Οργάνωση

Οργάνωση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΒΝΕ:

α. Ο Διοικητής που προΐσταται όλου του προσωπικού της Βάσεως.

β. Ο Υποδιοικητής είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή και ασκεί την διοίκηση του επιτελείου της ΝΒΝΕ.

γ. Ο Τμηματάρχης Διοίκησης, που είναι αρμόδιος επί θεμάτων:

Ασφάλειας και Πυρομαχικών
Υγειονομικού
Πολιτικού Προσωπικού
Γενικής Επιστασίας

δ. Ο Τμηματάρχης Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού, είναι αρμόδιος επί θεμάτων:

Χρηματικού
Απογραφών
Εφοδιασμού

ε. Ο Τμηματάρχης Τεχνικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιος επί θεμάτων:

Συντήρησης / Επισκευής μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών μηχανημάτων
Συντήρησης / Επισκευής πλωτών μέσων και τροχαίου υλικού
Εκτέλεσης δομικών έργων μικρής έκτασης
Πυρασφάλειας

στ. Οι προϊστάμενοι των Ανεξάρτητων Γραφείων που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή:

Γραφείο Διοικητή.
Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
Γραμματεία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝ:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ / ΘΑΝ) αποτελούμενο από έξι μέλη μετά ψήφου:

1. Πρόεδρος: Υπαρχηγός ΓΕΝ

2. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΒ

3. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΓ

4. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΕ

5. Μέλος: Διευθυντής ΓΕΝ / Β3

6. Μέλος: Διοικητής ΝΒΝΕ

7. Γραμματέας: Τμηματάρχης ΓΕΝ / Β3-ΙV

β) Ο Διοικητής της ΝΒΝΕ.

γ) Η Εποπτική Επιτροπή ΘΑΝ, αποτελούμενη από τους:

1. Πρόεδρο: Διοικητή ΝΒΝΕ
2. Μέλος: Τμηματάρχη Τομέων Εκμεταλλεύσεως (Υποδιοικητής / ΝΒΝΕ)
3. Μέλος: Τμηματάρχη Οικονομικών Υπηρεσιών ΘΑΝ

δ) Τα Όργανα Οικονομικής Υπηρεσίας ΘΑΝ, που είναι:

1. Ο Προϊστάμενος Γραφείου Χρηματικού
2. Ο Προϊστάμενος Γραφείου Λογιστηρίου
3. Ο Προϊστάμενος Γραφείου Προμηθειών
4. Προϊστάμενος Κεντρικής Αποθήκης Θ.Α.Ν.
5. Οι Προϊστάμενοι εκμεταλλεύσεων

Η δύναμη της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού αποτελείται:

α) Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό
β) Πολιτικό προσωπικό

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ