1. Για να κριθεί κατάλληλος ένας υποψήφιος να συμμετάσχει στο Σχολείο Υ/ΚΤ θα πρέπει:

α. Να είναι άρρεν Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή αντίστοιχης βαθμίδος στέλεχος των Ε.Δ. και Σ.Α. ανεξαρτήτου ειδικότητος και στρατολογικής καταστάσεως

β. Να έχει γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

γ. Να ανήκει στο κλάδο του ΠΝ ή και σε άλλους κλάδους των ΕΔ ή σωμάτων ασφαλείας, με τις κάτωθι επισημάνσεις:

(1) Μόνιμοι Αξιωματικοί 
Άνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος, την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(2) Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και ΕΜΘ του ΠΝ 
Άνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας και τεχνών, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(3) Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ)
Άνδρες των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

(4) Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α) 
Άνδρες ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου και έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

(5) Στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους.

δ. Να υπογράψει (μετά την παρουσίασή του στη ΣΥΚ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Σχολείο ΥΚ/τ, έχοντας γνώση της ιδιαίτερης φύσεως δυσκολίας και επικινδυνότητος της εκπαιδεύσεως στην οποία θα υποβληθεί.

ε. Να ολοκληρώσει επιτυχώς την δοκιμασία θαλάμου επαναπιέσεως.

στ. Να κριθεί κατάλληλος από την Α.Ν.Υ.Ε για φοίτηση στο Σχολείο Υ/ΚΤ.

ζ. Να ολοκληρώσει επιτυχώς τις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται προ της ενάρξεως της Φάσεως Εντάξεως και αφού ο υποψήφιος έχει προσκομίσει στη ΣΥΚ, απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε που τον κρίνει κατάλληλο:

(1) Τροχάδην ενός (1) μιλίου ξηράς (1.609m) σε χρόνο μικρότερο των επτάμιση (7½) λεπτών, με στολή επιχειρήσεων ή φόρμα παραλλαγής και άρβυλα.

(2) Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες κάμψεις (push ups), άνευ χρονικού περιορισμού.

(3) Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες αναδιπλώσεις κοιλιακών, άνευ χρονικού περιορισμού.

(4) Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες έλξεις στο μονόζυγο (λαβή λίγο πιο ανοιχτή από το ύψος των ώμων με τις παλάμες αντίθετα του προσώπου (να μην κοιτάνε το πρόσωπο)), άνευ χρονικού περιορισμού.

(5) Οκτώ (8) τουλάχιστον συνεχόμενες βυθίσεις στο δίζυγο άνευ χρονικού περιορισμού.

(6) Αναρρίχηση επί κάλω (μπόντζος) πέντε (5) μέτρων, άνευ υποβοηθήσεως ποδιών (άνευ χρονικού περιορισμού).

(7) Συνεχής κολύμβηση τριακοσίων (300) μέτρων σε ελεύθερο στυλ (άνευ πτερυγίων) με περιβολή κολυμβήσεως, σε χρόνο μικρότερο των επτά (7) λεπτών (Εκτελείται στο κολυμβητήριο).

(8) Υποβρύχια κολύμβηση (μακροβούτι) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων με περιβολή κολυμβήσεως, άνευ χρονικού περιορισμού.

2. Κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δοκιμασιών με α/α (2) έως (6), μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) λεπτών.

 

1. Οι παρακάτω προϋποθέσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ένταξη των μαθητών στο σχολείο Αυτοδυτών - Ναυαγοσωστών :

α. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι θέλει να φοιτήσει στο σχολείο Αυτοδυτών - Ναυαγοσωστών.

β. Βεβαιωτικό Α.Ν.Υ.Ε για την άριστη υγεία και την καταλληλότητα του υποψηφίου.

γ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμασίας του θαλάμου επαναπιέσεως.

δ. Ηλικία μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών για Αξιωματικούς - Ανθυπασπιστές και τριάντα (30) ετών για Υπαξιωματικούς, ΕΠΥ και ΕΠΟΠ. Για προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας και Δημοσίων Φορέων δεν υφίσταται όριο ηλικίας, εφόσον αυτό διέλθει επιτυχώς τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

ε. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου. 

στ. Να ολοκληρώσει επιτυχώς τις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται προ της ενάρξεως της εκπαιδεύσεως και αφού ο υποψήφιος έχει προσκομίσει στη ΣΥΚ, απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε που τον κρίνει κατάλληλο:

(1) Τροχάδην ενός (1) μιλίου ξηράς (1.609m) σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) λεπτών, με αθλητική περιβολή.

(2) Είκοσι (20) τουλάχιστον συνεχόμενες κάμψεις (push ups), άνευ χρονικού περιορισμού.

(3) Τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχόμενες αναδιπλώσεις κοιλιακών, άνευ χρονικού περιορισμού.

(4) Τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχόμενες έλξεις στο μονόζυγο (λαβή λίγο πιο ανοιχτή από το ύψος των ώμων με τις παλάμες αντίθετα του προσώπου (να μην κοιτάνε το πρόσωπο)), άνευ χρονικού περιορισμού.

(5) Πέντε (5) τουλάχιστον συνεχόμενες βυθίσεις στο δίζυγο άνευ χρονικού περιορισμού.

(6) Συνεχής κολύμβηση τριακοσίων (300) μέτρων σε ελεύθερο στυλ (άνευ πτερυγίων) με περιβολή κολυμβήσεως, σε χρόνο μικρότερο των εννέα (9) λεπτών (Εκτελείται στο κολυμβητήριο).

 

2. Κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δοκιμασιών με α/α (2) έως (5), μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) λεπτών.

 

1. Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) ιδρύθηκε στις 31/01/2001 με το ΠΔ 16/01 (ΦΕΚ. Α.’ 13/31/01/2001) με έδρα την Ναυτική περιοχή Σκαραμαγκά. Η ΣΥΚ είναι Σχολή ειδικής εκπαιδεύσεως και υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου με σχέση πλήρους διοικήσεως σύμφωνα με τις Διατάξεις του ΠΝ, μέσω του Διοικητή Υποβρυχίων Καταστροφών.

 

2. Η ΣΥΚ αποτελείται από την Γραμματεία της Σχολής καθώς και τα παρακάτω Τμήματα:


α. Τμήμα Εκπαίδευσης το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία:

(1) Φάσεων Σχολείων.
(2) Συντηρήσεων.
(3) Παρακολούθησης-Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστά-σεων και Στίβου Εμποδίων. 
(4) Φυσικής Αγωγής.
(5) Βιβλιοθήκης.
(6) Αποθήκης ιματισμού και Καταδυτικών Υλικών.
(7) Η/Υ.

β. Τμήμα προσωπικού το οποίο περιλαμβάνει και το γραφείο Μονίμου και Εκπαιδευόμενου Προσωπικού ΣΥΚ (Οπλονομείο).

     

      Γραμματεία  Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών: 210-5531820

 

3. Στην ΣΥΚ λειτουργούν τα κάτωθι σχολεία βασικής εκπαιδεύσεως:


α. Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ).
Σε αυτό συμμετέχουν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ του Πολεμικού Ναυτικού, του Στρατού Ξηράς και του Λιμενικού Σώματος. Η διάρκεια του σχολείου είναι εικοσιοκτώ (28) εβδομάδες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές είναι, η φυσική κατάσταση, η αντοχή σε ψυχική και σωματική κόπωση, οι καταδύσεις με όλους τους τύπους των αυτόνομων καταδυτικών συσκευών μέχρι βάθους σαράντα (40) μέτρων, οι υδρογραφήσεις/αναγνωρίσεις ακτών αποβάσεως, οι πολεμικές τέχνες, η χρήση φορητού οπλισμού και τυποποιημένων εκρηκτικών υλών και ο ανορθόδοξος πόλεμος.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχολείο Υ/ΚΤ

 

Αρχείο φωτογραφιών από σχολείο Υ/ΚΤ

 

β. Σχολείο Αυτοδυτών/Ναυαγοσωστών.
Σκοπός του σχολείου είναι να καταστεί το προσωπικό ικανό να καταδύεται μέχρι βάθους 20μ καθώς και να διασώσει κινδυνεύοντες ανθρώπους στη θάλασσα, για υποστήριξη πλοίων επιφανείας και υπηρεσιών του Π.Ν. Σε αυτό μπορεί να συμμετέχει προσωπικό του ΠΝ, ΣΞ, ΠΑ και Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα. Η διάρκεια του σχολείου είναι τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες και το αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι η φυσική κατάσταση, οι καταδύσεις και η ναυαγοσωστική. Το παρεχόμενο πτυχίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Καταδύσεων EN 14153-2 (Level 2 - Autonomous Diver).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχολείο αυτοδυτών / ναυαγοσωστών

 

γ. Σχολείο Αυτοδυτών Καταδυτικής Ιατρικής.
Σκοπός του σχολείου είναι να αποκτήσει το ιατρικό προσωπικό την δυνατότητα να καταδύεται μέχρι βάθους 20μ, ώστε να είναι ικανό να υποστηρίζει κάθε καταδυτική επιχείρηση. Στο σχολείο μπορούν να φοιτήσουν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΝ, ΣΞ και ΠΑ. Η διάρκεια του σχολείου είναι τριαντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι η φυσική κατάσταση οι καταδύσεις και η ναυαγοσωστική. Το παρεχόμενο πτυχίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Καταδύσεων EN 14153-2 (Level 2 - Autonomous Diver).

δ. Σχολείο Εξειδίκευσης Εξουδετερωτού 
Σκοπός του σχολείου είναι να δώσει τις βασικές γνώσεις και να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευόμενους βαθμοφόρους να αναλαμβάνουν αποστολές αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ πτυχιούχοι ΥΚΤ του ΠΝ. Η διάρκεια του σχολείου είναι εβδομήντα μία (71) εργάσιμες ημέρες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι οι εκρηκτικές ύλες, η αναγνώριση όλων των τύπων τυποποιημένων πυρομαχικών και η διαδικασία καταστροφή τους.

ε. Σχολείο Βασικής Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Υ/ΚΤ 
Σκοπός του σχολείου είναι η απόκτηση των ειδικών επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειριών επί εφαρμοσμένων τακτικών, που θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους Υποβρύχιους Καταστροφείς ικανούς να στελεχώσουν τις υπάρχουσες επιχειρησιακές ομάδες της ΔΥΚ, και να αναβαθμιστεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα.Στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ πτυχιούχοι ΥΚΤ του ΠΝ. Η διάρκεια του σχολείου είναι δώδεκα (12) εβδομάδες και τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρησιακές τεχνικές και τακτικές που εφαρμόζονται από τις ΟΑΠ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων / αποστολών που αναλαμβάνουν.

στ. Σχολείο Δυτών-Ναρκοθηρευτών 
Σκοπός του σχολείου είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευομένους των γενικών και ειδικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους καταστήσουν ικανούς να επανδρώσουν τις ομάδες των Ναρκοθηρευτικών, ώστε να καταδύονται ασφαλώς μέχρι το βάθος των 39 μέτρων, με σκοπό την αναγνώριση και καταστροφή ναρκών. Στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν Υπαξιωματικοί του ΠΝ. Η διάρκεια του σχολείου είναι εβδομήντα δύο (72) εργάσιμες ημέρες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι οι καταδύσεις, οι εκρηκτικές ύλες, η αναγνώριση όλων των τύπων ναρκών θαλάσσης και η διαδικασία καταστροφή τους.

ζ. Σχολείο Εκπαιδευτών.
Σκοπός του σχολείου είναι η σε βάθος θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων νέων εκπαιδευτών, στο σύνολο των αντικειμένων εκπαίδευσης των σχολείων που πραγματοποιούνται στην ΣΥΚ, καθώς και η εξασφάλιση της ικανότητας εκάστου εξ αυτών, στο να μεταδίδει τις γνώσεις και εμπειρίες που κατέχει σε ακροατήριο εκπαιδευομένων. Στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ πτυχιούχοι ΥΚΤ του ΠΝ. Η διάρκεια του σχολείου είναι είκοσι τρείς (23) εργάσιμες ημέρες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης συνοπτικά είναι αρχές και μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας όλων των αντικειμένων εκπαίδευσης που διδάσκονται στη ΣΥΚ.

η. Σχολείο Ταχείας Καταρριχήσεως από Ε/Π (Διαδικασία Fast Rope)
Σκοπός του σχολείου είναι η εκπαίδευση για εκτέλεση ταχείας καταρρίχησης από Ε/Π, με χρήση ειδικού μάλλινου σχοινιού των ανδρών Υ/ΚΤ των επιχειρησιακών ομάδων της ΔΥΚ, σε οποιοδήποτε ελικοδρόμιο στην ξηρά ημέρα και νύχτα. Στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ πτυχιούχοι ΥΚΤ του ΠΝ. Η διάρκεια του σχολείου είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και το αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι οι καταρριχήσεις με την μέθοδο fast rope από Ε/Π.

θ. Σχολείο Πληρωμάτων ΣΑΠ (Π/ΣΑΠ)

Η άρτια σωματική και ψυχολογική προετοιμασία, η βασική θεωρητική κατάρτιση και η απαιτούμενη πρακτική εκπαίδευσή του εκπαιδευόμενου προσωπικού σε πληθώρα θεωρητικών και τεχνικών αντικειμένων, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να επανδρώσουν, μέσω των προβλεπομένων διαδικασιών, τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου της ΔΥΚ. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αντικειμένων του σχολείου Π/ΣΑΠ, απαιτείται εκπαίδευση διαρκείας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων. Το Σχολείο Π/ΣΑΠ διεξάγεται κατόπιν εγκρίσεως ΓΕΝ ανά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΔΥΚ και τον φόρτο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΣΥΚ’’.

 

4. Επιπρόσθετα αναφέρονται οι λοιπές δραστηριότητες της ΣΥΚ και συγκεκριμένα:

α. Μέριμνα για την εκτέλεση συντηρήσεως του προσωπικού εξειδίκευσης Υ/ΚΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές ΓΕΝ.

β. Είναι αρμόδια για την εκτέλεση ελέγχου καταδυτικής ικανότητος προσωπικού και καταλληλότητος υλικών, αυτοδυτών Πλοίων και Υπηρεσιών ΠΝ.

γ. Μέριμνα για την εκτέλεση συντήρησης ικανότητος προσωπικού εξειδίκευσης Δύτη-Ναρκοθηρευτή των πλοίων της ΔΝΑΡ.

δ. Διατηρεί/επικαιροποιεί τα μητρώα προσωπικού εξειδίκευσης Υ/ΚΤ, Αλεξιπτωτιστών, Δυτών Ναρκοθηρευτών και Αυτοδυτών.

ε. Παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε εποπτικά μέσα, εγχειρίδια στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ