Δραστηριότητες ΝΝΚ

Πέραν των παρεχομένων υπηρεσιών στο ΝΝΚ:

  • Λειτουργεί Επιτροπή Απαλλαγών Ν. Κρήτης (ΕΑ/ΝΚ).
  • Στεγάζεται και λειτουργεί το Υποκατάστημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών  (ΥΣΦ/ΝΚΚ).
  • Συνεδριάζει η Επιτροπή Απαλλαγών της Vης Μεραρχίας Κρητών για το προσωπικό  του ΣΞ με αρμοδιότητες  αντίστοιχες της ΕΑ/ΝΚ.