Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, τις Διατάξεις Π.Ν. και την ισχύουσα νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α. Διοίκησης, τάξης, πειθαρχίας, εσωτερικής υπηρεσίας, εποπτείας και ελέγχου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

β. Ασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

γ. Διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, προσωπικού και υλικού.

δ. Τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση-επισκευή) ιατρικών μηχανημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως υλικού.

ε. Μηχανοργάνωσης, τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, όπως και παροχής – διακίνησης πληροφοριών, σε όλους τους αρμόδιους, κατά περίπτωση φορείς.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ