Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις

Όλοι οι στρατευμένοι αφού ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, τοποθετούνται υποχρεωτικά και τουλάχιστον για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών σε Π.Πλοία, Ναύσταθμους ή Ν. Υπηρεσίες, εκτός νομού Αττικής (Μονάδα πρώτης τοποθέτησης).
Όσοι συμπληρώσουν υπηρεσία δύο (2) μηνών στην εν λόγω Μονάδα, μπορούν να υποβάλλουν σ' αυτήν, εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη του τρίτου μήνα, υπεύθυνη δήλωση για τις περιοχές προτίμησης σε περίπτωση μετάθεσης, ως το συνημμένο Υπόδειγμα Α', όπου έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο (2) επιλογές.
Η προώθηση των δηλώσεων στη ΔΝΕ γίνεται ιεραρχικά, εντός 10ημέρου από την υποβολή τους, η οποία τις εξετάζει και τις εγκρίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1) Την εντοπιότητα του στρατευμένου.
2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3) Το ποσοστό επάνδρωσης της Μονάδας μετάθεσης να υπολείπεται κατά 10% και άνω του μέσου όρου επάνδρωσης της Μονάδας πρώτης τοποθέτησης.
Στις περιπτώσεις στρατευμένων με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, (π.χ. έγγαμος ο ίδιος με ή χωρίς παιδί, ανεργία πατέρα, θάνατος γονέα, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, μόνιμη αναπηρία ή ανίατη ασθένεια μέλους οικογένειας, κακή οικονομική κατάσταση οικογένειας, συνυπηρέτηση αδελφού), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Μονάδα τους αίτηση για κατ' εξαίρεση τοποθέτηση ή μετάθεση, ως το συνημμένο Υπόδειγμα Β'. Η υποβολή της αίτησης αυτής γίνεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης, όταν το σοβαρό πρόβλημα προϋπάρχει της στράτευσης. Μαζί με την αίτηση για κατ' εξαίρεση μετάθεση ή τοποθέτηση, επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διαπίστωση της βασιμότητας των προβαλλομένων κοινωνικών λόγων, που θα πρέπει να έχουν πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ιατρικές γνωματεύσεις κρατικού νοσοκομείου, βεβαίωση ΟΑΕΔ για χορήγηση επιδόματος ανεργίας, αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας).
Οι αιτήσεις αυτές και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, προωθούνται στη ΔΝΕ, το αργότερο εντός 10ημέρου από την υποβολή τους και εισάγονται απ' αυτή στην Επιτροπή Εξέτασης Κοινωνικών Προβλημάτων Στρατευμένων, η οποία συνεδριάζει το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα.
Η υλοποίηση των κατ' εξαίρεση τοποθετήσεων και μεταθέσεων γίνεται μετά από έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής από τον κ. Α/ΓΕΝ.
Οι αποσπάσεις των στρατευμένων έχουν μηνιαία, κατ' ανώτατο όριο, διάρκεια και επιτρέπονται μόνο για κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, εφόσον αυτοί έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τεσσάρων (4) μηνών στη Μονάδα Πρώτης Τοποθέτησης.
Υπεύθυνη δήλωση στρατευμένου για τις περιοχές προτίμησης σε περίπτωση μετάθεσης (Υπόδειγμα Α').
Αίτηση στρατευμένου για κατ΄ εξαίρεση μετάθεση ή τοποθέτηση (Υπόδειγμα B').