Διεύθυνση Εφοδιασμού Αττικής (ΔΕΑ)

 

Ο Διευθυντής Εφοδιασμού Αττικής είναι αρμόδιος σε θέματα:
 
α. Αποθήκευσης, ταξινόμησης, συντήρησης, ανακύκλωσης, διαχείρισης και χορηγίας υλικών και εφοδίων (γενικού και αμοιβού υλικού, εφοδίων προσωπικού, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού), που προορίζονται για τη συντήρηση, επισκευή και εν γένει κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, πλην καυσίμων, λιπαντικών, ναυτικών εφοδίων και οπλισμού - πυρομαχικών.
 
β. Προμήθειας από το εμπόριο των υλικών αρμοδιότητάς του, που δεν υπάρχουν στο εφοδιαστικό σύστημα και προορίζονται για κάλυψη των αναγκών των επισκευαζόμενων Π. Πλοίων, καθώς και των υλικών που επηρεάζουν την ετοιμότητα και ασφάλεια των Π. Πλοίων και των Ν. Υπηρεσιών, με τις ειδικές για το σκοπό αυτό προεγκρίσεις και εγκρίσεις.
 
γ. Διαμετακόμισης των υλικών και εφοδίων αρμοδιότητάς του (αποστολή - παραλαβή - φόρτωση - εκφόρτωση).
 
δ. Διαλογής και εκποίησης του άχρηστου και πλεονάζοντος υλικού των αποθηκών.
 
ε. Τήρησης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και απογραφικού ελέγχου των βιβλίων απογραφών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, για το υλικό και εφόδια αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.
 
στ. Καθολικής απογραφής αποθηκών.
 
Διεύθυνση Εφοδιασμού Αττικής (ΔΕΑ)