Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ)

 

 

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ)

 

        Το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) αποτελεί «Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία», η οποία υπάγεται με σχέση Πλήρους Διοίκησης στον Α/ΓΕΝ.

        Αποτελεί το μοναδικό Νοσοκομείο των ΕΔ με διακλαδική στελέχωση, το οποίο καλύπτει υγειονομικά όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ στην Νήσο Κρήτη.

        Θεμελιώθηκε στις 30 Δεκ 1964 και λειτούργησε στις 06 Φεβ 1969. Στεγάζεται σε κτίριο τριών (3) ορόφων  Διαθέτει 53 κλίνες και  ενώ σε περίπτωση κινητοποίησης δύνανται να αναπτυχθούν με επιπλέον κλίνες στις 116 . Εν καιρώ ειρήνης το ΝΝΚ συνδράμει στην εφαρμογή του σχεδίου «Ξενοκράτης».

        Στατιστικά ανά έτος οι  εισαγωγές του ΝΝΚ ανέρχονται στις 2500 εκ των οποίων  το 30-35% αφορούν στο εν ενεργεία προσωπικό ,50% αφορά στα μέλη και το 15-20% αφορούν  στα  Σώματα Ασφαλείας. Στα εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιούνται περί των  30.000 ραντεβού εκ των οποίων το 40% είναι εν ενεργεία προσωπικό και συμπεριλαμβάνονται περί τις 7000 εξετάσεις του ακτινολογικού τμήματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΥΝΤΟΥ:

28210-82510

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΝΚ:

28210-82543

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

28210-82628  28210-82720

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ:

28210-82538  28210-82414

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

28210-82759 

Το ΝΝΚ στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ, του ΛΣ και των λοιπών κλάδων των ΕΔ καθώς και από πολιτικό προσωπικό (ΜΠΥ).

Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΝΝΚ, έχει την ακόλουθη δομή:

 

1

 

Διευθυντής

2

 

Νοσοκομειακό Συμβούλιο

3

 

Επιτροπή Απαλλαγών Ν. Κρήτης

4

 

Επιτροπή Επιστημονικής Εκπαίδευσης - Έρευνας και Μελετών

5

 

Επιστημονικό / Ιατρικό Συμβούλιο

6

 

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

7

 

Υποκατάστημα Στρατιωτικού Φαρμακείου

8

 

Υποδιευθυντής - Συντονιστής Διοικητικού   

9

 

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας

10

 

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

11

 

Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

13

 

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

14

 

Ανεξάρτητα Γραφεία:

 

α)

Γραφείο Νομικού Συμβούλου

 

β)

Γραμματεία ΝΝΚ

 

γ)

Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.       

Ο Διευθυντής/ρια Οικονομικής Υπηρεσίας έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

 •  Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού, καθώς και Εφοδιασμού του πάσης φύσεως υλικού, για την κάλυψη λειτουργίας του Νοσοκομείου (όπως, φαρμακευτικού, υγειονομικού, γενικού και ειδικού υλικού, καθώς και συστημάτων, μηχανημάτων, κοινών και εξειδικευμένων συσκευών, κλπ).
 • Εποπτείας της διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής, καθώς και των εκτός Πάγιας Προκαταβολής νοσηλίων.
 • Προμήθειας, αποθήκευσης, συντήρησης, διακίνησης και διαχείρισης του αναγκαίου φαρμακευτικού, υγειονομικού και λοιπού αναλώσιμου υλικού, για κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων και των εξωτερικών ασθενών.
 • Εισαγωγής και Κίνησης Ασθενών για νοσηλεία ή στα εξωτερικά ιατρεία - εργαστήρια, σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη και τις ισχύουσες διαδικασίες για τους δικαιούχους, ελέγχου της κοστολόγησης νοσηλείας - θεραπείας, καθώς και διαχείρισης των κλινών νοσηλείας.
 • Τήρησης και παρακολούθησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, κίνησης νοσηλευόμενων – ασθενών, αναλώσεων – κοστολογήσεων υλικών και υπηρεσιών, είσπραξης – απόδοσης νοσηλίων, καθώς και πάσης φύσεως γενικών και ειδικών στοιχείων οικονομικής φύσεως. - 36 -
 • στ. Σύνταξης, παρακολούθησης και υλοποίησης, πάσης φύσεως συμ-βάσεων, γενικών – ειδικών υλικών, φαρμάκων, συσκευών, συστημάτων, εργα-λείων, μηχανημάτων και υπηρεσιών τρίτων, προς το νοσοκομείο, τους ασθενείς και το προσωπικό του.

Έχει αρμοδιότητες:

 •  Συντονισμού αποκατάστασης, προώθησης και προαγωγής, της υγείας του νοσηλευομένου προσωπικού και των εξωτερικών ασθενών.
 • Προγραμματισμού παροχής και ελέγχου, των υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας.
 •  Εισήγησης, συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής, της κάλυψης του Νοσοκομείου, σε εφημερεύοντες Ιατρούς όλων των βαθμίδων, και τήρησης των φυλακών κλήσεως Ιατρών.
 • Οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης, κάθε είδους ερευνητικής / εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που αφορά στο ιατρικό προσωπικό. Σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης, στα οποία εμπλέκεται και προσωπικό των άλλων Διευθύνσεων, συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Διευθυντές.
 • Εισήγησης στο Διευθυντή του Νοσοκομείου του προγράμματος και του ωραρίου λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Τομέων.
 •  Ελέγχου και εποπτείας των δραστηριοτήτων των τμημάτων και μονάδων της Ιατρικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν σε τομέα.
 • Εισήγησης στο Επιστημονικό Συμβούλιο της σκοπιμότητας λειτουργίας ειδικών ιατρείων, εργαστηρίων και μονάδων.