Αποστολή

     Η αποστολή του ΣΔΑΜ, ως Πρωτεύων Σταθμός και Κόμβος Επικοινωνιών είναι να μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των διατιθέμενων συστημάτων επικοινωνιών και να υποστηρίζει τα συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου, με σκοπό, τη συνδρομή στην αποτελεσματική ενάσκηση της Διοικήσεως και του Επιχειρησιακού Ελέγχου των Μονάδων και Υπηρεσιών του ΠΝ και ειδικότερα να παρέχει:

     α. Διαρκή διαθεσιμότητα του υφιστάμενου πλέγματος ασύρματων επικοινωνιών του ΠΝ για κάλυψη των απαιτήσεών του, με έμφαση στις στρατηγικές επικοινωνίες.

     β. Ταχεία, ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία με τα αντίστοιχα Κέντρα Επικοινωνιών των ΕΔ καθώς και με τις λοιπές Πολιτικές και Συμμαχικές Αρχές.

     γ. Διάθεση της απαραίτητης υποδομής και μέσων, προκειμένου το Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) να δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως Μείζων Διοίκηση (ΜΔ).

     δ. Υποστήριξη, από πλευράς επικοινωνιακής υποδομής, για την εφαρμογή των αντίστοιχων Ειδικών Σχεδίων Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) του ΠΝ.

     ε. Εναλλακτικότητα επικοινωνιών με κατάλληλη διαχείριση μέσων και τηλεχειρισμό συσκευών των Περιφερειακών Κέντρων.

     στ. Επικοινωνίες για το σύνολο των Πολεμικών Πλοίων και των Ιπτάμενων Μέσων του ΠΝ, ανεξαρτήτως Αρχής Ενασκήσεως Επιχειρησιακού Ελέγχου.

     ζ. Ετοιμότητα διαθέσεως στο ΝΑΤΟ των προβλεπόμενων επικοινωνιακών ευκολιών, προς υποστήριξη των διεξαγόμενων Ναυτικών Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ