Διεύθυνση Ναυτικών Έργων (ΔΝΕΡ) - Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ναυτικών Έργων έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

                α.   Απορρέοντα από την ισχύουσα, περί δημοσίων έργων, νομοθεσία.

                β.   Συντονισμού και εκτέλεσης της συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του Ναύσταθμου.

                γ.   Παροχής συνδρομής στη συντήρηση της ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ, καθώς και των λοιπών Ναυτικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή Σαλαμίνας.

                δ.   Εκπόνησης μελετών – σχεδίων – τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψης έργων του Π.Ν, που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή Σαλαμίνας, εθνικών ή κοινής υποδομής, αφού ανατεθούν σχετικώς από το ΓΕΝ, καθώς και  της συντήρησης ή επισκευής των εγκαταστάσεων.

                ε.   Συντονισμού επί αντικειμένων προϋπολογισμού αρμοδιότητάς της, για το σύνολο των Διευθύνσεων του ΝΣ και την ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ