Η Διάρθρωση του Επιτελείου

Το Ε/ΔΝΕ συγκροτείται γενικά:

α. Από τον Αρχιεπιστολέα ΔΝΕ, ο οποίος διοικεί, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το Επιτελείο.

β. Από τους Κλάδους Α, Β, Γ, Δ, Ε, τα Τμήματα και τα Γραφεία που αυτοί περιλαμβάνουν.

γ. Τη Γενική Γραμματεία της ΔΝΕ

δ. Τη Διοίκηση Μονάδος Επιτελείου

ε. Τα Ανεξάρτητα Γραφεία:

  • Γραφείο Διοικητή.
  • Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
  • Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων.
  • Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Γραμματεία Επιτελείου.
  • Μονάδα Διοίκησης.

Η αναλυτική οργάνωση της ΔΝΕ, φαίνεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα.

Η Διάρθρωση του Επιτελείου

 

 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ