Διεύθυνση Καυσίμων

 

Γενικές Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καυσίμων (Δ/ΔΚ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Κατανεμημένων στο ΝK, με σχετική διαταγή ΓΕΝ, Π/Φ και φορτηγίδων πετρελαίου – λυμάτων.

β. Διαχείρισης των καυσίμων και λιπαντικών του Π.Ν, τα οποία τηρούνται στις δεξαμενές και αποθήκες της Διεύθυνσης, καθώς επίσης και των αντίστοιχων επιστρεφόμενων μεταχειρισμένων.

γ. Ποιοτικού ελέγχου καυσίμων και λιπαντικών.

δ. Εξασφάλισης του έγκαιρου ανεφοδιασμού σε καύσιμα και λιπαντικά των Π. Πλοίων, Ν. Υπηρεσιών, συμμαχικών πλοίων, καθώς και Υπηρεσιών των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες και STANAGS και κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

ε. Εξασφάλισης της παροχής πόσιμου νερού, μέσω του εγκατεστημένου μόνιμου δικτύου και χερσαίων μέσων, στις εγκαταστάσεις του Ναύσταθμου και στα ορμούντα Π. Πλοία.

στ. Εξασφάλισης της εφαρμογής, στις εγκαταστάσεις και τα μέσα ευθύνης του, των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, από ενδεχόμενη μόλυνση από τη διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Καυσίμων

   Διεύθυνση Καυσίμων