Η Οργάνωση της ΔΔΜΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Δ/ΔΔΜΝ, προΐσταται όλου του προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτή. Έχει τις ευθύνες, αρμοδιότητες, την εξουσία και τη δικαιοδοσία του Διοικητή Μεγάλης Διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται στις Διατάξεις του ΠΝ. Ο Διοικητής ΔΔΜΝ είναι υπεύθυνος απέναντι στον Α/ΓΕΝ, για την εκπλήρωση της αποστολής της ΔΔΜΝ, ενώ σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αντικαθίσταται από τον Αρχιεπιστολέα ΔΔΜΝ (ΑΕ/ΔΔΜΝ).

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΟΛΕΑΣ

Ο Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή, στην εκτέλεση της αποστολής του και είναι υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία του επιτελείου.  Έχει τις γενικές ευθύνες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσία επί του συνόλου του προσωπικού του επιτελείου της ΔΔΜΝ, ενώ τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του επιτελείου της ΔΔΜΝ.

Το επιτελείο της ΔΔΜΝ, είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του και αποτελείται από πέντε Κλάδους και έξι αυτοτελή γραφεία:

Ο Διευθυντής Α’ Κλάδου , έχει αρμοδιότητα σε θέματα επιχειρησιακής σχεδίασης και πολιτικής, πληροφοριών, ασφάλειας, επιχειρήσεων και ασκήσεων, επιχειρησιακής εκπαίδευσης,  επικοινωνιών και  Ην Πολέμου, πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Ο Διευθυντής Β’ Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής οργάνωσης υπηρεσιών και προσωπικού, εκπαίδευσης προσωπικού, φυσικής και θρησκευτικής αγωγής προσωπικού, διοίκησης και μέριμνας προσωπικού, στρατολογίας, επιστράτευσης και δικαστικών υποθέσεων, υγειονομικού, σταδιοδρομίας στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Ο Διευθυντής Γ’ Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα συντονισμού, σχεδίασης, κατάρτισης εισήγησης και παρακολούθησης του Π/Υ ΔΔΜΝ, σχεδίασης ΔΜ και τροχαίου υλικού, οπλισμού, υποδομής και δημοσίων ναυτικών έργων, Η/Ν συστημάτων και προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Διευθυντής Δ’ Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα μηχανολογικών συστημάτων Π. Πλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς, συστημάτων σκάφους, Ηλ και Ην αυτομάτων συστημάτων Π. Πλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς, καυσίμων και λιπαντικών, υλικού ΡΒΧ Άμυνας.

Ο Διευθυντής Ε’ Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα εφοδιασμού, συμβάσεων, απογραφών, δημόσιου λογιστικού, ιματισμού, τροφοδοσίας και οικονομικών δικαιωμάτων προσωπικού.

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Διοικητή είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, επεξεργασία, παρακολούθηση και προώθηση, των θεμάτων που αφορούν στο Διοικητή και δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του επιτελείου, καθώς και για την ενημέρωσή του, επί των εξελίξεών τους.

Το Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου αποτελεί το αρμόδιο γνωμοδοτικό – συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή, πάνω σε όλα τα νομικά θέματα.

Το Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων βοηθάει το Διοικητή και τον Αρχιεπιστολέα στην προετοιμασία του υλικού και την εξέταση των θεμάτων ενημέρωσης κοινού και δημοσίων σχέσεων, ώστε η λειτουργία της Διοίκησης να προάγει  την εθνική σημασία της αποστολής και του ρόλου του Π.Ν, να ενημερώνει το κοινό, πάντοτε εντός των ορίων ασφαλείας των πληροφοριών, ως προς τις δραστηριότητες του Π.Ν. αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη και αγάπη του Ελληνικού λαού προς αυτό.

Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας χειρίζεται και εισηγείται για θέματα σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια, την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Γενική Γραμματεία Επιτελείου ΔΔΜΝ είναι αρμόδια για την άρτια διεξαγωγή της αλληλογραφίας, εισερχόμενης και εξερχόμενης, εθνικής και διασυμμαχικής και το χειρισμό / παρακολούθηση / φύλαξη όλων των υπηρεσιακών εκδόσεων, καθώς και των λοιπών εγχειριδίων γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Η Μονάδα Διοίκησης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας, πειθαρχίας , τάξης, στρατονομίας, καθώς και για την καθαριότητα, καλή εμφάνιση, συντήρηση και επισκευή του κτιρίου και των χώρων ευθύνης του Επιτελείου.

Η ΔΔΜΝ στελεχώνεται από ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΔΜΝ

Η Οργάνωση της ΔΔΜΝ

 

Η ΔΔΜΝ εδρεύει στο ακίνητο το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Παπαρρηγοπούλου και Γ.Π. Πατρών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Δημόσιο Ταμείο (ΔΤΠΝ)

• ΥΠ/ΠΧΛ

• Άλσος Ναυτικής Παράδοσης

• Υδρογραφική Υπηρεσία (Πωλήσεις χαρτών)

• Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ/ΚΕΦΝ)

• Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

• Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών ΠΝ ε.α. – ΛΣ και Φίλων

Καθώς και:

• Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν).

• Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.

• Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων.

• Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ναυτικής Αεροπορίας.

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ