Αποστολή της ΝΒΝΕ

Αποστολή της ΝΒΝΕ

Αποστολή της ΝΒΝΕ είναι να παρέχει διευκολύνσεις ελλιμενισμού και Διοικητικής Μέριμνας σε πλοία και  Ε/Π του Π.Ν., να εκτελεί την προπαίδευση και εκπαίδευση ορισμένων κατηγοριών κατωτέρου προσωπικού, να προετοιμάζει και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις εναλλακτικής λειτουργίας υπηρεσιών του Π.Ν. στον πόλεμο και να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του Θερέτρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΓΕΝ, με σκοπό την συμβολή στην υλοποίηση έργων του Π.Ν. στην Ειρήνη και τον Πόλεμο.

Τα έργα της Ν.Β.Ν.Ε. που απορρέουν από την αποστολή της είναι τα ακόλουθα:

  1. Η παροχή λιμενικών ευκολιών στα ορμούντα Πολεμικά Πλοία του Π.Ν.
  2. Η υποδοχή και στάθμευση Ε/Π του Π.Ν.
  3. Η εναποθήκευση, διαχείριση, περιοδικός έλεγχος και ανεφοδιασμός Πολεμικών Πλοίων με καύσιμα, λιπαντικά, πυρομαχικά και λοιπά εφόδια σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.
  4. Η συγκέντρωση και προώθηση προσωπικού και υλικού στα Πολεμικά Πλοία εν πλω.
  5. Η εκτέλεση προπαίδευσης καθώς και θεωρητικής - πρακτικής εκπαίδευσης ορισμένων κατηγοριών κατωτέρου στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν.
  6. Η από τον καιρό της ειρήνης προετοιμασία των εγκαταστάσεων και μέσων για τη εν καιρώ πολέμου λειτουργία υπηρεσιών του Π.Ν. όπως καθορίζεται στην Πολεμική Σχεδίαση.
  7. Η εύρυθμη λειτουργία του Θ.Α.Ν. όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΘΑΝ.
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ