Διεύθυνση Μελετών και Μηχανογράφησης

 

Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Μελετών και Μηχανογράφησης είναι αρμόδιος για την εκπόνηση διαδικασιών εφοδιαστικής υποστήριξης Νέων Μονάδων (Integrated Logistics Support), την υλοποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών, την κωδικοποίηση υλικών, την κοστολόγηση υλικών, την παρουσίαση στατιστικών μεγεθών επί της εφοδιαστικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του εγκατεστημένου στο ΚΕΦΝ μηχανογραφικού εξοπλισμού και γενικότερα την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών.
 
 
Διεύθυνση Μελετών και Μηχανογράφησης