Ιστορικό

     Η κατασκευή του ΣΔΑΜ ξεκίνησε το 1955 και ολοκληρώθηκε το 1972. Κατά την διάρκεια παρελθόντων ετών εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:
           Α. Από το 1983 έως το 1985 εκτελέσθηκε διεύρυνση στοάς C με ανακατασκευή τμήματος της στοάς Β΄.
           Β. Από το 1987 έως το 1997 εκσυγχρονίζονται τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, και επεκτείνονται οι στοές με δημιουργία δύο (2) νέων.
           Γ. Από το 1997 - έως σήμερα, σχεδιάζονται προγραμματίζονται και υλοποιούνται διάφορα έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμών.
Αρχικά είχε σχεδιασθεί να αποτελέσει το Πολεμικό Στρατηγείο και το Κέντρο Συνεννοήσεως του ΓΕΝ. Αργότερα περιλήφθηκαν στο έργο ευκολίες για την εξυπηρέτηση του ΝΑΤΟ υπό την τότε ιδιότητα του Α/ΓΕΝ ως COMEDEAST. Το έργο κατασκευάστηκε με προδιαγραφές αντιμετώπισης πυρηνικού και βιοχημικού πολέμου όπως απαιτούσε η τότε περίοδος του ψυχρού πολέμου, και χωρίστηκε σε τρία (3) μέρη, το Δομικό το Ηλεκτρομηχανολογικό και το Τηλεπικοινωνιακό. Το δομικό στοιχείο των υπογείων εγκαταστάσεων είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι ανθεκτικό σε πιέσεις 100 PSI που αντιστοιχεί σε πυρηνική έκρηξη ισχύος ενός μεγατόνου σε απόσταση 500μ.
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ