Διεύθυνση Καυσίμων - Οργάνωση

Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται στο Διευθυντή (6000) και στα ακόλουθα τμήματα (που διαιρούνται σε Υποτμήματα και Γραφεία)

α. Γραμματεία

β. Γραφείο Προσωπικού

γ. Γραφείο Πρόληψης ατυχημάτων

δ. Γραφείο Εφοδιασμού / Προϋπολογισμού

ε. Γραφείο Απογραφών

στ. Γραφείο Πολεμικής Σχεδίασης

ζ. Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων (6100)

η. Τμήμα Εγκαταστάσεων ΜΟΥΛΚΙΟΥ / ΝΑΤΟ (6200)

θ. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων, Λιπαντικών (6300)

ι. Τμήμα Μελετών (6400).