Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου - Αποστολή και Έργο

 

Αρχικά η ΔΝΧ ήταν αρμόδια για τον έλεγχο των πάσης φύσεως υλικών του ΠΝ και εκτός του Τμήματος Γενικού Υλικού (έλεγχος υφασμάτων, ελαστικών, μετάλλων, κλπ.) υπήρχε Τμήμα Πολεμικού Υλικού (έλεγχος πυριτίδων, εκρηκτικών υλών, υλικών χημικού πολέμου και προσωπίδων) και Τμήμα Καυσίμων και Λιπαντικών.
 
Το Τμήμα Καυσίμων και Λιπαντικών μεταφέρθηκε το 1953 στην Αμφιάλη (Διεύθυνση Καυσίμων) και ο έλεγχος των εκρηκτικών υλών ανατέθηκε από το 1990 στο ΚΕΠΥ Λαυρίου.
 
Από το 1993 με τροποποίηση του ΚΟΛ/ΝΣ δημιουργήθηκε Υποτμήμα Ελέγχου Εκρηκτικών Αερίων.
 
Η ΔΝΧ αποτελεί τα επιστημονικά Εργαστήρια του ΠΝ όπου εκτελούνται οι διάφοροι φυσικοχημικοί και δυναμομετρικοί έλεγχοι των πάσης φύσεως υλικών του ΠΝ με σκοπό:
 
α. Την εξακρίβωση της καταλληλότητας κατά την αρχική παραλαβή ανεξάρτητα της πηγής προμήθειας αυτών.
 
β. Τον έλεγχο της κατάστασης συντήρησης αυτών.
 
γ. Τον έλεγχο καταλληλότητας των κατασκευαζομένων ειδών από τα διάφορα συνεργεία του ΠΝ κατόπιν αίτησης των αρμοδίων Υπηρεσιών
 
Επίσης η ΔΝΧ, ελέγχει τους χώρους εκτέλεσης εργασιών φλογός ή καθαρισμού στα Πολεμικά Πλοία και Υπηρεσίες ξηράς για ύπαρξη επικινδύνων (τοξικών ή εκρηκτικών) αερίων εκδίδοντας κατάλληλο πιστοποιητικό, και τέλος συνδράμει στην σύνταξη, βελτίωση, ενημέρωση ή αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΝ σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία.
Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ