Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού και Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Ο Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού και Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
 
α.Συντονίζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων του ΚΕΦΝ, ασκώντας εποπτεία επί του έργου αυτών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητή.
 
β.Ασκεί την οικονομική εξουσία που αναλογεί στον μέχρι πρότινος Υποδιοικητή του ΚΕΦΝ, σύμφωνα με τις εν ισχύει κείμενες διατάξεις.
 
γ.Έχει αρμοδιότητα σε θέματα διοίκησης και μέριμνας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΚΕΦΝ, σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και οργάνωσης, εκπαίδευσης στρατιωτικού προσωπικού, επιχειρησιακής σχεδίασης, ασφάλειας προσωπικού και χώρων ευθύνης, Διοικητικής Μέριμνας, συντήρησης των εγκαταστάσεων και συνεννόησης.
 
δ.Εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και των συναφών δραστηριοτήτων επιμελητειακής φύσεως του ΚΕΦΝ. Επίσης και την μέσω του Κλιμακίου Προμηθειών (ΚΠ) ομαλή εκτέλεση προμηθειών υλικών και την ανάθεση εργασιών, κατόπιν εντολών προμήθειας των Ναυστάθμων και του ΚΕΦΝ, προς κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών, που επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Π. Πλοίων ή την ασφάλεια και ετοιμότητα των Ν. Υπηρεσιών.
 
Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού και Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας