Διεύθυνση Τεχνική

 

Γενικές Aρμοδιότητες

 

Διεύθυνση Τεχνική

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικής (Δ/ΔΤ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Εξασφάλισης της εκτέλεσης επισκευών, μετασκευών και συντηρήσεων σκάφους – μηχανών – μηχανημάτων – Ηλ / Ην συσκευών, πλην υλικού οπλικών συστημάτων και οχημάτων.

β. Εξασφάλισης της διενέργειας μικρής έκτασης ναυτικών κατασκευών και ναυπηγικών εργασιών, προβαίνοντας στην εκπόνηση συναφών μελετών.

γ. Παροχής υποστήριξης ΔΜ σε Π. Πλοία που ορμούν ή επισκευάζονται στο ΝΚ, καθώς και εξασφάλισης της αποδοτικής λειτουργίας του Ν. Συγκροτήματος, με τη διάθεση των κάτωθι ευκολιών:

(1) Ηλεκτρικής ενέργειας.

(2) Ατμού.

(3) Πεπιεσμένου αέρα.

(4) Αποσταγμένου ύδατος.

δ. Παροχής θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά / εξουσιοδοτήσεις εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Τεχνικής

 

Διεύθυνση Τεχνική