Διεύθυνση Διοικήσεως

Γενικές αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοίκησης (Δ/ΔΔ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Κατανεμημένων στο ΝΚ, με σχετική διαταγή ΓΕΝ, Βοηθητικών Πλοίων και πλωτών μέσων ΔΜ, πλην των Π/Φ, φορτηγίδων πετρελαίου – λυμάτων και μερικών πλωτών μέσων – φορτηγίδων, για τα οποία επιλαμβάνονται άλλες Διευθύνσεις του Ναύσταθμου.

β. Παροπλισμένων Πλοίων.

γ. Παροχής υποστήριξης ΔΜ σε Π. Πλοία που ορμούν ή επισκευάζονται στο ΝΚ, καθώς και εξασφάλισης της αποδοτικής λειτουργίας του Ν. Συγκροτήματος, με τη διάθεση των κάτωθι ευκολιών:

(1) Ελλιμενισμού Π. Πλοίων.

(2) Κάλυψης αναγκών σε πλωτά μέσα και τροχαίο υλικό.

(3) Ενδιαίτησης του προσωπικού των επισκευαζόμενων Π. Πλοίων.

(4) Συνδρομής στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και διαρροών.

(5) Παροχής θαλάσσιου νερού για χρήση στα δίκτυα πυρκαγιάς– υγιεινής.

(6) Παροχής πόσιμου νερού με Υδροφόρες (Υ/Φ).

(7) Καλής λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης του ΝΚ.

(8) Αποκομιδής των απορριμμάτων και των καταλοίπων.

δ. Συντήρησης και επισκευής του διατιθέμενου στο Ναύσταθμο τροχαίου υλικού, πλην του αντιστοίχου της ΔΚ, ΔΝΟ και ΔΕΜ.

ε. Ρύθμισης των μαγνητικών πυξίδων.

στ. Συντονισμού επί αντικειμένων διοικητικής φύσεως και μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού, ΦΑΨ, δικαστικών υποθέσεων, ασφαλείας, πληροφοριών, άμυνας, κίνησης λιμένα και οχημάτων, καθώς και επικοινωνιών που αφορούν στο ΝΚ.

ζ. Αστυνόμευσης και περιμετρικής φρούρησης των εγκαταστάσεων του νότιου τομέα του ΝΚ, πλην των περιοχών ευθύνης της ΔΕΜ, της ΔΚ (Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων) και της ΔΕ (εξωτερικές αποθήκες).

η. Προετοιμασίας των χώρων, οργάνωσης και άρτιας διεξαγωγής των εορτών, τελετών, επιθεωρήσεων και άλλων ανάλογων εκδηλώσεων στο ΝΚ, σε συνεργασία με το ΕΕ.

θ. Ενδιαίτησης του συνόλου του προσωπικού του ΝΚ, καθώς και σίτισής του, πλην του αντιστοίχου της ΔΝΟ.

ι. Οργάνωσης και συντονισμού της ΡΒΧ Άμυνας και πυρασφάλειας του ΝΚ, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης.

ια. Οργάνωσης και συντονισμού της παρεχόμενης, σε προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα, συνδρομής του ΝΚ στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών της χώρας, σύμφωνα με τα εν ισχύει σχέδια και διαταγές.

ιβ. Προστασίας του περιβάλλοντος.

ιγ. Διαχείρισης υλικού ναυτικών εφοδίων.

 

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Διοίκησης

 

Διεύθυνση Διοικήσεως