Διεύθυνση Ελέγχου Μετρήσεων

Γενικές Αρμοδιότητες

 

Διεύθυνση Ελέγχου Μετρήσεων

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ελέγχου Μετρήσεων (Δ/ΔΕM), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Μέτρησης της μαγνητικής υπογραφής Π. Πλοίων του Π.Ν, σιδηράς και ξύλινης κατασκευής, καθώς και ελέγχου – επισκευής – ρύθμισης των συστημάτων / συσκευών απομαγνήτισής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ελάχιστη δυνατή τιμή του μαγνητικού τους πεδίου, ενημερώνοντας το σχετικό οικείο φάκελο (degaussing folder).

β. Επιθεώρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων αντιμαγνητικών καλωδίων, καθώς και των οικείων εγκατεστημένων χειροκίνητων, ημιαυτόματων και αυτόματων συσκευών τροφοδότησής τους.

γ. Μέτρησης της ακουστικής υπογραφής Π. Πλοίων του Π.Ν, καθώς επίσης και συμμαχικών πλοίων, σε κατάλληλο πεδίο δοκιμών.

δ. Μέτρησης, υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σε κατάλληλο πεδίο δοκιμών, της ακρίβειας των διοπτεύσεων – αποστάσεων – πορειών – θέσεων των αισθητήρων των συστημάτων διεύθυνσης βολής / μάχης, εντοπισμού και θέσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε Π. Πλοία – Υ/Β – Ε/Π του Π.Ν, καθώς επίσης και σε Μονάδες συμμαχικών ναυτικών, που μετέχουν στο πρόγραμμαNaval Forces Sensor And Weapon Accuracy Check Site (FOR.A.C.S.), σε τομείς και έκταση που καθορίζεται στις αντίστοιχες αμοιβαίες διακρατικές συμφωνίες (Memorandum Of Understanding – M.O.U.) και εν ισχύει STANAGS.

ε. Αξιοποίησης του κατεχόμενου εξοπλισμού προς όφελος Μονάδων του Π.Ν. και συμμαχικών ναυτικών, με τους ακόλουθους τρόπους:

(1) Εκτέλεση μετρήσεων ελικτικών στοιχείων, καθώς και κατάρτιση διαγραμμάτων ακτινοβολίας κεραιών (επικοινωνιών – ραντάρ).

(2) Διεξαγωγή επιχειρησιακής εκπαίδευσης των χειριστών των συστημάτων Electronic Support Measures (E.S.M.).

(3) Διενέργεια δοκιμών αποδοχής νεοεγκατασταθέντων συστημάτων.

στ. Απορρέοντα των διατάξεων των NATO FORACS STANDING INSTRUCTIONS.

ζ. Συμμετοχής στις εργασίες της Διευθύνουσας Επιτροπής NATO FORACS, με την ιδιότητα του NATO FORACS GREECE RANGE MANAGER, όπου αναπτύσσει τις δραστηριότητες και τα έργα του Σταθμού, καθώς και λοιπά συναφή αντικείμενα.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Ελέγχου Μετρήσεων

Διεύθυνση Ελέγχου Μετρήσεων