Διεύθυνση Ναυτικών Έργων

 

Γενικές Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτικών Έργων (Δ/ΔΝΕΡ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Άσκησης καθηκόντων Προϊστάμενου Διευθύνουσας Υπηρεσίας δημοσίων έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, για έργα εκτελούμενα στο ΝΚ, μετά από ανάθεση των αντιστοίχων καθηκόντων από ΓΕΝ/Γ4.

β. Συντονισμού και εκτέλεσης της συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του Ναύσταθμου, πλην των αντιστοίχων υποδομής ΝΑΤΟ, που εκτελείται με μέριμνα των οικείων Διευθύνσεων (ΔΚ, ΔΝΟ, ΔΕΜ).

γ. Παροχής συνδρομής στη συντήρηση της ΠΝΒ ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ και του ΝΑΣΚΡΗ.

δ. Εκπόνησης μελετών – σχεδίων – τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψης έργων του Π.Ν, που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή Κρήτης, εθνικών ή κοινής υποδομής, αφού ανατεθούν σχετικώς από ΓΕΝ/Γ4, καθώς και συντήρησης ή επισκευής εγκαταστάσεων.

ε. Συντονισμού επί αντικειμένων Π/Υ αρμοδιότητάς του, για το σύνολο των Διευθύνσεων του ΝΚ και την ΠΝΒ ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Ναυτικών Έργων

 

Διεύθυνση Ναυτικών Έργων