Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) - Οργάνωση

 

H ΔΝΟ/ΝΣ εκτεινόμενη σε περιοχές του ΝΣ και της Αμφιάλης, περιλαμβάνει από χωροταξικής άποψης τις παρακάτω υποδομές:

α. Συνεργείων: Αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή διαφόρων συνεργείων στο ΝΣ και Αμφιάλη. Στη περιοχή της Αμφιάλης ευρίσκεται το Τμήμα Υφάλων Όπλων της ΔΝΟ (7600/γ) το οποίο περιλαμβάνει συνεργεία τορπιλών (Τ/Λ) και ναρκών καθώς επίσης και μέρος των συνεργείων ηλεκτρονικών συστημάτων διευθύνσεως βολής (ΗΝ/ΔΒ) των ταχέων σκαφών (ΤΠΚ) και πλοίων ταχείας μεταφοράς (ΠΤΜ τύπου ZUBR)που ελλιμενίζονται στην περιοχή. Στην περιοχή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας ευρίσκονται τα συνεργεία πυροβόλων μικρών και μεγάλων διαμετρημάτων, τα συνεργεία κατευθυνομένων βλημάτων, το συνεργείο ηλεκτρονικών (Η/Ν) καρτών, οπτικών οργάνων καθώς και ένα πολυσυνεργείο πολλαπλών/βοηθητικών δυνατοτήτων και ένα συνεργείο πυροσβεστήρων CO2 και αναπνευστικών συσκευών .
β. Εφοδιασμού: Αφορά στις υποδομές αποθήκευσης -διαχείρισης/διακίνησης αμοιβών υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων του οπλισμού σε ΝΣ και Αμφιάλη.
γ. Πυρομαχικών: Αφορά στις αποθήκες πυρομαχικών και Υφάλων Όπλων (Υ/Ο) σε ΝΣ και Αμφιάλη αντίστοιχα. Διαθέτουν ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης/διαχείρισης πυρομαχικών - Υ/Ο καθώς και κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου, προπαρασκευής και διακίνησης πυρομαχικών(προβλήτες δοσοληψιών, αυτοκινούμενοι γερανοί, ανυψωτικά μηχανήματα κλπ)
δ. Διοίκησης και ενδιαίτησης προσωπικού: Αφορά στα δύο κύριο Διοικητήριο που ευρίσκεται στο ΝΣ που αποτελεί και την έδρα του Διευθυντή της ΔΝΟ/ΝΣ και το αντίστοιχο της περιοχής Αμφιάλη που είναι η έδρα του Τμηματάρχη του Τμήματος Υφάλων Όπλων (7600/γ) καθώς και στα κτίρια ενδιαίτησης προσωπικού .


Ειδικότερα η οργανωτική δομή της ΔΝΟ/ΝΣ σύμφωνα με τον πρόσφατα αναθεωρημένο Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) του ΝΣ, είναι όπως παρακάτω:

Οργανόγραμμα ΝΣ/ΔΝΟ


Υποδιεύθυνση Ποιότητας & Υποστήριξης (7001)

Αποτελεί τον άμεσο βοηθό του Διευθυντή και ενεργεί με βάση τις γενικές κατευθύνσεις αυτού και τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα αντικείμενα που του ανατίθενται και απορρέουν από τη θέση του. Ο Υποδιευθυντής Ποιότητας και Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα σε θέματα: διοικητικής φύσεως και μέριμνας του προσωπικού της Διεύθυνσης, διοικητικής οργάνωσης και ασφάλειας της ΔΝΟ, εφοδιασμού, απογραφών και Προυπολογισμού (Π/Υ) της Διεύθυνσης, τήρησης, εφαρμογής και συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, του χρησιμοποιούμενου στη Διεύθυνση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ),συντονισμού των δραστηριοτήτων, που αφορούν στις επιθερήσεις του ΣΔΠ, εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου των εργασιών, που εκτελούνται από το προσωπικό της Διεύθυνσης. Εξασφαλίζει στο επίπεδό του, την εφαρμογή στους χώρους αρμοδιότητάς του, των προβλεπόμενων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και πρότυπα, μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας, εισηγούμενος κατάλληλα αρμοδίως για τη βελτίωσή τους.


Τμήμα Διοικήσεως και Προγραμματισμού (7100)

Ευθύνεται για την εποπτεία σε θέματα διοικητικής φύσεως και διοικητικής μέριμνας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, αναλύει και προγραμματίζει την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνονται από την Διεύθυνση για τα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, συντονίζει όλα τα θέματα εκπαιδεύσεως που υπάγονται στον κύκλο αρμοδιοτήτων της Διευθύνσεως και θέματα προλήψεως ατυχημάτων.
Επίσης χειρίζεται τα θέματα καυσίμων, δρομολογίων και διαθέσεως οχημάτων, ευθύνεται για την πλήρη και αποδοτική συμμετοχή της Διευθύνσεως σε όλες τις Ασκήσεις που την αφορούν, την τήρηση σε κατάσταση αμέσου ετοιμότητας των διατιθεμένων εγκατεστημένων και μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιών.

 


Τμήμα Εφοδιασμού - Απογραφών & Προϋπολογισμού (Π /Υ) (7200)

Μεριμνά για τον έγκαιρο και επαρκή εφοδιασμό της Διεύθυνσης με τα απαιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. Ελέγχει την ορθότητα των διαδικασιών διαχείρισης υλικού. Επιβλέπει τη λογιστική παρακολούθηση του υλικού της Διεύθυνσης, με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανογραφικών μεθόδων. Μεριμνά για την καταμέτρηση από επιτροπή των υπολοίπων υλικών της Διεύθυνσης και τη σύγκρισή τους με τα λογιστικά υπόλοιπα, στο τέλος κάθε έτους. Τηρεί και ενημερώνει τις απογραφές της Διεύθυνσης, καθώς και των πλωτών μέσων που τυχόν ανήκουν σ' αυτή. Ευθύνεται για την υλοποίηση των πιστώσεων, που περιλαμβάνονται στον Π/Υ και αφορούν στη Διεύθυνση. Μεριμνά για τη συλλογή και υποβολή προτάσεων εγγραφής πιστώσεων στο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του Π.Ν. Μεριμνά για τη συλλογή και υποβολή προτάσεων εγγραφής αναγκών στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών.

 


Τμήμα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (7300/α)

Μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων, από το χρησιμοποιούμενο στη Διεύθυνση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας(ΣΔΠ) και το Εγχειρίδιο Ποιότητας. Ευθύνεται για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του ΣΔΠ της Διεύθυνσης, μεριμνώντας για την εφαρμογή / τήρηση των δραστηριοτήτων / ενεργειών, που αφορούν στην τεκμηρίωση του συστήματος. Ευθύνεται για την εκτέλεση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων πρώτου και δεύτερου μέρους. Ελέγχει την εφαρμογή και πρόοδο των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, με σκοπό την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης. Ελέγχει την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης των παρατηρήσεων, που προκύπτουν από επιθεωρήσεις - αξιολογήσεις προϊστάμενων κλιμάκιων Διοίκησης, μεριμνώντας για την υποβολή των σχετικών αναφορών.

 


Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (7300/β)

Ευθύνεται για θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων ποιοτικού ελέγχου, προκειμένου να επιτυγχάνεται έγκαιρος εντοπισμός των πιθανών σφαλμάτων, προς αποφυγή απώλειας χρόνου και οικονομικής επιβάρυνσης της εργασίας. Εξετάζει τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων μεθόδων εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου, καθώς και βελτίωσης των παλαιών. Παρακολουθεί στατιστικά και αξιολογεί, όπου αυτό είναι δυνατό, τα σφάλματα που διαπιστώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης των συνεργείων. Εισηγείται αρμοδίως για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κατεχόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες ανάγκες. Ευθύνεται για την εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου στα πρωτογενή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές και επισκευές. Εκτελεί προληπτικό ποιοτικό έλεγχο στις διάφορες φάσεις των κατασκευών και επισκευών. Εκτελεί τον τελικό ποιοτικό έλεγχο και τη δοκιμαστική λειτουργία, μετά την επισκευή των συστημάτων και συσκευών, αρμοδιότητας της ΔΝΟ. Ευθύνεται για την εκτέλεση φυσικών και μηχανικών δοκιμών κατά τον ποιοτικό έλεγχο, σε εξαρτήματα και μηχανισμούς, τα οποία χρησιμοποιούνται στις επισκευαστικές εργασίες της ΔΝΟ.

 


Υποδιεύθυνση Παραγωγής & Ανάπτυξης (7002)

Ο Υποδιευθυντής Παραγωγής και Ανάπτυξης, εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες με τον Υποδιευθυντή Ποιότητας και Υποστήριξης (7001) έχει αρμοδιότητα σε θέματα έγκαιρης κατάρτισης των προγραμμάτων της παραγωγής, πρωτοβάθμιας συντήρησης ,συντονισμού της λειτουργίας των συνεργείων της ΔΝΟ/ΝΣ, βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και αύξησης της απόδοσης της Διεύθυνσης σε συνδυασμό με την επίτευξη χαμηλού κόστους παραγωγής, δια της εφαρμογής νέων μεθόδων εργασίας, επέκτασης των εγκαταστάσεων, προμήθειας νέου τεχνικού εξοπλισμού και αποδοτικής εν γένει χρησιμοποίησης του προσωπικού της Υποδιεύθυνσής του, υποβολής κατάλληλων εισηγήσεων για την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικούς φορείς, εφαρμογής του προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, για αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας εργασίας,τήρησης και εφαρμογής των προδιαγραφών της ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, εγκατάστασης / λειτουργίας του ενεργού εξοπλισμού, καθώς και ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης των υπηρεσιών / εφαρμογών του δικτύου δεδομένων της ΔΝΟ, εκτέλεσης συντήρησης στα αποθηκευμένα πάσης μορφής πυρομαχικά και όπλα, καθώς και ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης και περιοδικού ελέγχου αυτών,διακίνησης και εφοδιασμού των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών του Π.Ν, καθώς επίσης και των Π. Πλοίων άλλων κρατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες, με όπλα, πυρομαχικά, Κ/Β, Υ/Ο και συναφές υλικό υποστήριξης (αμοιβό και αναλώσιμο),και τέλος για την κατάρτιση μελετών που αφορούν στις τεχνικές εργασίες αρμοδιότητάς του.

 


Τμήμα Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης (7400)

Σχεδιάζει και προγραμματίζει την εκτέλεση των εργασιών αρμοδιότητας της ΔΝΟ/ΝΣ. Συντάσσει και προωθεί τις αιτήσεις χορηγίας των απαιτούμενων υλικών, για τις εργασίες που θα αναληφθούν ή εκτελούνται. Προβαίνει σε εκτιμήσεις των ημερομισθίων και υλικών, τα οποία απαιτούνται για κάθε συνεργείο, για τις πάσης φύσεως αναλαμβανόμενες εργασίες της ΔΝΟ/ΝΣ. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Εφοδιασμού του ΝΣ για θέματα υλικών, συντάσσει πίνακες κρισίμων υλικών και τηρεί αρχεία αιτήσεων υλικών ανά Π. Πλοίο και είδος επισκευής. Τηρεί τους πίνακες φόρτου εργασιών των συνεργείων και του διαθέσιμου, ανά πάσα στιγμή, δυναμικού αυτών. Προσδιορίζει την ημερομηνία χορηγίας των υλικών, τα οποία απαιτούνται για κάθε εργασία. Παρακολουθεί διαρκώς την πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού, υποβάλλοντας προτάσεις προς αποφυγή υπερφόρτωσης των συνεργείων. Συνεργάζεται για τον προγραμματισμό και την παροχή κατάλληλης συνδρομής από τη Διεύθυνση Τεχνική του ΝΣ, στις εκτελούμενες στα Π. Πλοία εργασίες. Συλλέγει, αναλύει και παρέχει τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τα εκτιμώμενα / εκτελεσθέντα ωρομίσθια, καθώς και το δυναμικό των Γραφείων και συνεργείων της ΔΝΟ/ΝΣ, που διατίθεται κάθε μήνα και ανά είδος επισκευής. Συντονίζει τις ενέργειες της ΔΝΟ/ΝΣ για τη δημιουργία υποδομής σε προσωπικό, εξοπλισμό, λογισμικό και εγκαταστάσεις Η/Υ.

 


Τμήμα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Συνεργείων (7500)

Επιλαμβάνεται της μελέτης της οργάνωσης και των μεθόδων εργασίας, εισηγούμενο αρμοδίως την ανάληψη των αναγκαίων μέτρων, προς αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης. Παρακολουθεί τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Εισηγείται αρμοδίως για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο εισαγωγής των τεχνολογικών εξελίξεων στο κύκλωμα εργασίας της ΔΝΟ/ΝΣ. Παρέχει κατάλληλη συνδρομή στα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, σε θέματα ανάπτυξης και οργάνωσης εργασίας. Τηρεί σειρά εγχειριδίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών βοηθημάτων, σχετικών με τον εξοπλισμό και την οργάνωση εργασίας. Μεριμνά για τη συλλογή και ανάλυση των διαφόρων στοιχείων κόστους, κάθε αντικειμένου εξοπλισμού και οργάνωσης. Παρέχει στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, σε θέματα ορθολογικής αξιοποίησης τεχνικού προσωπικού και μέσων, κατά περίπτωση. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της παρεχόμενης από τη Διεύθυνση θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεργείων.

 


Τμήμα Πυρομαχικών (7600/α)

Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επί όλων των τύπων των πυρομαχικών, πλην Κατευθυνομένων Βλημάτων (Κ/Β) και Υφάλων Όπλων(Υ/Ο) που καλύπτονται από τα αντίστοιχα Τμήματα όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση του κατεχόμενου συνεργειακού εξοπλισμού. Παρακολουθεί την απόδοση και διαγωγή όλων των τύπων των πυρομαχικών, εισηγούμενο αρμοδίως τις δοκιμαστικές βολές που θα εκτελεστούν από κάθε τύπο. Μεριμνά για τον καθορισμό των άχρηστων πυρομαχικών, τα οποία απαιτείται να καταστραφούν. Τηρεί πίνακες του συνόλου της καθαρής εκρηκτικής ύλης και του μικτού βάρους των πυρομαχικών αρμοδιότητάς του, τα οποία αποθηκεύονται σε κάθε αποθήκη. Ευθύνεται για την αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των πυρομαχικών φόρτου και κινητοποίησης,( πλην Κ/Β και Υ/Ο), τηρώντας δελτία για κάθε είδος και μερίδα (LOT NUMBER), με βάση τις σχετικές εκδόσεις και αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, καθώς επίσης και την κατανομή των προϊστάμενων κλιμακίων Διοίκησης. Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες διακίνησης όλων των τύπων πυρομαχικών, σε οίκους εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης και σε Υπηρεσίες εκτός Π.Ν, κατά περίπτωση. Χορηγεί και ανεφοδιάζει με όλους τους τύπους των πυρομαχικών, τα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω. Ευθύνεται για την ασφαλή εκτέλεση των περιοδικών ελέγχων των πυρομαχικών αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροτεχνουργικές οδηγίες και το σχετικό εγχειρίδιο πυρομαχικών. Λαμβάνει και τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, κατά τη διακίνηση και συντήρηση των πυρομαχικών αρμοδιότητάς του. Μεριμνά για την επιθεώρηση, μετασκευή, αδρανοποίηση, βαφή και κιβωτισμό όλων των τύπων των πυρομαχικών.

 


Τμήμα Κατευθυνομένων Βλημάτων (Κ/Β) (7600/β)

Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επί όλων των τύπων των Κ/Β, που αφορούν στο καθορισμένο κάθε φορά έργο της ΔΝΟ και διέπονται από τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση του κατεχόμενου συνεργειακού εξοπλισμού. Χειρίζεται τα θέματα συμβάσεων ανάθεσης εργασιών αρμοδιότητάς του, καθώς και τα συνδεόμενα με αυτές αντικείμενα. Εισηγείται αρμοδίως για την ανάθεση εργασιών αρμοδιότητάς του σε ιδιωτικούς φορείς, αναλαμβάνοντας τις απαιτούμενες ενέργειες ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής αυτών. Παρακολουθεί την απόδοση και διαγωγή των Κ/Β, εισηγούμενο αρμοδίως τις δοκιμαστικές βολές που θα εκτελεστούν, ανά τύπο. Μεριμνά για την αδρανοποίηση και εκποίηση των Κ/Β, τα οποία απαιτείται να αποσυρθούν. Τηρεί στις οικείες αποθήκες τα αντίστοιχα μητρώα των Κ/Β. Ευθύνεται για την αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των Κ/Β, τηρώντας τα σχετικά αρχεία, με βάση τις σχετικές εκδόσεις και αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών. Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες διακίνησης όλων των τύπων των Κ/Β, σε οίκους εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης και σε Υπηρεσίες εκτός Π.Ν, κατά περίπτωση. Χορηγεί και ανεφοδιάζει με όλους τους τύπους των Κ/Β, τα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω. Ευθύνεται για την ασφαλή εκτέλεση των περιοδικών ελέγχων των Κ/Β, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες. Διεξάγει καταμετρήσεις των Κ/Β, ανά τύπο, διενεργώντας σχετικούς ελέγχους, κατά την εισαγωγή τους στις αποθήκες. Λαμβάνει και τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, κατά τη διακίνηση και συντήρηση των Κ/Β. Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και μετασκευής των Κ/Β. Εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων συμπλήρωσης επιπέδου αποθεμάτων αμοιβών φόρτου βάσης, εκποίησης, αντικατάστασης ή αποστρατικοποίησης αδιακίνητου υλικού αρμοδιότητάς του.

 


Τμήμα Υφάλων Όπλων (Υ/Ο) (7600/γ)

Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επί όλων των τύπων των Υ/Ο, που αφορούν στο καθορισμένο κάθε φορά έργο της ΔΝΟ και διέπονται από τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση του κατεχόμενου συνεργειακού εξοπλισμού.Χειρίζεται τα θέματα συμβάσεων ανάθεσης εργασιών αρμοδιότητάς του, καθώς και τα συνδεόμενα με αυτές αντικείμενα. Εισηγείται αρμοδίως για την ανάθεση εργασιών αρμοδιότητάς του σε ιδιωτικούς φορείς, αναλαμβάνοντας τις απαιτούμενες ενέργειες ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής αυτών. Παρακολουθεί την απόδοση και διαγωγή των Υ/Ο, εισηγούμενο αρμοδίως τις δοκιμαστικές βολές που θα εκτελεστούν, ανά τύπο. Μεριμνά για την αδρανοποίηση και εκποίηση των Υ/Ο, τα οποία απαιτείται να αποσυρθούν.
Τηρεί στις οικείες αποθήκες τα αντίστοιχα μητρώα των Υ/Ο. Ευθύνεται για την αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των Υ/Ο, τηρώντας τα σχετικά αρχεία, με βάση τις σχετικές εκδόσεις και αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών. Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες διακίνησης όλων των τύπων των Υ/Ο, σε οίκους εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης και σε Υπηρεσίες εκτός Π.Ν, κατά περίπτωση. Χορηγεί και ανεφοδιάζει με όλους τους τύπους των Υ/Ο, τα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω. Ευθύνεται για την ασφαλή εκτέλεση των περιοδικών ελέγχων των Υ/Ο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες. Διεξάγει καταμετρήσεις των Υ/Ο, ανά τύπο, διενεργώντας σχετικούς ελέγχους, κατά την εισαγωγή τους στις αποθήκες. Λαμβάνει και τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, κατά τη διακίνηση και συντήρηση των Υ/Ο. Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και μετασκευής των Υ/Ο. Εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων αναγκαιότητας και προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους, εκτός Διοικητικής Οργάνωσης του Π.Ν, φορείς.

 


Τμήμα Μελετών (7700)

Ευθύνεται για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων επί των οπλικών συστημάτων των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, που αφορούν στο καθορισμένο κάθε φορά έργο της ΔΝΟ και διέπονται από τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ειδικότερα, καταρτίζει μελέτες:
(α) Αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, συντηρησιμότητας.
(β) Φθοράς κοίλου κανών.
(γ) Εγκατάστασης νέων οπλικών συστημάτων.
(δ) Αναβάθμισης και βελτίωσης οπλικών συστημάτων.

Συνεργάζεται κατάλληλα με το αντίστοιχο Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής (ΔΤ) του ΝΣ, παρέχοντας τα απαιτούμενα για την εκπόνηση μελετών στοιχεία, προς παροχή κατάλληλης συνδρομής από αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Συντάσσει σκαριφήματα, σχεδιαγράμματα και τις προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών και συστημάτων (πλην της συνεργειακής υποδομής και εξοπλισμού), σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. Εκπονεί τις μεθόδους δοκιμών και ελέγχων των προς προμήθεια υλικών και συστημάτων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη και μεριμνά για την ενημέρωση αυτής με βιβλία, εγχειρίδια και κατασκευαστικά σχέδια, επί οποιουδήποτε θέματος άπτεται των δραστηριοτήτων της ΔΝΟ/ΝΣ, αλλά και επί των εξελίξεων της τεχνολογίας σε αντικείμενα ναυτικών όπλων, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τις διαδικασίες διαμόρφωσης των οπλικών συστημάτων (configuration management). Μεριμνά για την ανάπτυξη συστήματος μητρώων οπλικών συστημάτων. Παρακολουθεί και ενημερώνει τα μητρώα των οπλικών συ- στημάτων. Παρέχει στους αρμόδιους φορείς Διοίκησης της Διεύθυνσης, τα απαιτούμενα, για την κατάσταση των οπλικών συστημάτων, στοιχεία.

 


Τμήμα Συνεργείων (7800)

Ευθύνεται για την εκτέλεση συντηρήσεων, περιοδικών ελέγχων, επισκευών, μετασκευών / αλλαγών μορφής, κατασκευών, εγκαταστάσεων, δοκιμών αποδοχής και εν γένει εργασιών επί των εγκατεστημένων και φορητών ναυτικών όπλων, οπλικών συστημάτων και λοιπών υποστηριζουσών συσκευών / συστημάτων των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, καθώς και επί του αντίστοιχου αποθηκευμένου στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης υλικού, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις διατιθέμενες δυνατότητες, που αφορούν στο καθορισμένο κάθε φορά έργο της ΔΝΟ/ΝΣ και διέπονται από τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Υλοποιεί τον προγραμματισμό των εργασιών που αναλαμβάνονται από το Τμήμα, για τα όπλα, οπλικά συστήματα και φορητό οπλισμό των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση του κατεχόμενου συνεργειακού εξοπλισμού. Ευθύνεται για τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων δυνατών μεθόδων εργασίας και παραγωγής. Κατανέμει το δυναμικό των συνεργείων, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας τους, παρακολουθώντας την πορεία των εκτελούμενων εργασιών. Ευθύνεται για τον τελικό έλεγχο και τη δοκιμαστική λειτουργία, μετά την επισκευή, των όπλων, οπλικών συστημάτων και φορητού οπλισμού των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών. Εισηγείται αρμοδίως για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού και εξοπλισμού εγκαταστάσεων, με σκοπό τη μείωση του κόστους εργασίας. Ευθύνεται για την εκτέλεση ειδικών μετρήσεων επί των όπλων και οπλικών συστημάτων του Π.Ν. Εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων συμπλήρωσης επιπέδου αποθεμάτων αμοιβών φόρτου βάσης, εκποίησης, αντικατάστασης ή αποστρατικοποίησης αδιακίνητου υλικού αρμοδιότητάς του. Εισηγείται αρμοδίως επί θεμάτων αναγκαιότητας και προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους, εκτός Διοικητικής Οργάνωσης του Π.Ν, φορείς. Ευθύνεται για την εκτέλεση εργασιών κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων και σωληνώσεων, κατασκευής εξαρτημάτων τόρνου, παροχής υψηλής πίεσης αέρα κλπ, προς υποστήριξη της λειτουργίας των συνεργείων


Υποτμήμα Ειδικών Μετρήσεων (7830)

Αποτελεί λειτουργική υποδιαίρεση του Τμήματος Συνεργείων, διεξάγει εργασίες μέτρησης φθοράς κοίλου, εγκατεστημένων και εν αποθέσει πυροβόλων, μικρού και μεγάλου διαμετρήματος. Διεξάγει εργασίες μέτρησης / διόρθωσης καθιζήσεων και παραλληλισμού οπλικών συστημάτων, πυροβόλων και Κ/Β.

 


Τμήμα Εφοδιασμού Όπλων & Υλικών (7900)

Χειρίζεται τα θέματα εφοδιασμού και διαχείρισης όπλων, οπλικών συστημάτων, φορητού οπλισμού και συναφούς υλικού υποστήριξης, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα και κανονιστικές διατάξεις. Ευθύνεται για την αποθήκευση, φύλαξη, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση όλων των όπλων, οπλικών συστημάτων και φορητού οπλισμού, καθώς επίσης και του συναφούς υλικού υποστήριξης (αμοιβού και αναλώσιμου).
Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες διακίνησης προς επισκευή, των επισκευάσιμων υλικών αρμοδιότητάς του, σε οίκους εσωτερικού και εξωτερικού. Μεριμνά για τη διακίνηση όπλων, οπλικών συστημάτων, φορητού οπλισμού και συναφούς υλικού υποστήριξης προς Υπηρεσίες εκτός Π.Ν, για επισκευή, μετασκευή ή περιοδικό έλεγχο.

 

 
 
Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ