Διεύθυνση Προμηθειών

 

Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Προμηθειών είναι αρμόδιος για τις προμήθειες από πηγές εσωτερικού, εξωτερικού και μέσω προγράμματος Στρατιωτικών πωλήσεων FMS , NAMSA , BWB , ή άλλων διακρατικών συμφωνιών, την ανάδειξη εργολάβων για εργασίες, επισκευών των μονάδων Π.Ν, την έκδοση, υπογραφή και δημοσίευση των διακηρύξεων προμηθείας υλικών, την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, τις εκποιήσεις του υλικού την τακτοποίηση των λογαριασμών των προμηθειών και την εκκαθάριση των σχετικών ενταλμάτων.

Διεύθυνση Προμηθειών