Αποστολή

Η αποστολή του ΝΚ είναι, να υποστηρίζει από τον καιρό της ειρήνηςτα Π. Πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, από άποψη ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού, συντήρησης, επισκευών, κατασκευών και εν γένει ευκολιών Διοικητικής Μέριμνας(Δ.Μ.), καθώς και να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα των Ν. Υπηρεσιών, από τις οποίες συνίσταται καιτων Βοηθητικών Πλοίων και πλωτών μέσων ΔΜ που υπάγονται σε αυτόν, μεσκοπό, την εφαρμογή των σχεδίων και διαταγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.) στην ειρήνη, στην κρίση και στον πόλεμο.