Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Γενικές Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ/ΔΟΥ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Διεξαγωγής της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΚ και της ΠΝΒ ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ, στο πλαίσιο της άσκησης Διοικητικού Ελέγχου από το Δ/ΝΚ.

β. Συντονισμού επί αντικειμένων διοικητικής φύσεως και μέριμνας, που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του ΝΚ.

γ. Κοστολόγησης των ευκολιών και εργασιών, που παρέχονται από το Ναύσταθμο σε τρίτους, καθώς επίσης και συλλογής στοιχείων κόστους για τις

εκτελούμενες, από τις Διευθύνσεις του ΝΚ, εργασίες.

δ. Συντονισμού επί αντικειμένων, που αφορούν στα ακίνητα περιοχής Κρήτης, των οποίων τη χρήση έχει το Π.Ν.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών