Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα άρθρα 7 και 8 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/13 Δεκ 2005 τ.Α΄) "ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ", καθώς και την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 34 /18-1-06 τ.Β΄ ) που αφορούν στους δικαιούχους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.


Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/13 Δεκ 2005 τ.Α΄) «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΑ 7 & 8

Άρθρο 7 : Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:
α. Εξάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δυο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
(7)Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217).
β. Εννεάμηνης διάρκειας:
(1) Οι δυο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. O ι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.


Άρθρο 8 : Διαδικασία - δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου αυτού, καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων.
β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα γεννήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα γεννήθηκαν εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη.
γ. Η ηλικία της Ελληνίδας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και προκύπτει από τα δημοτολόγια.
δ. Η συμπλήρωση συγκεκριμένου έτους ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ε. Η κήρυξη προσώπου σε αφάνεια επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με το θάνατο και αποδεικνύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
στ. Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.
ζ. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται ως προϋπόθεση μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης η ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου, ο αιτών την μεταφορά υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εκτός των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου ιβ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδελφός ή σύζυγος δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία και τους λόγους υγείας που επικαλείται. Αν από τη δήλωση αυτή ή από άλλα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό ασκεί επάγγελμα ή εργασία δεν παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή και το αίτημα των ενδιαφερόμενων απορρίπτεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
η. Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) , ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.
θ. Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των κατά το άρθρο 7 επικαλουμένων ανικανότητα για κάθε εργασία γίνεται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Σε αυτό επισυνάπτεται αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ), μόνο για τους άρρενες παραπεμπόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να κριθεί και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι διατελούν σε αναβολή για λόγους υγείας ή έχουν κριθεί ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) κρίνεται ταυτόχρονα και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση.
ι. Η εκ νέου παραπομπή προς εξέταση όσων δεν έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία, επιτρέπεται μόνο εφόσον από νεώτερα επίσημα στοιχεία νοσοκομείων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, προκύπτει χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας τους.
ια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου είναι πρόσκαιρη, γίνεται υποχρεωτικά σχετική μνεία στην γνωμάτευση με ταυτόχρονο προσδιορισμό της πιθανής χρονικής της διάρκειας και οι αιτούντες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, μόνο εφόσον η ανικανότητα υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και προβλέπεται να διαρκέσει πέραν της ημερομηνίας που αυτοί συμπληρώνουν το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που καθορίζεται για την οριστική απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν.ιβ. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα με βάση γνωματεύσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την εξέταση σε δεύτερο βαθμό είναι η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αμέσως ανώτερη στην ιεραρχική κλίμακα υγειονομική επιτροπή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιτροπή που εξέδωσε την αρχική γνωμάτευση και συγκεκριμένα, η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ ), η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ) και η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (ΑΥΕΑ), όταν η απορριπτική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ) αντίστοιχα.ιγ. Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι απ' αυτούς διατελούσαν σε αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η αναβολή τους διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της διακοπής. Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.ιδ. Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συνολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του ξένου κράτους.ιε. Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της αρμόδιας περιφέρειας ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.ιστ. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι αδυνατούν για λόγους υγείας να μεταβούν στην έδρα της υγειονομικής επιτροπής προς εξέταση της ικανότητάς τους για κάθε εργασία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.ιζ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού.

Απόφαση ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ Τμ. Νομοθ. Φ. 429.1/5/150045/4-1-06
(ΦΕΚ 34 /18-1-06 τ.Β΄)
Άρθρο 1

Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
1. Για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εφόσονoι στρατεύσιμοι με την μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα υποχρέωση εκπλήρωσης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.
2. Αν μετά τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης απομένει υπόλοιπο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που μπορεί να εξαγορασθεί, τα δικαιολογητικά για τη μεταφορά και την εξαγορά υποβάλλονται ταυτόχρονα και ο υπολογισμός του χρόνου που εξαγοράζεται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν.3421/2005.
3. Εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου, η μεταφορά γίνεται μόνο με αίτηση του ενδιαφερομένoυ, στην οποία προσαρτώνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών. Τα Στρατολογικά Γραφεία με την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας καταχωρίζουν την προβλεπόμενη μεταβολή την οποία γνωστοποιούν στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.
4. Όσοι έχουν μεταφερθεί στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορούν με αίτησή τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο να παραιτηθούν από το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και τη γνωστοποιούν στη Μονάδα που αυτοί υπηρετούν. Εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά για την εκ νέου μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξετάζεται και πάλι η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 του ν.3421/2005.
5. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα Στρατολογικά Γραφεία γνωστοποιούν στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένο έγγραφο, τους λόγους απόρριψης και τη δυνατότητά του να ασκήσει προσφυγή, χωρίς να επιστρέφουν σ' αυτόν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούν στο αρχείο τους. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω της Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία συντάσσει σχετικό αποδεικτικό και το αποστέλλει στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
6. Η προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης υγειονομικής επιτροπής κατατίθεται ως απλή αίτηση στο αρμόδιο ΣΓ, το οποίο υποβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεση απευθείας στην αρμόδια Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή:
α. Την προσφυγή.
β. Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης της υγειονομικής επιτροπής.
γ. Πλήρες ΑΦΜ του παραπεμπόμενου στην υγειονομική επιτροπή πατέρα ή αδελφού.
δ. Πλήρες ΑΦΜ της παραπεμπόμενης στην υγειονομική επιτροπή μητέρας ή συζύγου εφόσον αυτή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
7. Το έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται στην Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή η προσφυγή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο (πατέρα, μητέρα, αδελφό ή σύζυγο) προκειμένου αυτός να γνωρίζει τη νέα διαδικασία της επανεξέτασής του. Η διακίνηση της αλληλογραφίας από τα Στρατολογικά Γραφεία προς τις Υγειονομικές Επιτροπές και η αποστολή των γνωματεύσεων των Επιτροπών προς τα Στρατολογικά Γραφεία γίνεται αποκλειστικά με υπηρεσιακό τρόπο.