Ανεξάρτητα Γραφεία

1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ (1010)

                Η Γραμματεία Επιτελείου είναι αρμόδια για την άρτια διεξαγωγή της αλληλογραφίας, εισερχόμενης και εξερχόμενης, Εθνικής και Διασυμμαχικής, όλων των βαθμών ασφαλείας, το χειρισμό / παρακολούθηση / φύλαξη όλων των υπηρεσιακών εκδόσεων, καθώς και των λοιπών εγχειριδίων γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον μεριμνά για την παραλαβή και για την καταχώρηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, για τη θεώρησή της από το Διοικητή του Ναυστάθμου καθώς και για τη διανομή της στις αρμόδιες Διευθύνσεις.

 

2. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ (1020)

                Το ΕΕ δεν παρεμβάλλεται στην άσκηση της Διοίκησης μεταξύ του Διοικητού του Ναυστάθμου και των Διευθυντών των Διευθύνσεων, αλλά έχει συντονιστικό ρόλο, πλαισιωμένο με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

                α.   Κοινοποιεί στις Διευθύνσεις τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Διοικητού, επί των θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

                β.   Εκδίδει, βάσει των λαμβανόμενων από το Διοικητή αποφάσεων, τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις Διευθύνσεις.

                γ.   Συντονίζει τη διεξαγόμενη στο Ναύσταθμο εκπαίδευση και την Επιτελική Εργασία σε θέματα οργανωτικής φύσης.

                δ.   Επιλαμβάνεται, κατόπιν εντολής του Διοικητού, της έρευνας και μελέτης οποιουδήποτε θέματος, εισηγούμενο αρμοδίως σ’ αυτόν, για τη λήψη της πλέον κατάλληλης απόφασης.

                ε.    Ασχολείται με αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Ναύσταθμου.

                στ. Ρυθμίζει τις υπηρεσιακές και εθιμοτυπικές υποχρεώσεις του Διοικητού, καθώς και τα θέματα δημοσίων σχέσεων, του συνόλου του Ναυστάθμου βάσει των κατευθύνσεών του Διοικητού.

 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1030)

                Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας χειρίζεται και εισηγείται για θέματα σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων. Ειδικότερα:

                α.   Παρακολουθεί την εφαρμογή του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού.

                β.   Συγκεντρώνει και μελετά τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και ενημερώνει σχετικά, όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

                γ.   Εξετάζει τα αίτια των διαφόρων ατυχημάτων πού έγιναν, ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία προς αποφυγή μέτρα.

                δ.   Συντονίζει τις ενέργειες, σε περίπτωση διερεύνησης ατυχήματος και αναλαμβάνει όλες τις μετέπειτα ενέργειες. Μεριμνά για τη σύνταξη / αναθεώρηση της εκτίμησης του «Επαγγελματικού Κινδύνου» στο χώρο εργασίας.

 

4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (1040)

                Ο Νομικός Σύμβουλος αποτελεί το άμεσο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή του Ναυστάθμου, πάνω σε όλα τα νομικά θέματα. Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα των όρων των διακηρύξεων, των κατακυρώσεων προμηθειών, των εργολαβιών, των συμβάσεων, της προμήθειας του κύριου υλικού, καθώς και της εκτέλεσης των δημόσιων έργων του Π.Ν.

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Διατελέσαντες Διοικητές Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) (2000)
Ιστορικό
Γενικά
Αρμοδιότητες
Οργανόγραμμα
Τεχνική Διεύθυνση (4000)
Αποστολή
Γενική Περιγραφή
Τμήματα
Φωτογραφίες
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων (5000)
Γενικά
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Καυσίμων (6000)
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) (7000)
Γενικά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Φωτογραφίες
Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (8000)
Αποστολή&Έργο
Αρμοδιότητες
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (9000)
Αποστολή
Κοινωνική Προσφορά
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Υγειονομική Μέριμνα
Διεύθυνση
Επικοινωνία
Ιστορικό
Διεύθυνση Ναυτικων Έργων (3000)
Ιστορικό
Αρμοδιότητες
Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου
Αποστολή
Που βρισκόμαστε
Παραθεριστικό Κέντρο
Περιήγηση
Νήσος Σύρος - Πρόσβαση
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ανεξάρτητα Γραφεία
Βοηθητικά Πλοία ΝΣ