Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)

Αποστολή του ταμείου είναι η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΝ με έσοδα από πόρους εκτός κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του ΕΚΟΕΜΝ προέρχονται:

α. Από Εισφορές όλου του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του ΠΝ και ΛΣ, που αμείβεται με το μισθολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους μόνιμους βαθμοφόρους, σε ποσοστό 1%, στις αποδοχές που γίνεται κράτηση υπέρ ΜΤΝ. (ΒΜ+ΕΧΥ)

β. Από κρατήσεις ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας και μετάθεσης εσωτερικού-εξωτερικού και τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού ΠΝ και ΛΣ

γ. Από εισφορές πέντε τοις εκατό (5%) από το μηνιαίο μέρισμα των μερισματούχων ΜΤΝ, καθώς και τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος για κάθε χρόνο αναγνώρισης στον ΕΚΟΕΜΝ (συνολικά 15 έτη)

δ. Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη χαριστική πράξη που γίνεται με σκοπό την ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ.

ε. Από εισφορές από δραστηριότητες εκτός Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΝ ως εξής:

(1) Από κέρδη διαχειρίσεων πάσης φύσεως Εκμεταλλεύσεων -εξυπηρέτησης προσωπικού που προέρχονται από πρατήρια/κυλικεία (ποσοστό 30%). Από κουρεία, πλυντήρια, φωτογραφεία και από έσοδα ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλα, υγειονομικό υλικό) και διάθεση τευχών διακηρύξεων διαγωνισμών (ποσοστό 50%).

(2) Έσοδα από μισθώματα των πάσης φύσεως στρατιωτικών οικημάτων, λεσχών, θερέτρων και χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ροφημάτων / αναψυκτικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έσοδα από πάσης φύσεως παροχές υπηρεσιών - διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων σε τρίτους, διαχειρίσεις, ενοικιάσεις τηλεοράσεων, διαχειρίσεις χημειών, εργαστηριακών ελέγχων και φαρμακείων (ποσοστό 50%).

(3) Έσοδα από, εισιτήρια για εξέταση στα εξωτερικά Ιατρεία των Ναυτικών Νοσοκομείων (ποσοστό 80%), καθώς επίσης και από εισιτήρια εισόδου στα θέρετρα και κινηματογράφους (ποσοστό 50%)

(4) Από την εν γένει δραστηριότητα των θερέτρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του ΠΝ, κέρδη από τις εκμεταλλεύσεις των εστιατορίων, πρατηρίων, περιπτέρων, κουρείων και μπαρ και κάθε άλλη διαχείριση που δεν κατονομάζεται (ποσοστό 40%)

(5) Από κέρδη του ΠΟΝ και παρεμφερών δραστηριοτήτων του Π.Ν. (ποσοστό 30%).

* Από έσοδα κάθε άλλης διαχείρισης που δεν κατονομάζεται (ποσοστό 30%).
* Κρατήσεις ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των δαπανών που γίνονται σε βάρος του κεφαλαίου των διαχειρίσεων ανωτέρω δραστηριοτήτων.

στ. Από έσοδα που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΕΝ από την εν γένει δραστηριότητα του προσωπικού του ΛΣ προς εξυπηρέτηση τρίτων όπως:

* Άδειες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
* Εκδικάσεις υποθέσεων ΠΣΕΝ
* Άδεια δύτη από την σχολή δυτών Καλύμνου
* Χορήγηση αδείας ναυαγοσώστη, χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, ανόδου επί πλοίων, πηδαλιούχου λάντζας, ρυμουλκήσεως, αλιείας σκάφους, αλιείας ατομικής.
* Λεμβολογήσεως σκαφών
* Νηολογήσεις πλοίων-πλοιαρίων
* Εγγραφή ενεχύρου-υποθήκης πλοιαρίων-πλοίων
* Χορήγηση άδειας λάντζας, ναυτικού πράκτορα, τροφοδότη, σχολής ιστιοπλοΐας, αγώνων μηχανοκινήτων ή άλλων σκαφών, εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, ανέλκυσης ναυαγίων, επισκευής μετατροπής, συντήρησης διάλυσης πλοίων, υδροληψίας, αμμοληψίας, υδατοκαλλιεργειών, ιχθυοτροφείων, ρυμουλκού ή ναυαγοσωστικού, λειτουργίας κυλικείου (μπαρ) εντός πλοίου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών εντός πλοίου, σχολής χειριστών ταχυπλόων σκαφών καθώς και για κάθε ετήσια ανανέωση των εν λόγω αδειών.
* Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας
* Εισπράξεως ΝΑΤ (3%)
* Ποσό επί της τιμής των εισιτηρίων των Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών
* Εισπράξεις κεφαλαίου Αλληλοβοηθείας Φορτοεκφορτωτών (πλην ΟΛΠ-ΟΛΘ)
* Εισπράξεις Λιμενικών Ταμείων και Εταιρειών ΑΕ-Οργανισμών Λιμένων (πλην ΟΛΠ-ΟΛΘ) από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών λιμένων και εξομοιωμένων προς αυτούς χώρους (ποσοστό 3%)
* Ένσημα


ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου καθώς και κάθε έσοδό του, επενδύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΜΤΝ, τηρούνται δε σε ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΕ.

» ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά έσοδα του Ταμείου διανέμονται κατά το επόμενο έτος στους μερισματούχους του ΜΤΝ, μετά από πρόταση της ΔΕ και έγκριση του Α/ΓΕΝ.

Το προς διανομή ποσό δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 90% του συνόλου των ετήσιων καθαρών εσόδων του προηγουμένου έτους. Μείωση του ποσοστού αυτού δύναται να γίνει με απόφαση του Α/ΓΕΝ, που προκαλείται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΕ.

» ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του μερισματούχου από τον ΕΚΟΕΜΝ, υπολογίζεται με το μισθολογικό βαθμό και την τυχόν προσαύξησή του, με βάση του οποίου απονέμεται το μέρισμα από το ΜΤΝ.

Πλήρης οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε μερίδα που αντιστοιχούν σε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το ΜΤΝ (από 36 μέχρι 40 έτη, τα μερίδια αυξάνονται ανάλογα). Για συντάξιμο χρόνο μικρότερο των 35 ετών τα μερίδια μειώνονται ανάλογα.


ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ

Τα μερίδια κατά βαθμό, για 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας είναι:
Ναύαρχος Α/ΓΕΕΘΑ 100
Αντιναύαρχος Αρχηγός ΓΕΝ 94
Αντιναύαρχος Αρχηγός Στόλου 90
Αντιναύαρχος 87
Υποναύαρχος +2/3 διαφ 85,34
Υποναύαρχος +1/3 διαφ 83,67
Υποναύαρχος 82
Αρχιπλοίαρχος +2/3 διαφ 78,33
Αρχιπλοίαρχος 71
Πλοίαρχος +2/3 διαφ 69,33
Πλοίαρχος +1/3 διαφ 67,66
Πλοίαρχος 66
Αντιπλοίαρχος +2/3 διαφ 64
Αντιπλοίαρχος +1/2 διαφ 63
Αντιπλοίαρχος 60
Πλωτάρχης +1/2 διαφ 56,66
Πλωτάρχης 50
Υποπλοίαρχος +2/3 διαφ 48,66
Υποπλοίαρχος 46
Ανθυποπλοίαρχος +2/3 διαφ 45
Ανθυποπλοίαρχος 43
Σημαιοφόρος +2/3 διαφ 42,33
Σημαιοφόρος 41
Ανθυπασπιστής +2/3 διαφ 40
Ανθυπασπιστής 38
Αρχικελευστής +2/3 διαφ 37,33
Αρχικελευστής 36
Επικελευστής +2/3 διαφ 35,33
Επικελευστής 34
Κελευστής 32
Δίοπος/Ναύτης 30

 


ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η τιμή μεριδίου ετησίως, είναι το πηλίκο του κατ' έτος διανεμόμενου ποσού, προς τα μερίδια που δικαιούται το σύνολο των δικαιούχων μερισματούχων του ΜΤΝ στο τέλος μηνός Νοεμβρίου του προηγουμένου, κάθε φορά έτους. Διαίρεση του ετήσιου μεριδίου με τους 12 μήνες προσδιορίζει την τιμή του μηνιαίου μεριδίου.

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού
Αποστολή
Ιστορικό
Οργάνωση
Επικοινωνία
piso-stis-aneksartites-ypiresiesΠίσω στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ