Αποστολή της ΔΝΕ

 Σήμερα η αποστολή της ΔΝΕ είναι, να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση και ασφάλεια των υποτεταγμένων της Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Πλοίων, την περαιτέρω γενική και σταδιοδρομική εκπαίδευση των Αξιωματικών, την κατάταξη, επιστράτευση και εκπαίδευση των μονίμων Ανθυπασπιστών, πάσης κατηγορίας Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, καθώς και την κατάταξη, επιστράτευση και εκπαίδευση του στρατευμένου προσωπικού θητείας, στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ, με σκοπό, την εξασφάλιση της άρτιας και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Π.Ν.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ