Διεύθυνση Προβλέψεως και Ελέγχου Αποθεμάτων

 

Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Προβλέψεως και Ελέγχου Αποθεμάτων είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη εφοδιασμού και χειρισμό πιστώσεων προμηθείας υλικών, την παρακολούθηση του ύψους και ανακατανομή των αποθεμάτων στα αποθηκευτικά κέντρα, την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, την παροχή στοιχείων στην Διεύθυνση Προμηθειών για τον απ' αυτή περαιτέρω χειρισμό θεμάτων προμηθείας υλικών, την εισήγηση για την προέγκριση ή έγκριση πιστώσεων για προμήθειες υλικών ή ανάθεση εργασιών από τα Π. Πλοία ή τις Ν. Υπηρεσίες και την μέριμνα για έκδοση των τακτικών εγκριτικών αποφάσεων από το ΓΕΝ.

Διεύθυνση Προβλέψεως και Ελέγχου Αποθεμάτων