Τεχνική Διεύθυνση - Τμήματα

 

Τμήμα Διοίκησης - Οργάνωσης και Ασφάλειας (4100)

1. Ευθύνεται για θέματα διοικητικής φύσης, ασκώντας τη διοικητική εποπτεία του ανώτερου και κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, που υπηρετούν ή διέρχονται από τη Διεύθυνση, με τη συνεργασία της Διευθύνσεως Διοικήσεως (ΔΔ) και της Διεύθυνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) αντίστοιχα.

2. Χειρίζεται διοικητικά θέματα προσωπικού της Διεύθυνσης, όπως άδειες, ποινές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, απολύσεις, νοσηλείες, φυλακές, προαγωγές, ηθικές αμοιβές κλπ, υποβάλλοντας τις προβλεπόμενες αναφορές.

3. Μεριμνά για την ενημέρωση και τήρηση των ατομικών φακέλων, αρχείων και βιβλίων του προσωπικού της Διεύθυνσης.

4. Παρακολουθεί τα θέματα σταδιοδρομίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη ΔΔ και τη ΔΟΥ αντίστοιχα.

5. Χειρίζεται τα θέματα στελέχωσης της Διεύθυνσης.

6. Μεριμνά για την προετοιμασία των Εκθέσεων Αξιολόγησης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Διεύθυνσης.

7. Χειρίζεται τις δικαστικές υποθέσεις της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη ΔΔ.

8. Οργανώνει και παρακολουθεί την εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, με σκοπό την πλήρη δυνατή αξιοποίησή του.

9. Ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

10. Εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων τάξης, καθορισμού ευθύνης κοινόχρηστων χώρων του Ναύσταθμου κλπ, τα οποία διευθετούνται με σχετικές διαταγές του Διοικητή.

11. Χειρίζεται τα θέματα Φυσικής Αγωγής και Ψυχαγωγίας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη ΔΔ.

12. Παρακολουθεί τις επισκευές και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης, που εκτελούνται με μέριμνα της Διευθύνσεως Ναυτικών Έργων (ΔΝΕΡ).

13. Μεριμνά για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οχημάτων που έχουν διατεθεί στη Διεύθυνση, συνεργαζόμενο κατάλληλα με τη ΔΔ για την περιοδική συντήρηση / επισκευή τους, ως ακολούθως:

 • Χειρίζεται τα θέματα καυσίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.
 • Ευθύνεται για την ετοιμότητα, ασφάλεια, καλή εμφάνιση και έλεγχο της καλής συντήρησης των οχημάτων.
 • Μεριμνά την εκτέλεση των προγραμματισμένων και έκτακτων δρομολογίων οχημάτων, με βάση τις ισχύουσες διαταγές.
 • Συντονίζει τη διάθεση των οχημάτων στα Τμήματα της Διεύθυνσης, όπως απαιτείται.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κίνησης οχημάτων, κατά τη μεταφορά επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, πυρομαχικά).
 • Αξιολογεί τους οδηγούς, εισηγούμενο αρμοδίως την αποστολή προσωπικού για απόκτηση διπλωμάτων στις αντίστοιχες σχολές.

14. Χειρίζεται ειδικά θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Διοίκησης του Ειδικού Επιτελείου (ΕΕ), μεριμνώντας για τη συγκρότηση και ετοιμότητα των προβλεπόμενων αγημάτων ασφαλείας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

15. Μεριμνά για τη φρούρηση των εγκαταστάσεων ευθύνης της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη ΔΔ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του Διοικητή και του οικείου Διευθυντή.

16. Τηρεί τον γενικό κλειδούχο της Διεύθυνσης.

17. Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση και εν γένει ετοιμότητα του διατιθέμενου φορητού οπλισμού, καθώς επίσης και του συνόλου των μέσων επιτήρησης - φύλαξης των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

18. Χειρίζεται τα θέματα επιχειρησιακής σχεδίασης της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Διοίκησης του ΕΕ, καθώς επίσης και τα αντικείμενα παθητικής άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες συντονιστικές διαταγές.

19. Μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης, καθώς επίσης και για τη στελέχωση, με προσωπικό και μέσα της Διεύθυνσης, των αγημάτων πυρκαγιάς και ΡΒΧ Άμυνας του ΝΣ, σε συνεργασία με τη ΔΔ.

20. Κατανέμει το αναγκαίο πυροσβεστικό υλικό στα Τμήματα και Γραφεία της Διεύθυνσης, μεριμνώντας αρμοδίως για τη συντήρησή του.

21. Χειρίζεται τα θέματα εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και υπό το συντονισμό του ΕΕ, εφόσον απαιτείται.

22. Μεριμνά, μέσω του Αξιωματικού Πρόληψης Ατυχημάτων Διεύθυνσης (Α.Π.Α.Δ.), για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στη Διεύθυνση, ως κάτωθι:

 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του ΣΥΑ.
 • Τηρείται ενήμερο των εν ισχύει διαταγών για θέματα πρόληψης ατυχημάτων, μεριμνώντας για την ανάλογη ενημέρωση όλων των κλιμακίων Διοίκησης της Διεύθυνσης.
 • Εισηγείται στο Διευθυντή τη θέσπιση τυχόν αναγκαίων προσθέτων μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, τα οποία στη συνέχεια προωθεί στο Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ναύσταθμου.
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης επί θεμάτων ασφαλείας προσωπικού, εισηγούμενο αρμοδίως στο Διευθυντή για τη βελτίωσή του.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασίας από ατυχήματα των εργαζόμενων στη Διεύθυνση και καθορίζει τις προδιαγραφές του υλικού αυτού, σε συνεργασία με το Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας του Ναύσταθμου. Παράλληλα, ενημερώνει το εμπλεκόμενο προσωπικό για τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού.
 • Τηρεί το αρχείο ατυχημάτων της Διεύθυνσης και μεριμνά για την υποβολή των προβλεπομένων αναφορών.
 • Μεριμνά για την προβολή της ανάγκης τήρησης των κανόνων πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και για τη σχετική καθοδήγηση των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τη σηματοδότηση στους χώρους εργασίας της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Υγιεινής και Ασφαλείας του Ναύσταθμου.
 • Διενεργεί ελέγχους στους χώρους εργασίας της Διεύθυνσης, για διαπίστωση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ναύσταθμου, για την ιατρική εξέταση και την προληπτική ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού της Διεύθυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τμήμα Εφοδιασμού - Απογραφών και Π/Υ (4200)

1. Μεριμνά για τον έγκαιρο και επαρκή εφοδιασμό της Διεύθυνσης με τα απαιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.

2. Ελέγχει την ορθότητα των διαδικασιών διαχείρισης υλικού.

3. Επιβλέπει τη λογιστική παρακολούθηση του υλικού της Διεύθυνσης, με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανογραφικών μεθόδων.

4. Μεριμνά για την καταμέτρηση από επιτροπή των υπολοίπων υλικών της Διεύθυνσης και τη σύγκρισή τους με τα λογιστικά υπόλοιπα, στο τέλος κάθε έτους.

5. Τηρεί και ενημερώνει τις απογραφές της Διεύθυνσης, καθώς και των πλωτών μέσων που τυχόν ανήκουν σ' αυτή.

6. Εισηγείται την ανάθεση καθηκόντων Υπολόγων υλικού απογραφής της Διεύθυνσης.

7. Μεριμνά για την εκτέλεση του ετήσιου ελέγχου απογραφών της Διεύθυνσης.

8. Υποβάλλει προτάσεις εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό (Π/Υ) και παρακολουθεί την υλοποίηση των εγγεγραμμένων σε αυτόν πιστώσεων, που αφορούν στα έργα υποδομής της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Διοίκησης της ΔΝΕΡ.

9. Ευθύνεται για την υλοποίηση των πιστώσεων, που περιλαμβάνονται στον Π/Υ και αφορούν στη Διεύθυνση.

10. Μεριμνά για τη συλλογή και υποβολή προτάσεων εγγραφής πιστώσεων στο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του Π.Ν.

11. Μεριμνά για τη συλλογή και υποβολή προτάσεων εγγραφής στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών.


Τμήμα Ελέγχου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (4300/α)

1. Μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων, από το χρησιμοποιούμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και το Εγχειρίδιο Ποιότητας.

2. Ευθύνεται για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του ΣΔΠ της Διεύθυνσης, μεριμνώντας για την εφαρμογή / τήρηση των δραστηριοτήτων / ενεργειών, που αφορούν στην τεκμηρίωση του συστήματος.

3. Ευθύνεται για την εκτέλεση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων πρώτου και δεύτερου μέρους.

4. Ευθύνεται για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων δεδομένων, ώστε ακολούθως και μετά από κατάλληλη επεξεργασία να υποβάλλονται στο Διευθυντή ή στον Υποδιευθυντή Ποιότητας και Υποστήριξης, στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση της αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

5. Ελέγχει την εφαρμογή και πρόοδο των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, με σκοπό την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

6. Ελέγχει την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης των παρατηρήσεων, που προκύπτουν από επιθεωρήσεις - αξιολογήσεις προϊστάμενων κλιμάκιων Διοίκησης, μεριμνώντας για την υποβολή των σχετικών αναφορών.

 


Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (4300/β)

1. Ευθύνεται για θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων ποιοτικού ελέγχου.

2. Εξετάζει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων μεθόδων εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου, καθώς και βελτίωσης των παλαιών.

3. Υποτυπώνει τα σφάλματα τα οποία διαπιστώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και ενημερώνει τον Υποδιευθυντή Ποιότητας και Υποστήριξης, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης των συνεργείων.

4. Εισηγείται αρμοδίως για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κατεχόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες ανάγκες.

5. Ευθύνεται για την εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου στα πρωτογενή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές και επισκευές.

6. Εκτελεί προληπτικό ποιοτικό έλεγχο στις διάφορες φάσεις των κατασκευών και επισκευών, για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων, προς αποφυγή απώλειας χρόνου και οικονομικής επιβάρυνσης της εργασίας.

7. Ευθύνεται για τη διεξαγωγή του τελικού ποιοτικού ελέγχου, εντός των συνεργείων και πριν από τη μεταφορά στα Π. Πλοία ή τις Ν. Υπηρεσίες, των επισκευασθέντων μηχανημάτων, συσκευών κλπ, όπου αυτό είναι εφικτό.

8. Ευθύνεται για τη διεξαγωγή του τελικού ποιοτικού ελέγχου κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, μετά την επισκευή, των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών συστημάτων των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, εν όρμω / εν πλω ή σε έμφορτη / άφορτη κατάσταση, κατά περίπτωση.

9. Ευθύνεται για την εκτέλεση, κατά τον ποιοτικό έλεγχο, φυσικών και μηχανικών δοκιμών σε μέταλλα και κράματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επισκευαστικές εργασίες της ΔΤ.

10. Ευθύνεται για την εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου στις εργασίες συγκολλήσεων, χρωματισμού υφάλων χώρων, επιστρώσεων καταστρωμάτων, καθώς και δυναμομετρήσεων επί Π. Πλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς.

 


Τμήμα Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης (4400)

1. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις τεχνικές εργασίες αρμοδιότητας της ΔΤ, καθώς και τους δεξαμενισμούς και τις ανελκύσεις.

2. Εκτελεί τις γενικές ή μερικές επιθεωρήσεις σκάφους των Π. Πλοίων, για διαπίστωση της κατάστασης της ανθεκτικής κατασκευής, του χρωματισμού, των επιστρώσεων κλπ (ναυπηγικές επιθεωρήσεις Π. Πλοίων), συντάσσοντας τις προβλεπόμενες σχετικές αναφορές.

3. Τηρεί τους πίνακες φόρτου εργασιών των συνεργείων και του διαθέσιμου, ανά πάσα στιγμή, δυναμικού αυτών.

4. Προβαίνει σε εκτιμήσεις των ημερομισθίων και υλικών, τα οποία απαιτούνται για κάθε συνεργείο, για τις πάσης φύσεως αναλαμβανόμενες εργασίες της ΔΤ.

5. Κατανέμει στα συνεργεία τις προς εκτέλεση εργασίες και συντάσσει τις σχετικές Διαταγές Εκτελέσεως Εργασίας (ΔΕΕ), προσδιορίζοντας την έναρξη και το πέρας αυτών.

6. Συντάσσει και προωθεί τις αιτήσεις χορηγίας των απαιτούμενων υλικών, για τις εργασίες που θα αναληφθούν ή εκτελούνται.

7. Προσδιορίζει την ημερομηνία χορηγίας των υλικών, τα οποία απαιτούνται για κάθε εργασία.

8. Συντάσσει πίνακες κρίσιμων υλικών, τα οποία απαιτούνται για την έγκαιρη περάτωση των εργασιών των υπό επισκευή Π. Πλοίων.

9. Τηρεί τα αρχεία αιτήσεων υλικών, ανά Π. Πλοίο και είδος επισκευής.

10. Συνεργάζεται με τη ΔΕ για θέματα υλικών, τα οποία απαιτούνται για κάθε Π. Πλοίο και είδος επισκευής.

11. Συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και εξάγει στατιστικά δεδομένα, σχετικά με τα εκτιμώμενα / εκτελεσθέντα ωρομίσθια και τα προς ανάλωση / αναλωθέντα υλικά, τα οποία απαιτούνται / απαιτήθηκαν για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών από τα αρμόδια συνεργεία της ΔΤ, προκειμένου να επιτυγχάνεται βελτίωση της μεθόδου εκτίμησης του τρέχοντος και αναμενόμενου φόρτου εργασιών.

12. Τηρεί αρχείο στατιστικών στοιχείων όλων των περατωμένων ΔΕΕ, ενώ διαβιβάζει τα απαιτούμενα συμπεράσματα στη ΔΟΥ, για περαιτέρω ιεραρχική προώθησή τους στο ΓΕΝ.

13. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το δυναμικό των Γραφείων και των συνεργείων της ΔΤ, καθώς και για τη διάθεση του δυναμικού των συνεργείων, ανά μήνα και είδος επισκευής.

14. Συντονίζει τις τεχνικές ενέργειες της ΔΤ για τη δημιουργία υποδομής σε προσωπικό, εξοπλισμό, λογισμικό και εγκαταστάσεις Η/Υ, εκτός του δικτύου WAN Π.Ν.

15. Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και συντήρηση του λογισμικού του υφιστάμενου Κέντρου Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων της ΔΤ (ΚΗΕΣ/ΔΤ).

16. Τηρεί και βελτιώνει, με βάση την υφιστάμενη εμπειρία, τα κατεχόμενα προγράμματα μηχανογραφικών εφαρμογών.

17. Εισηγείται αρμοδίως τη συμπλήρωση του εξοπλισμού και του λογισμικού Η/Υ, για την επαύξηση των δυνατοτήτων της Διεύθυνσης σε μηχανογραφικές εφαρμογές, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και της πολιτικής του ΓΕΝ.


Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων (4500)

1. Επιλαμβάνεται της μελέτης της οργάνωσης και των μεθόδων εργασίας, εισηγούμενο αρμοδίως την ανάληψη των αναγκαίων μέτρων, προς αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης.

2. Παρακολουθεί τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

3. Εισηγείται αρμοδίως για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο εισαγωγής των τεχνολογικών εξελίξεων στο κύκλωμα εργασίας της ΔΤ.

4. Παρέχει κατάλληλη συνδρομή στα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, σε θέματα ανάπτυξης και οργάνωσης εργασίας.

5. Τηρεί σειρά εγχειριδίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών βοηθημάτων, σχετικών με τον εξοπλισμό και την οργάνωση εργασίας.

6. Μεριμνά για τη συλλογή και ανάλυση των διαφόρων στοιχείων κόστους, κάθε αντικειμένου εξοπλισμού και οργάνωσης.

7. Παρέχει στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, σε θέματα ορθολογικής αξιοποίησης τεχνικού προσωπικού και μέσων, κατά περίπτωση.

8. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της παρεχόμενης από τη Διεύθυνση θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεργείων.

9. Ευθύνεται για την αξιολόγηση των τεχνικών γνώσεων του κυρίως παραγωγικού προσωπικού της Διεύθυνσης, την εξουσιοδότηση και την μετέπειτα επαναξιολόγηση αυτού, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα.

10. Τηρεί τα προβλεπόμενα στοιχεία εξειδικεύσεων και δεξιοτήτων του τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση και πιστοποίηση των δυνατοτήτων του.

11. Μεριμνά για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με τις παραγωγικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης (συνεργεία, δεξαμενές, συγχροανελκυστήρες κλπ).

12. Καθορίζει τις προδιαγραφές του προς προμήθεια κτιριακού, μηχανολογικού και λοιπού υλικού / εξοπλισμού των νέων συνεργείων και τεχνικοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

13. Χειρίζεται και εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων, τα οποία αφορούν στον εκσυγχρονισμό και στην αντικατάσταση του κατεχόμενου συνεργειακού και λοιπού εξοπλισμού της Διεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τις προδιαγραφές του προς προμήθεια συνεργειακού εξοπλισμού, ώστε αυτός να εκσυγχρονίζεται και να τυποποιείται σταδιακά.

14. Τηρεί τα αρχεία σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το συνεργειακό και λοιπό εξοπλισμό της Διεύθυνσης.

15. Μεριμνά για τον καθορισμό και εξασφάλιση του φόρτου των κρίσιμων υλικών του συνεργειακού εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγεται η ακινητοποίηση ζωτικών εργαλειομηχανών.

16. Διαχειρίζεται και διαθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες, στα συνεργεία του Ναύσταθμου και στα ορμούντα Π. Πλοία, φορητό τεχνικό εξοπλισμό.

17. Μεριμνά για την πλήρη αξιοποίηση και παρακολουθεί την καλή χρήση του υλικού, το οποίο χειρίζεται από το προσωπικό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

18. Καταρτίζει και υλοποιεί τον ετήσιο προγραμματισμό διακρίβωσης των Οργάνων Μέτρησης και Συσκευών Ελέγχου (Ο.Μ.Σ.Ε.) της Διεύθυνσης, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση κρίσιμων διεργασιών.

19. Καταρτίζει και υλοποιεί τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχου / πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων / οχημάτων (γερανών, γερανογεφυρών, περονοφόρων κλπ), ανελκυστήρων κλπ, που ανήκουν στη Διεύθυνση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

20. Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης, επί των διαμορφωμένων νέων τεχνικών δυνατοτήτων της ΔΤ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις εκδιδόμενες ΔΕΕ.

21. Εφόσον εκτελείται στο ΝΣ μαθητεία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), διατηρεί στενή συνεργασία με τον εκπρόσωπο του επόπτη ΟΑΕΔ για τη

 • Εποπτεία και διοικητική μέριμνα των μαθητών.
 • Εκπόνηση και εκτέλεση του προγράμματος εκπαίδευσης, στα συνεργεία του Ναύσταθμου.
 • Εισήγηση μέτρων, προς παροχή διευκολύνσεων και διάθεση καθηγητικού προσωπικού, στη Σχολή ΟΑΕΔ.
 • Εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων και διατάξεων ασφαλείας.

22. Εισηγείται αρμοδίως και παρακολουθεί την υλοποίηση της εκπαίδευσης / ενημέρωσης του τεχνικού προσωπικού της ΔΤ, επί θεμάτων που άπτονται της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας.


Τμήμα Παροχής Ενέργειας (4600)

1. Χειρίζεται τα θέματα πρωτοβάθμιας συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας όλων των σταθμών - υποσταθμών παραγωγής, λήψης, μετατροπής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πεπιεσμένου αέρα, ατμού βοηθητικών χρήσεων και αποσταγμένου ύδατος.

2. Ευθύνεται για τη διαχείριση των καυσίμων και λιπαντικών της ΔΤ, υποβάλλοντας τις προβλεπόμενες αναφορές.

3. Χειρίζεται τα θέματα πρωτοβάθμιας συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας των εγκατεστημένων αεροσυμπιεστών.

4. Ευθύνεται για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού βοηθητικών χρήσεων, αποσταγμένου ύδατος και πεπιεσμένου αέρα στα ορμούντα Π. Πλοία, στα συνεργεία, καθώς και στους λοιπούς φορείς και συστήματα του Ναύσταθμου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

5. Χειρίζεται τα θέματα πρωτοβάθμιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πεπιεσμένου αέρα, ατμού βοηθητικών χρήσεων και αποσταγμένου ύδατος, εντός της περιοχής του Ναύσταθμου.

6. Ευθύνεται για τη διάθεση των κινητών αεροσυμπιεστών στα συνεργεία, τις πλωτές δεξαμενές και τα επισκευαζόμενα Π. Πλοία, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

7. Χειρίζεται τα θέματα εύρυθμης λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανάπτυξης των φορητών συστημάτων κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης), τα οποία εξυπηρετούν τα Π. Πλοία, στους προβλήτες του ΝΣ και στους συγχροανελκυστήρες.

8. Μεριμνά για την αποθήκευση αποσταγμένου ύδατος και τη δημιουργία αποθέματος.

9. Ευθύνεται για την παράδοση πετρελαίου diesel, με οχήματα, τόσο στα πλωτά μέσα και στις Διευθύνσεις του ΝΣ, όσο και στις λοιπές Ν. Υπηρεσίες, οι οποίες εδρεύουν στην περιοχή του Ναύσταθμου.


Τμήμα Μελετών (4700)

1. Ευθύνεται για την κατάρτιση ναυπηγικών μελετών, σχεδίων, σκαριφημάτων και προδιαγραφών υλικών, καθώς επίσης και για την εκτέλεση δοκιμών σε ότι αφορά:

 • Στο σκάφος.
 • Στις υπερκατασκευές, θωρακίσεις, ιστούς και στο λοιπό θωρακισμό του σκάφους.
 • Στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και υποδιαιρέσεις των Π. Πλοίων.
 • Στον έλεγχο βλαβών σε ναυπηγικά θέματα.

2. Μεριμνά για την κατάρτιση μηχανολογικών μελετών, σχεδίων, σκαριφημάτων και προδιαγραφών, καθώς επίσης και για την εκτέλεση δοκιμών, σε ότι αφορά στα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών, ως ακολούθως:

 • Στην προωστήριο εγκατάσταση Π. Πλοίων, εναλλάκτες θερμότητας, τριβείς, μειωτήρες, άξονες, μηχανισμούς πηδαλίων, αντλίες, αεροσυμπιεστές, βαρούλκα και εργάτες.
 • Στις σωληνώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα.
 • Στα συστήματα αερισμού και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Στα μηχανολογικά συστήματα ελέγχου βλαβών (DAMAGE CONTROL).

3. Ευθύνεται για την κατάρτιση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μελετών, σχεδίων, σκαριφημάτων και προδιαγραφών υλικών, καθώς επίσης και για την εκτέλεση αντίστοιχων δοκιμών.

4. Μεριμνά για την εκπόνηση μεταλλουργικών μελετών σχετικά με τα υλικά, ασκώντας την επιστημονική εποπτεία και κατευθύνοντας τις αντίστοιχες εργασίες.

5. Ελέγχει την πληρότητα / ορθότητα των διαφόρων μελετών, που ανατίθενται και υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς, εισηγούμενο αρμοδίως για την τυχόν βελτίωση ή τροποποίηση αυτών.

6. Καταρτίζει τις προδιαγραφές των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία της ΔΤ.

7. Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη και μεριμνά για την ενημέρωση αυτής, με βιβλία και σχέδια, επί οποιουδήποτε θέματος άπτεται των δραστηριοτήτων της ΔΤ, αλλά και επί των εξελίξεων της τεχνολογίας, γενικότερα.

8. Μεριμνά για τη δημιουργία αρχείου ναυπηγικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών σχεδίων.

9. Μεριμνά για την αναπαραγωγή / τήρηση φωτοαντιγράφων σχεδίων / κειμένων τεχνικής φύσεως, προς παροχή συνδρομής στο Ναύσταθμο, στα Π. Πλοία και στις Ν. Υπηρεσίες.

10. Μεριμνά για τη λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών, απαραιτήτων για την υποβοήθηση του έργου του Ναύσταθμου ή για τεκμηρίωση επί τεχνικής φύσεως θεμάτων, με σκοπό τη μελέτη φαινόμενων ή την προάσπιση των συμφερόντων του Π.Ν.

11. Συμμετέχει, κατόπιν έγκρισης των προϊστάμενων κλιμακίων Διοίκησης, σε επιτροπές διερεύνησης / αξιολόγησης ζημιών επί αντικειμένων αρμοδιότητάς του, προβαίνοντας στην εκπόνηση σχετικών μελετών αναδόμησης εγκαταστάσεων / συστημάτων, που έχουν υποστεί ζημιές από βλάβη ή ατύχημα.


Τμήμα Συνεργείων (4800)

1. Υλοποιεί τον προγραμματισμό των τεχνικών εργασιών αρμοδιότητας της ΔΤ, των δεξαμενισμών και των ανελκύσεων, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη, ορθή και οικονομική εκτέλεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Συντονίζει τη λειτουργία των συνεργείων, καθώς και τη διεξαγωγή των δεξαμενισμών και των ανελκύσεων στα νεώλκια.
 • Ευθύνεται για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών, για τον ασφαλή δεξαμενισμό - αποδεξαμενισμό - ανέλκυση - καθέλκυση των Π. Πλοίων.
 • Μεριμνά για την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση του συνεργειακού εξοπλισμού, των συγχρονοανελκυστήρων, των πλωτών δεξαμενών και των νεώλκιων.

2. Ευθύνεται για τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων δυνατών μεθόδων εργασίας και παραγωγής.

3. Συντονίζει και κατευθύνει, με βάση τις Αιτήσεις Εκτέλεσης Εργασίας (Α.Ε.Ε.) και τις αντίστοιχες ΔΕΕ, τις εργασίες που εκτελούνται στα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, παρακολουθώντας παράλληλα τις εντός συνεργείων εργασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή τους.

4. Ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες και παρακολουθεί τις δοκιμές, προς διαπίστωση τήρησης των κανόνων και οδηγιών καλής τεχνικής και ασφάλειας.

5. Ευθύνεται για τον τελικό έλεγχο και τη δοκιμαστική λειτουργία, μετά την επισκευή, των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών συστημάτων των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών.

6. Συντονίζει τη διάθεση των μεταφορικών και ανυψωτικών μέσων ξηράς, που διατίθενται για τις παραγωγικές δραστηριότητες της ΔΤ, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες των συνεργείων.

7. Μεριμνά για την παροχή ευκολιών στα δεξαμενιζόμενα Π. Πλοία.

8. Ευθύνεται για την εκτέλεση των πάσης φύσεως ελασματουργικών, χαλκουργικών και σωληνουργικών εργασιών.

9. Ευθύνεται για τις συγκολλήσεις μεταλλικών αντικειμένων και τις θερμικές κατεργασίες αυτών.

10. Ευθύνεται για την εκτέλεση σιδηρουργικών εργασιών και χυτεύσεων.

11. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, σε Π. Πλοία μη συμβατικού σχεδιασμού και υλικών (πολυεστερικής γάστρας, αερόστρωμνα κλπ).

12. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, καθώς και στους εξαρτημένους σε αυτές μειωτήρες, μηχανισμούς και συσκευές, σύμφωνα με την ισχύουσα επισκευαστική πολιτική του ΓΕΝ.

13. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών μηχανολογικής φύσεως, στα συστήματα των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, όπως αξονικά συστήματα, αεροσυμπιεστές, διαχωριστές πετρελαίου - ελαίου, κλιματιστικές μονάδες κλπ.

14. Κατασκευάζει εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων, ανάλογα με τις διαθέσιμες εργαλειομηχανές.

15. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρολογικής φύσεως, στα συστήματα των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, σχετικών με εγκαταστάσεις παραγωγής, μετατροπής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γεννήτριες, κινητήρες, ζεύγη μετατροπής, πίνακες διανομής ηλεκτρικής ισχύος κλπ.

16. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρονικής φύσεως, στα συστήματα των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, όπως συστήματα εσωτερικής συνεννόησης, γυροπυξίδες - γυροσκοπικοί μηχανισμοί, πορειογράφοι, δρομόμετρα, δίκτυα - εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, αυτόματα συστήματα ελέγχου προωστηρίων εγκαταστάσεων - χειρισμών κλπ.

17. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρονικής φύσεως, στα συστήματα των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, σχετικών με εγκαταστάσεις ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών, ραδιοεντοπιστικών και ηχοεντοπιστικών συσκευών, IFF, κυματαγωγών, κεραιών, συσκευών Ην Πολέμου, κρυπτοσυσκευών κλπ.

18. Ευθύνεται για την εκτέλεση μετρήσεων κραδασμών και θορύβων.

19. Ευθύνεται για την επισκευή και διακρίβωση των πάσης φύσεως οργάνων μέτρησης και συσκευών ελέγχου.

20. Ευθύνεται για την τοποθέτηση μονώσεων στα διαμερίσματα των Π. Πλοίων, μηχανών, μηχανημάτων, δικτύων κλπ.

21. Εκτελεί λεμβουργικές εργασίες σε Π. Πλοία και πλωτά μέσα.

22. Επισκευάζει τα πλαστικά πλωτά μέσα.

23. Εκτελεί ξυλουργικές εργασίες, ανάλογα με τις διαθέσιμες εργαλειομηχανές και μέσα.

24. Ευθύνεται για τον καθαρισμό και το χρωματισμό των υφάλων, δεξαμενών, θαλασσερμάτων και κυτών των Π. Πλοίων.

25. Ευθύνεται για την ανύψωση και μεταφορά βαρέων αντικειμένων, με χειροκίνητα και μηχανικά μέσα, καθώς και για την τοποθέτηση λυόμενων σιδηρών ικριωμάτων.

26. Επιθεωρεί, συντηρεί και επισκευάζει πνευστές σχεδίες.

27. Ευθύνεται για τον υποβρύχιο καθαρισμό των υφάλων και των ελίκων των Π. Πλοίων και των Υ/Β, τον έλεγχο της κατάστασης των υφάλων, με τη χρησιμοποίηση ειδικής συσκευής υποβρύχιας λήψης (VIDEO-CAMERA) και οπτικά, την εκτέλεση μικρής έκτασης τεχνικών εργασιών στα ύφαλα των Π. Πλοίων ή σε υποβρύχιες εγκαταστάσεις, την καλή λειτουργία / συντήρηση / μέριμνα για επισκευή του διατιθέμενου οικείου εξοπλισμού, την ετοιμότητα / διαθεσιμότητα του υλικού και του αρμόδιου καταδυτικού προσωπικού, καθώς και την τήρηση των διατάξεων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των υποβρύχιων εργασιών.


Τμήμα Ανάθεσης Εργασιών σε Ιδιωτικούς Φορείς (4900)

1. Εισηγείται και υλοποιεί τις εντολές για την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικούς φορείς.

2. Χειρίζεται τα θέματα συμβάσεων ανάθεσης εργασιών και τα συνδεόμενα με αυτές αντικείμενα.

3. Εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικούς φορείς.

4. Εισηγείται τη σύσταση επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή εργασιών.

5. Τηρεί στοιχεία όγκου και κόστους εργασιών, οι οποίες ανατίθενται στους ιδιωτικούς φορείς.

6. Εισηγείται την υποβολή αναφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, επί των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και επί του ύψους της δαπάνης εκτέλεσής τους.

7. Ευθύνεται για τη στενή και συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς, για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες καλής τεχνικής.

8. Συγκεντρώνει και υποβάλλει τα δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την οικονομική τακτοποίηση των λογαριασμών των εργολαβιών.

9. Ερευνά τις επισκευαστικές δυνατότητες των ιδιωτικών φορέων, τηρώντας τα σχετικά στοιχεία, σε ότι αφορά στην επισκευαστική καταλληλότητα και στο δυναμικό αυτών, προς εξυπηρέτηση των επισκευαστικών αναγκών του Π.Ν.

10. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές ή ανασυντάσσει και βελτιώνει τις υπάρχουσες, προς διενέργεια διαγωνισμών για την εκάστοτε ανάδειξη εργολάβων.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ