εξαρτημένα Γραφεία με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ